Max Weber - Mocenská autorita a legitimita

21. listopadu 2005 v 13:08 | Daniel Bagge
Narozen v dubnu 1864 jako nejstarší ze sedmi dětí
Od mládí náruživý čtenář (Homér, Cicero, Kant, Schopenhauer)
Habilitoval v Berlíně
Spisem Národní stát a politika ekonomiky se proslavil a přišel do Heidelbergu - zde napsal Protestantskou etiku (1905) a Max Weber k metodologii sociologie
Zemřel na zápal plic v červnu 1920
Kniha Autorita, etika a společnost, vydaná Mladou frontou v rámci edice Souvislosti, je souborem textů Maxe Webera, jednoho z nejvýznamějších sociologických myslitelů.
Autorita, etika a společnost sestává z několika nezávislých, samostatných částí. Tyto texty jsou mnohdy kráceny, jedná se vlastně o kondenzované mléko Weberových myšlenek - čtenář musí jen doufat, že PhDr. Jan Škoda skutečně vybral to nejpodstatnější.

Část textu, uvedená pod názvem Ze sociologie mocenských struktur, seznamuje čtenáře se známou teorií panství. Weber píše o jednotlivých typech panství, o ideálních typech, rozvíjí je v samostatných kapitolách. Velmi zajímavou částí pak je pojednání o strukturách byrokracie.
I.Panství
Weberuv termin HERRSHAFT-PANSTVÍ-"panstvím rozumíme předpoklad ,že příslušné osoby uposlechnou rozkazu jistého obsahu"…tzn.:
-sociálně psychologický stav a zdroj poslušnosti,kterému lze říkat dominance,v některých případech může být nazýván autoritou.
Zřejmě nejčastější je panství politické a obchodní.
-politické-mocenská autorita
2 typy panství a) konstelací zájmů (monopolní postavení na trhu)
b)panství dané autoritou (pravomocí rozhodovat a povinností poslouchat
mocenská autorita úřadů,otce,panovníka)
příklad Empire State- New York(rozvést)
Prusko(rozvést)
Rozlišuje:
tradiční panství (nejstarší, stavovské) - existuje v patriarchální společnosti. Rozhodují osobní vazby mezi poddanými a pány. Chybí zde formální abstraktní právo, které by platilo pro všechny stejně. Základem je právo obyčejové.
charismatické panství - je založeno na mimořádných schopnostech osoby. Tato osobnost je schopna ovlivnit ostatní, působit na ně (charisma = řec. boží dar). Základem vztahu je hodnotové pouto, eventuelně emocionální vztah. Důležitá je osobní náklonnost.
legální panství (zákonné panství) - existuje v moderní době. Rozhodující je formálně právní princip. Vztahy jsou odosobněné, lidé se podřizují normám, nikoliv osobám. Normám se podřizují i vládci. Nositelem tohoto panství je racionální byrokracie (nejracionálnější technika vedení společnosti). Základem je legalita, účelově racionální jednání.
Weber si je současně vědom, že ve skutečnosti neexistuje žádné čisté panství, možná je jejich kombinace.
II.Legitimita
Legalita řádu garantována 1)psychicky a)čistě afektově citové poddanství
b)hodnotově racionálně,vírou v absolutní
platnost daného řádu jako výrazu závazných
hodnot
c) nábožensky - vírou, že přijetím řádu se
dosáhne spásy.
2)očekáváním specifických zájmů,orientací zájmů.
Legitimní platnost mohou jednající subjekty připisovat řádu:
a) dle tradice
b) dle afektivní (emocionální) víry - platí, co je zjevením, nebo co je příkladné
c) dle hodnotově racionální víry - platí, co bylo shledáno absolutně platným
d) dle pozitivního ustanovení, v jehož legálnost se věří; 1.tato legálnost platí za legitimitu, protože se na ní interesenti dohodli, 2. protože byla oktrojována na základě legitimně platného panství jistých lidí nad jinými lidmi a na základě jejich poslušnosti
Honorace - osoby, které požívají důchod bez práce nebo s poměrně malou prací a nebo alespoň s takovou prací, která dovoluje přibrat si k ní čestnou správní funkci, vedou způsob života, který jim dodává stavovskou čest, vážené postavení se sociální prestiží - vhodní kandidáti vlády. Weber se dále věnuje historickým kvalifikacím nutných k dosažení této prestiže (viz stáří, zkušenosti X chronický válečný stav, revoluce)
  • Moc obyčejně nepřechází na mladé, ale na nositele jiné sociální prestiže.
Weber se v dalších kapitolách zabývá kruhem osob, který je k dispozici vládcům zvaným "aparát", dále také co nejvehementnějšímu ospravedlňování panství k jeho udržení.
III. Byrokracie
V této kapitole Weber vyjmenovává, podle jakých principů fungují dnešní úřady. V krátkosti:
Max Weber zdůrazňoval, že podmínkou rozvoje organizací je ovládání informací - význam písemných dokumentů; aby mohla organizace fungovat, potřebuje psaná pravidla. Všechny rozsáhlé organizace mají podle Webera byrokratickou povahu. Byrokracie - často považováno za zdlouhavé, neefektivní; jiní autoři to ale vidí jinak - byr. je podle nich nejvýkonnější forma organizace, jakou kdy lidstvo vymyslelo. Weber je svým názorem někde mezi těmito extrémy, poukazoval také na to, že byrokracie byla již v tradičních společnostech (Čína).
V moderní společnosti je expanze byrokracie nevyhnutelná. Weber určil několik zásadních charakteristik byrokracie: 1. existuje jednoznačná hierarchie pravomocí, 2. jednání pracovníků na všech úrovních organizace se řídí psanými pravidly, 3. úředníci pracují na plný úvazek a dostávají plat, 4. úkoly, které úředník vykonává v rámci organizace, jsou striktně odděleny od jeho soukromého života, 5. příslušníci organizace nejsou vlastníky hmotných prostředků, se kterými pracují. Weber byl přesvědčen, že čím více se bude organizace blížit jeho ideálnímu typu byrokracie, tím efektivněji bude naplňovat cíle, které si vytkla. Weberova analýza byrokracie klade hlavní důraz na formální vztahy v rámci organizace; neformálními vztahy se příliš nezabýval - právě ty však byrokracii poskytují pružnost, které by jinak nedosáhla. Weber se také zabývá architekturou (budovy) organizace - možnost dozoru (1. přímé pozorování, 2. zakládání dokumentů vypovídajících o životě osob - kompletní pracovní anamnéza).
Činnost organizace musí být trvale koordinována v čase a prostoru, čemuž mj. pomáhají přesné časové harmonogramy.
Plně rozvinutá byrokracie má vždy velmi silnou mocenskou pozici. Weber zde definuje byrokracii jako aparát, jemuž je jedno, kterému pánu slouží. Přirovnává ji k neosobní mase odborníků, pro kterou je jakákoli vládnoucí vrstva vrstvou diletantů. Tuto převahu zasvěcených profesionálů se byrokracie snaží ještě zesílit utajením svých znalostí a záměrů. Byrokratická správa má vždy tendenci být správou s vyloučením veřejnosti. Konflikt politik X úředník - rozhodnutí
Byrokracie jako stav ve společnosti - Byrokratická struktura je pozdní produkt a byrokracie je svou povahou racionální.
IV. Patriarchalismus a patrimonialismus
Tato kapitola je o rozdílu mezi patriarchátem a patrimoniálem panstvím založeném výhradně na osobní loajalitě a kořeny má především v době "hlava domácnosti".Normy jsou odvozovány od tradic.Dvěma základními prvky jsou tedy oddanost pánu a tradici.Druhá podmínka zavazuje i pána.Patrimoniální panství je prvotně decentralizací domácnosti-pán dosazuje na své pozemky své syny,podřízené, i s domy a majetkem a dobytkem.Vyplývá z toho tedy, že patrimoniální panství je pouze zvláštní případ patriarchálního.
Viz.zvyk pomáhat pánovi
Viz.Egypt-obrovská hospodařící "domácnost",oikos faraona,vyjmutí chrámového
sužebnictva a úřednictva z nucených prací.
Dále léna-jízda, vojenský charakter.
V. Charisma
= "nadání"
Odmítá plánovité racionální vydělávání peněz a vůbec racionální hospodaření. Charismatická autorita má bytostně labilní základ.
Podmínka - př. charisma: vyvolený bohem musel zaručit, aby se jeho poddaným dařilo dobře, musel své charisma osvědčovat (typ ospravedlňování panství).
Specificky charismatická forma rozsuzování sporů je výrok proroka nebo orákulum nebo "šalamounský" rozsudek z úst charismaticky kvalifikovaného mudrce, který následuje po zhola osobním zhodnocením konkrétního případu, avšak s nárokem na osobní platnost.
Weber líčí charisma jako výchozí od boha, avšak v kapitole "Revoluční povaha charismatu" mluví o charismatu jako o typu vlády, který boří zažité mýty, představy a normy. Charisma je podle něj specificky tvůrčí, revoluční moc v dějinách. Charisma v dřívějších dobách jistě bylo podle výkladu1, v dnešní době ale podle výkladu 2.
Designace nástupce - tato kapitola je věnována popisu zvěčnění, zprofanování charismatu. Při hledání nového nositele charismatu se hledá podle věcných pravidel. Nasnadě je předně víra, že nositel charismatu je sám nejvíc povolán, aby označil svého nástupce (viz Kristus). Následníci a zástupci jsou pak kreací pána, to znamená ovšem ústup od volného panování z osobní moci směrem k "legitimitě", odvozené z autority "pramene". Co když ale nositel charismatu nového nástupce neurčil - dojde k aklamaci, nového nástupce nejlépe poznají pánovi společníci, klerici, apoštolové, družina. Pro ty nebývá problém si tuto roli přisvojit jako právo. Takto je možno přejít od charismatické vlády přes hledání nového nástupce pomocí věcných pravidel až k demokratickým volbám, kdy kandidáti jsou právě navrženi družinou etc. a voleni lidem. Nejběžnější případ zvěčnění charismatu je víra, že se charisma dědí krví.
Emancipace z mocenské struktury: městská obec
V následujících kapitolách se Weber věnuje vymezení ekonomickému pojmu města,bratrstvům a klanům,spříseženství-spiknutí.
Dále patricijské vládě v antice, v Itálii
V části Plebejská hnutí a tyranis se věnuje svržení spiknutím a vítězství plebejů-obec institucí, kde místo iracionálního charismaticko-patricijského vládnutí nastoupil zákon.
Na závěr rozpracovává myšlenku primátu malorolníků v antické demokracii a řemeslníků ve středověké demokracii
I.Město
II.Bratrstvo a spříseženstvo
III.Patricijská vláda
IV.Plebejská spiknutí a tyranis
V.Antická a středověká demokracie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jmaheubcr jmaheubcr | E-mail | Web | 19. dubna 2009 v 19:36 | Reagovat

uwqaHA  <a href="http://zpdpigydsvhu.com/">zpdpigydsvhu</a>, [url=http://llswdebhumwg.com/]llswdebhumwg[/url], [link=http://btetdcdwicjj.com/]btetdcdwicjj[/link], http://nlektqztnuce.com/

2 Davidodolf Davidodolf | E-mail | Web | 3. září 2017 v 8:48 | Reagovat

james corden doctor who  <a href=https://oxycontin.tribalpages.com>buy oxycontin in mexico</a>  blue cross anthem doctors

3 ClarkNib ClarkNib | E-mail | Web | 11. září 2017 v 14:37 | Reagovat

compounding pharmacy san jose  <a href=http://rivotril.wifeo.com>acheter rivotril sans ordonnance</a>  prescription colored contacts red

4 Donaldnut Donaldnut | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 18:30 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> BantyKaway

5 KennethUteri KennethUteri | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 5:58 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> BantyKaway

6 JosephInhix JosephInhix | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 11:18 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> BantyKaway

7 KevinFlued KevinFlued | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 17:14 | Reagovat

<a href=http://tsxk.info/can-dogs-safely-take-adderall/>Can Dogs Safely Take Adderall?</a> BantyKaway

8 Michaelmes Michaelmes | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 21:30 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/>http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/</a> BantyKaway

9 Richarddab Richarddab | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 0:28 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> BantyKaway

10 KeithBag KeithBag | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 10:23 | Reagovat

<a href=http://xvxuu.us/when-can-i-take-my-adipex/>http://xvxuu.us/when-can-i-take-my-adipex/</a> BantyKaway

11 Michaelleaky Michaelleaky | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 14:04 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/>http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/</a> BantyKaway

12 AndrewScome AndrewScome | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 17:17 | Reagovat

<a href=http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/>http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/</a> BantyKaway

13 MichealBar MichealBar | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 18:48 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/whats-your-ambien-dosage/>http://tddbc.us/whats-your-ambien-dosage/</a> BantyKaway

14 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 11:02 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us/can-you-become-addicted-to-ativan/>http://vgejq.us/can-you-become-addicted-to-ativan/</a> BantyKaway

15 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 15:50 | Reagovat

<a href=http://g601.info/are-xanax-muscle-relaxers-addictive/>http://g601.info/are-xanax-muscle-relaxers-addictive/</a> BantyKaway

16 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 3:25 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/order-cheap-ambien-online/>http://tddbc.us/order-cheap-ambien-online/</a> BantyKaway

17 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 10:27 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/how-does-actos-make-you-feel/>http://rsaqe.us/how-does-actos-make-you-feel/</a> BantyKaway

18 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 23:41 | Reagovat

<a href=http://be3r.info/how-do-i-store-neurontin/>http://be3r.info/how-do-i-store-neurontin/</a> BantyKaway

19 mironegarax mironegarax | E-mail | Web | Neděle v 2:31 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us>http://zrhew.us</a> BantyKaway

20 krasimirarax krasimirarax | E-mail | Web | Neděle v 6:18 | Reagovat

<a href=http://vfleb.us>http://vfleb.us</a> BantyKaway

21 margaretrax margaretrax | E-mail | Web | Pondělí v 3:28 | Reagovat

<a href=http://zgwhi.us>http://zgwhi.us</a> BantyKaway

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama