Aristoteles II.

30. března 2006 v 13:03 | Martin Churavý
Pátá kniha se zaměřuje na příčiny změn ústav. Předně poukazuje na problémy, vzniknuvší z nesprávného pochopení pojmů rovnosti, respektive nerovnosti mezi obyvateli obce. "Tak demokracie vznikla z domněnky, že lidé jsou si rovni naprosto, jsou-li rovni v něčem - ježto totiž všichni jsou stejně svobodni, domnívají se, že jsou rovni vůbec -, oligarchie pak z domněnky, že jsou-li lidé v něčem nerovni, jsou nerovni vůbec - poněvadž totiž jsou nerovni majetkem, domnívají se, že jsou nerovni naprosto (1301a29-34)." Obě skupiny tedy intenzivně požadují prosazení změn v obci, aby dosáhli svého.

V obcích s takto vnitřně napjatou situací dochází mnohdy k rozbrojům, které mohou vyústit i v převrat a pád ústavy. Ovšem k převratům dochází nejen v důsledku krajní nespokojenosti lidu se stávajícím ústavním zřízením, ale nezřídka jsou výbuchy revolučního násilí směřovány proti konkrétní vládnoucí skupině či konkrétnímu (nepopulárnímu) vládnímu opatření. Ve výsledku shledává autor bezpečnější a vnitřními nepokoji méně zmítanou ústavu demokratickou (spíše než oligarchickou).
Zřejmými příčinami změn ústav jsou zejména zpupnost, zištnost, ctižádost, závist, strach, převaha, pohrdání, ukřivděnost, nedbalost, vtíravost, nestejnost a mnohé jiné podněty. "Největší roztržka však jest asi mezi ctností a špatností, potom mezi bohatstvím a chudobou…(1303b15)." Samotný mocenský převrat se uskutečňuje nejčastěji otevřeným násilím nebo lstivými úklady.
Demokracie bývá, jak už bylo výše naznačeno, nejvážněji ohrožována zpupnou nevázaností demagogů, neboť tito ostře popuzují chudší lid proti bohatším a obě sociální skupiny se tak jejich vinou od sebe vzdalují a vládne mezi nimi vzájemná nevraživost a nesnášenlivost. Nejběžnější příčina pádu oligarchie se nachází v dlouhotrvajícím zbídačování a utlačování prostého lidu, který se po určitém čase začne bránit a bouřit. Další příčinou bývá snaha o odstranění vlády malé zámožné skupinky jinou podobnou skupinkou, která odmítá dále trpět skutečnost, že jí byl odepřen přístup k moci. Impuls ke změně ale může pocházet dokonce i od samotného člena vládnoucí vrstvy, který baží po stále větší moci a s využitím řečnického umu dokáže zvrátit situaci ve svůj prospěch a nastolit neomezenou tyranidu. Svou nezastupitelnou úlohu může v takových situacích sehrát i náhoda. Aristokratické ústavy zase podemílá pocit části obyvatel, že jim je účast v úřadech odepřena, ačkoliv jsou v podstatě neméně ctnostní než ti, kdož vládnou. Jak aristokracie tak políteiá se často dostává do těžkostí v případě, že u nich došlo k nesprávnému smíšení oligarchických a demokratických prvků, což se projevuje tím, že lidé začnou přestupovat ustanovené zákony. Příčiny zániku ústav tkví mnohdy v zdánlivě nepodstatných maličkostech, které ale nakonec mohou přerůst v krajním případě až v krvavou občanskou válku.
Vzhledem k faktu, že zánik je opakem zachování, musí veškerá opatření k udržování ústav v podstatě působit opačným směrem než důvody, které vedou k jejich konci. Důležité je citlivě dbát na dodržování zákonů a systematicky nepoškozovat ani neponižovat žádný segment společnosti. Ovšem je také záhodno bedlivě dohlížet, aby moc žádného jedince přespříliš nevzrostla nad ostatní. Věnovat svou pozornost i sebemenším detailům, které by mohly mít katastrofální důsledky v budoucnosti. "Ústavy se však udržují nejen, jsou-li zhoubné živly vzdáleny, nýbrž někdy také, jsou-li blízko; neboť pak se občané ze strachu lépe o ústavu starají (1308a25-27)." Obecní úřady by se také nikdy neměly stát zdrojem příjmu pro ty, kteří je obhospodařují. Tím docílíme toho, že chudý lid nebude míti snahu na nich participovat a bude se raději starat o svou obživu a lidem vznešeným pak nikdo nebude bránit v poctivém výkonu úřednické práce, pro niž jsou těmi nejpovolanějšími.
Dále Aristotelés pojednává o charakterových vlastnostech ideálního správce. "Trojího jest potřebí těm, kteří mají spravovati nejvyšší úřady, předně lásky k dané ústavě, za druhé co největší schopnosti pro úkoly správy a za třetí v každé jednotlivé ústavě ctnosti a spravedlnosti, jaká té ústavě odpovídá… (1309a34-38)." Těchto vlastností se dá snáze docílit s přispěním řádné výchovy dětí v duchu konkrétní ústavy, což se však bohužel stále opomíjí a hrubě zanedbává.
Na závěr páté knihy se ještě vyjadřuje k monarchiím. Ty dělí na království, které se řadí na roveň aristokracie a na tyranidu, která je ze všech ústav tou nejšpatnější. V čele království dlí král, který nade všechny vyniká svou ctností a ušlechtilým duchem a který ochraňuje lepší občany. V čele tyranidy je tyran. Většinou se jedná o všehoschopného demagoga, jehož moc nejčastěji pramení z podpory zmanipulovaných mas. "Cílem tyranidy jest příjemno, cílem království krásno (1311a5)." Tyranida v sobě směšuje zla oligarchie i demokracie. Tvrdě utlačuje prosté lidi a pohrdá jimi stejně jako lidmi ctnostnými a vznešenými. Útoky namířené proti tyranům koření ve strachu a hněvu lidí, vyvolaném jeho nestydatým chováním, rozmařilým stylem života, ustavičným činěním bezpráví a užíváním nepřiměřeně krutých trestů. Zkáza tyranidy může být způsobena rovněž vnějšími vlivy, kdy je obec dobyta cizí armádou a je jí oktrojována odlišná ústava. Monarchie, které byly vlastně minulostí už v době Aristotela, byly výrazně odolnější proti vnějším vlivům. Doplácely však spíše asi na přílišné snahy králů o rozšíření vlastní moci, čímž se dostávali do střetu se zákonem. Vláda krále je v obci trvalejší tím více, čím je mírnější. Král totiž, na rozdíl od tyrana, už z principu nemůže panovat v obci, která jeho vládu plně neschvaluje.
Tyran, který se chce udržet u moci, se musí naučit včasně rozpoznat a efektivně zlikvidovat všechny své potenciální konkurenty. Mezi lid musí dokázat zasít vzájemnou nedůvěru a pěstovat u poddaných malomyslnost. Neboť ve společnosti malomyslných lidí není místa pro revoluční myšlenky. Vzájemná nedůvěra pak ruší pospolitost a činí obec silně atomizovanou. Mezi lidmi tajně operují tyranovi oddaní udavači, před kterými se musí mít všichni raději na pozoru. Nikdo si nemůže být nikým a ničím jistý. Společenskou atmosféru prostupuje všudypřítomný strach. Prozíravý tyran také nikdy nikomu neumožňuje přístup k mocenským instrumentům a obklopuje se tělesnými strážci z ciziny, neboť svůj vlastní lid považuje za úhlavního nepřítele. Jiným způsobem, kterak udržet při životě tyranidu, je zdánlivě napodobovat vnější znaky království a touto iluzí klamat poddané. Vladař se musí jevit jako šetrný hospodář, kterému jde primárně o blaho svých milovaných poddaných a o zkrášlování obce. Neměl by vzbuzovat strach, nýbrž úctu a obdiv. Jeho vláda sice spočívá ve sprosté lži, ale ve výsledku je pro život poddaných únosnější než klasická tyranida. Aristotelés tuto ústavu proto hodnotí jen jako pološpatnou. Obecně jsou však tyranidy a oligarchie velmi nestálé a nemívají nikdy a nikde dlouhého trvání.
Svá tvrzení obvykle opírá o řadou konkrétních příkladů z praxe. Na jejich základě též vyvrací Platónovu představu o postupné proměně ústav od té nejlepší k té nejhorší. Vytýká mu dále, že nerozčleňuje detailněji jednotlivé ústavy do specifičtějších podtříd.
Šestá kniha se zabývá určujícími principy jednotlivých ústav a postupy, jež mají přispět k zachování jejich co možná nejharmoničtějšího a nejspokojenějšího stavu.
Demokratické ústavy jsou založeny na svobodě občanů. Ta se projevuje mimo jiné tím, že se občané systematicky střídají ve vládních pozicích, takže nikdo trvale nevládne ani se trvale nepodřizuje. V jejich právu sehrává klíčovou úlohu koncept rovnosti, který má chránit slabší jedince. Během všelidových hlasování rozhoduje zkrátka názor většiny občanů. Nezáleží tedy na hodnotě, ale na dostatečném množství hlasů. A protože ve většině obcí žije obvykle více lidí chudých, mají pak tito všude tam kde se uchytila demokracie rozhodující slovo. Voleb do nižších úřadů se účastní (aktivně i pasivně) všichni občané a volí se pomocí losů. Někdy se do vyšších úřadů vybírají jedinci na základě odpovídajících schopností. A opravdu výjimečně se vyskytují i volební systémy smíšené. Funkční období jsou časově omezená a relativně krátká. Nejlepším typem demokracie je tzv. rolnická, která je chronologicky nejstarším typem demokratického uspořádání věcí veřejných. Lid je tam povětšinou zaměstnán v zemědělském sektoru a prakticky mu nezbývá čas ani chuť na politikaření. To přenechává těm nejschopnějším, kteří dané úřady nevykonávají pro peníze, nýbrž proto, že se v nich mohou plně realizovat. Lidu pak už jen dodatečně skládají účty ze své práce. Tím je tedy zajištěna vláda lepších jedinců nad horšími, dlouhotrvající stabilita, blahobyt a všeobecná spokojenost. Obdobně jsou na tom i demokracie pastýřské. Problémy nastávají v ostatních demokraciích, kde už má velká část obyvatel vedle své běžné profese i politické ambice, jež však nejsou doprovázeny potřebnými ctnostmi.
U oligarchií pak platí téměř pravý opak toho, co bylo uvedeno o nejlepších demokraciích. Nejlepší oligarchie nemá daleko k polítei. Pro vstup do nutných úřadů je dobré stanovit nižší odhad majetku a pro vstup do úřadů vyšších odhad přímo úměrně zvýšený. Z lidu budou tedy přibíráni mezi občany jen ti lepší. Horší oligarchie pak budou pouze navyšovat požadavky. Občané pak musejí být mocnější než lid, aby se tím zamezilo pokusům o převrat. Správa úřadů by měla být spojena s velkými výlohami, putujícími na zlepšení situace v obci. To všichni vespolek ocení a navíc to spolehlivě odradí chudší vrstvy od účasti v úřadech.
V úplném závěru se ještě Aristotelés stručně zabývá úřady, nezbytnými pro bezproblémový chod každé obce. Předně je nutný úřad pečující o trhy. Tam dochází ke směně zboží, v čemž spatřuje jeden z pilířů soběstačnosti obce. Další nepostradatelnou institucí je úřad policejní, dohlížející na pořádek v rozličných částech obce. Dále se také neobejde bez úřadu berního a bez úřadu, jenž dohlíží na výkon soudních rozsudků. V neposlední řadě má svůj význam i úřad zastřešující všechno, co se týká vojenství. Avšak daleko nejzásadnější úlohu sehrává rada, která svolává všechny mocné občany ke společnému rokování.
Otázky: 1. K čemu nám může být v současné době užitečná znalost Aristotelových politicko-etických teorií?
2. Aristotelés klade také velký důraz na výchovu mládeže a zejména na vedení k loajalitě vůči danému státnímu zřízení. Jak si myslíte, že se má tato věc (nejen) na našich základních školách dnes?
3. Chtěli byste dlouhodobě žít v království podle Aristotela? Svou odpověď laskavě zdůvodněte.
Bibliografie:
Aristotelés (1998): Politika* IV., V., VI., Praha, Rezek
Valeš L. (2004): Dějinypolitickýchteorií, Plzeň, A. Čeněk


* 2. vydání, překlad A. Kříž
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 gtemcnujs gtemcnujs | E-mail | Web | 16. května 2009 v 2:34 | Reagovat

7Qsqph  <a href="http://wpzlgvjwwgsu.com/">wpzlgvjwwgsu</a>, [url=http://iqydtcyfinfy.com/]iqydtcyfinfy[/url], [link=http://mnpybcgujapl.com/]mnpybcgujapl[/link], http://qtkgiwbgqtnx.com/

2 DorothyAbery DorothyAbery | E-mail | 19. července 2017 v 3:57 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170718

3 Avito321st Avito321st | E-mail | 28. září 2017 v 15:40 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Будем рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как продавать на авито с разных аккаунтов
авито пишет что номер подтвержден в другом аккаунте
мошенники на авито сначала переводят вам деньги на карту
avito удалил мой аккаунт
сундук для денег на свадьбу купить на авито

4 Dol77larcync Dol77larcync | E-mail | 14. října 2017 v 14:48 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

5 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 4. dubna 2018 v 18:35 | Reagovat

Hello. And Bye.

6 more information more information | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 18:10 | Reagovat

smettere di fumare effetti fisici

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama