Aristotelova IV., V. a VI. kniha Politiky

30. března 2006 v 13:02 | Martin Churavý
1. ročník, IPS FSV UK, LS 2005/2006, 29. 3. 2006
Referát ke kurzu PB214, Seminář k politologii II (Mgr. Jan Jüptner/ PhDr. Tomáš Lebeda)
Aristotelés se narodil roku 384 př. n. l. v Thrákii ve Stageiře na východním pobřeží Chalkidiké. Nebyl tedy svým původem (na rozdíl od Platóna i Sókrata) Athéňan, nýbrž Ióňan. Oba jeho rodiče pocházeli z rodin významných lékařů; Aristotelův otec Níkomachos byl lékařem krále Amyntáse III., dědečka Alexandra Velikého. Roku 367 během Platónovy druhé sicilské cesty vstoupil 17-tiletý Aristotelés do Akademie. Podle biografické tradice byl přezdíván "duchem", "jasným rozumem školy" a "čtenářem".

V Akademii pracoval po dobu dvaceti let jako Platónův žák, jako badatel a učitel. Ačkoliv svého učitele ctil a v mnoha ohledech obdivoval, nestal se nikdy nositelem a pokračovatelem jeho duchovního odkazu. Ve svém učení pak projevoval samostatné a ke svému učiteli nezřídka kritické stanovisko. Filosofické předpoklady, ze kterých ale oba myslitelé vycházeli, si jsou velmi blízké. Roku 347, před či po Platónově smrti, opouští Aristotelés z politických důvodů Athény. V důsledku porobení a zničení Olynthu (Chalkidiké) roku 348 Filipem Makedonským vzrůstá v Athénách vliv Démosthenem vedené antimakedonské strany a život promakedonsky smýšlejícího Aristotela je ohrožen. Odchází proto do města Assos, kam jej pozval Hermiás, samovládce v Assu a Atarneu. Po zhruba dvou letech Aristotelés přesídlil do Mytilény na Lesbu, kde se začala jeho dlouholetá a plodná spolupráce s Theofrastem (nar. asi 370). Roku 343/2 byl pozván samotným králem Filipem, aby převzal výchovu tehdy třináctiletého Alexandra. Aristotelés zasvěcuje po dobu tří let budoucího vladaře do tajů filosofie a politických nauk. Jaké přesně byly vztahy mezi učitelem a jeho slavným žákem nevíme. Jisté je, že Alexandr i po skončení Aristotelova působení svého učitele všemožně hmotně podporoval. Je ale také pravdou, že Alexandr nechal na jedné dobyvačné výpravě popravit Aristotelova synovce, nadějného to studenta. Po popravě svého přítele Hermia Peršany roku 341/0 se Aristotelés oženil s jeho sestrou či neteří Pýthiadou. S ní měl dceru téhož jména a syna Níkomacha. Po zničení Théb v říjnu roku 335 byl odpor proti Makedonii zlomen a Aristotelés se mohl vrátit zpátky do Athén. Nyní vyučoval v Lykeiu, v posvátném okrsku Apollóna Lykeia, v severovýchodní části města. Jeho svébytná škola nesla název peripatetická a těšila se relativní oblibě. Nenávist proti Makedoňanům v Athénách propukla však opět naplno po Alexandrově smrti roku 323 a Aristotelés musel město opustit po druhé. Poté co byl, podobně jako již před ním Sókratés, obviněn z bezbožnosti, zvolil raději útěk. Nechtěl prý dopustit, aby se Athény podruhé provinily vůči filosofii. Uchýlil se do domu své matky v Chalkidě na Euboi, kde v opuštění nemocen roku 322 zemřel na žaludeční problémy ve věku 63 let.
Důležité je, si předem uvědomit, že Aristotelés tvořil svá obdivuhodná díla v době vrcholící krize řeckých polis, které měly být v zápětí smeteny ze scény světových dějin velikými a mocnějšími říšemi. Navíc díla, která nadaný polyhistor adresoval širší čtenářské obci se až na několik fragmentů bohužel nedochovala. Spisy, které máme k dispozici, jsou určeny pouze pro vnitřní žáky jeho filosofické školy a povětšinou se jedná o autorovy zběžné poznámky k přednáškám či o neucelené záznamy jeho blízkých žáků. Z toho vyplývá množství problémů. Samotné dílo Politika navazuje na Etiku Níkomachovu a vznikalo po mnoho let a dozajista netvoří koherentní politickou teorii. Sestává z osmi knih, jejichž pořadí a stáří je rovněž sporné. Říká se, že knihy čtvrtá, pátá a šestá byly sepsány naposled a tvoří tzv. nejrealističtější část spisu. Dotkl se v nich řady komplikovaných problémů, okolo kterých se (nejen) politická filosofie dodnes otáčí jako liána okolo kmene baobabu.
Čtvrtá kniha začíná tezí, že k plnému pochopení problematiky dobrých a špatných ústavních zřízení v obcích, je třeba nehledět výhradně k absolutně nejlepšímu (respektive nejhoršímu) zřízení, ale je záhodno zaměřit svou pozornost i na řešení, jež by v konkrétně dané situaci byla relativně nejvhodnější a nejprospěšnější. To v důsledku může znamenat i to, že pro některé reálně se vyskytující obce může být nakonec příhodnější i politické zřízení, které není z absolutního hlediska klasifikováno jako tak docela dobré. Je proto zcela nezbytné přitom nahlížet na celou situaci z dostatečného odstupu a vnímat širší sociální, historické, kulturní, geografické, ekonomické či jiné souvislosti a specifické danosti. Zde spatřuje mnoho badatelů kořeny budoucí politické sociologie.
Dále ustanovuje poměr zákonů k ústavě, kde vysvětluje, že ústava de facto ustavuje rámec celého společenského života v obci (určuje předně kdo vládne a kdo je ovládán) a zákony již pouze konkretizují dílčí právní podmínky. Jednotlivé zákony tedy musí nutně akceptovat rozložení moci v obci deklarované ústavou a být s ní ve shodě. Ústava je doslova životem celé obce. Dále ukazuje na citelné rozdíly, které se vyskytují nejen mezi odlišnými ústavními uspořádáními, nýbrž i v rámci jednoho druhu ústavy. Tyto rozdíly jsou dány různou skladbou obyvatelstva té které obce. Politická forma obce je totiž funkcí sociální struktury společnosti. Je tedy třeba vědět, jak velkou část společnosti tvoří lidé chudobní, jak velkou lidé bohatí a jakou lidé střední třídy. Vedle hmotného vlastnictví bychom měli též uvažovat o morálních kvalitách občanů.
Jako kvantitativně nejrozšířenější druhy politického zřízení se mu následně jeví demokracie a oligarchie, které ještě dále rozděluje na několik nižších podtříd. Obě tato zřízení jsou z hlediska nejlepšího uspořádání obce pouhými zvrácenými druhy ústav dobrých, přičemž oligarchie je tou horší z nich. Ovšem absolutně nejhorší zřízení je to, jež je zvrácenou odrůdou absolutně nejlepšího zřízení, kterým je království. Tato nejzavrženíhodnější ústava se nazývá tyranidou a je nejvíce vzdálena od všech lepších ústav. Tyran v ní vládne neomezeně nad lidmi sobě rovnými a dokonce i nad lidmi, kteří ho morálně převyšují, což je neomluvitelná zvrhlost. Vládne jen pro svůj prospěch a nehledí na obecné dobro. Tyranida se vyskytuje nejčastěji u barbarů.
Pro demokracii je obecně nejcharakterističtějším znakem svoboda, pro oligarchii pak hmotné jmění. V demokraciích tudíž vládnou svobodní občané (kterých je výrazná většina) a v oligarchiích občané zámožní a urození (kterých je zpravidla menšina). Toto dělení je asi nejtrvalejší, neboť žádný občan nemůže být chudý a zároveň bohatý. Tím se dostává k příčině toho, že v Řecku převažují obce demokratické a oligarchické. V rámci konkrétních ústav pak ještě dochází k dělení podle toho, zda společnost podléhá usneseným zákonům, či zda o jednotlivostech rozhodují občané. V druhém případě se nenápadně otevírá zrádný prostor pro působení demagogů, kteří dokáží svým lstivým a navenek často líbivým vystupováním a jedovatým pochlebováním zmanipulovat veřejné mínění ve svůj vlastní prospěch. Lid poté vládne jako krutý tyran složený z mnohých a utlačuje lepší občany, neboť dopřává sluchu zpupným a nestoudným demagogům. Pokud má však lid nad sebou pevně stanovené zákonné normy a jimi se bezpodmínečně řídí, je podobným případům účinně zamezeno. Vláda zákonů se nejsnadněji zavádí v obcích, kde jsou občané plně vytíženi svou každodenní prací a nezbývá jim čas ani chuť angažovat se ve veřejném životě obce. Naopak v rozbujelých obcích, kde lidé žijí v relativním blahobytu, je vidina politické kariéry nesmírně lákavá a přitažlivá.
Je také důležité mít na paměti, že ne všechny společnosti s demokratickou, či jakoukoliv jinou ústavou se jí musí nutně řídit. Existuje mnoho případů obcí, kde se občané stále řídí podle starých zvykových obyčejů, které platily ještě před nastolením zmíněné ústavy a jen pozvolna si zvykají na nově zavedená ustanovení. Nejpodstatnějším kritériem však je, aby většina občanů své ústavě vyjadřovala náležitou podporu.
Dále se zaobírá ústavou aristokratickou, která se řadí mezi nejlepší ústavy vůbec. Jejími občany jsou totiž lidé oplývající morální zdatností, neobyčejnou ušlechtilostí a vynikající vzdělaností. Pojem dobrého občana a dobrého člověka zde unikátně splývá v jedno.
Touto cestou se dostává k ústavě, o které tvrdí, že se na ni často zapomíná kvůli tomu, že se v reálném světě téměř nevyskytuje. Její jméno je políteiá, což samo o sobě znamená ústava a jedná se vlastně o zřízení, které je důmyslně smíšené z pozitivních prvků oligarchických a demokratických. V tomto systému má výraznější převahu povaha demokratická, jejíž je políteiá ideálním vzorem. V opačném případě se pak jedná o ústavu spíše aristokratickou, neboť bohatství často bývá spojeno s urozeností a s dosažením vyšší úrovně vzdělání. Vládne zde menšina zvolená většinou v zájmu všech a podle zákona. Aristotelés ji považuje za ideální pro nedokonalý svět 4. století př. n. l. Políteiá bývá často přirovnávána k současným moderním vyspělým demokraciím západního typu. Oproti tomu jeho pojetí demokracie se nám v dnešních poměrech jeví spíše jako druh lůzovlády (ochlokracie).
Nejblaženější život zajišťuje obec, jejíž občané žijí ctnostně a jelikož autor spatřuje ctnost v tom, co je uprostřed mezi dvěma extrémy, vyslovuje následně logický požadavek, že v ideální obci by měl být nejpočetněji zastoupen střední stav obyvatelstva. Střed, nacházející se uprostřed mezi bohatstvím a chudobou. Střed, který je z obou krajů teoreticky dosažitelný a který zamezí vnitřním rozbrojům a zajistí kýženou stabilitu, ukázněnost a trvalost celé obce. Nejlepší zákonodárci také pocházejí ze středních společenských vrstev. Střední stav by měl být vždy přizván k spoluúčasti na vládnutí v obci.
Následující část je věnována fundamentálním politickým institucím, jež jsou nutné pro zdárný chod všech obcí. Geniální Aristotelés už zhruba 2100 let před Charlesem de Montesquieu naznačil rozdělení moci ve státě na tři hlavní složky: zákonodárnou (rada), výkonnou (úřady) a soudní moc. Fungování těchto institucí v praxi je odvislé od ústavního zřízení té či oné obce. Například v demokracii, kde platí zásada rovnosti, by měli rozhodovat o závažných otázkách všichni občané. Mohou se scházet buď všichni najednou na prostorných shromážděních, anebo se mohou v úlohách spravedlivě střídat tak, aby na každého došla řada. Oproti tomu v oligarchiích opravňuje jedince k politické dráze jistý odhad jeho hmotného majetku.
Obšírně se též zaobírá problémem voleb do různých volitelných orgánů obce. Kdo, z koho, kam, kdy a jakým způsobem v obcích volí. K výběru úředníků či soudců pomocí losování se staví zdrženlivě a preferuje spíše metodu výběru postavenou na základě odborné způsobilosti k požadované profesi. Od občanů, kteří zastávají významnější posty přirozeně očekává racionální a zodpovědný přístup k výkonu funkce jakož i plné pracovní nasazení.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 viagra viagra | E-mail | Web | 24. září 2015 v 23:38 | Reagovat

Hello!

2 Polkaket Polkaket | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 23:35 | Reagovat

cialis from india in uk

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis without prescription</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cialis cheap</a>

    is generic cialis real 5mg

3 Andyket Andyket | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 19:20 | Reagovat

prix officiel viagra

      <a href=http://onlineviagravzx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://onlineviagravzx.com/">viagra buy</a>

    viagra pre zeny shop

4 Alexeyket Alexeyket | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 0:27 | Reagovat

price of daily cialis 5mg

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cilais price</a>

    cheap cialis 5 mg on line

5 Alexeyket Alexeyket | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 22:45 | Reagovat

cialis drugs

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis online</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cheap cialis</a>

    paypal cialis sconto

6 Gavrilaket Gavrilaket | E-mail | Web | 3. května 2017 v 17:10 | Reagovat

cheap cialis paypal

      http://canadacialisnvz.com/ - buy canadian cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">buy canadian cialis</a>

    cialis nhs

7 Pillsket Pillsket | E-mail | Web | 6. května 2017 v 13:52 | Reagovat

buy generic cialis online us

      <a href=http://genericialistdl.com/>tadalafil</a>

    <a href="http://genericialistdl.com/">cialis</a>

    only for you cialis samples

8 Vikaket Vikaket | E-mail | Web | 7. května 2017 v 17:09 | Reagovat

viagra in cyprus

      http://www.viagrarxp.com/ - viagra online

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">generic viagra</a>

    the viagra canada

9 Vikaket Vikaket | E-mail | Web | 8. května 2017 v 2:54 | Reagovat

viagra canada low cost

      http://www.viagrarxp.com/ - online viagra

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">cheap viagra</a>

    viagra for sale ebay

10 Moisesket Moisesket | E-mail | Web | 9. května 2017 v 19:51 | Reagovat

visit our site branded cialis

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis without prescription</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">buy cialis</a>

    commander cialis 1

11 Moisesket Moisesket | E-mail | Web | 10. května 2017 v 10:52 | Reagovat

the real cost of a payday loan

      http://fastloanstgz.com/ - payday loans online no credit check instant approval

    <a href="http://fastloanstgz.com/">cash advance loans</a>

    unsecured personal installment loans bad credit

12 Elleket Elleket | E-mail | Web | 10. května 2017 v 18:38 | Reagovat

top cash advance in San Francisco Cali.

      http://loanbadoknpz.com/ - payday loans online

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">quick cash</a>

    cash advance fontana

13 tadalafil_online tadalafil_online | E-mail | Web | 20. května 2017 v 3:23 | Reagovat

Hello!

14 Alexeyket Alexeyket | E-mail | Web | 2. června 2017 v 15:27 | Reagovat

compre al profesional cialis

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy cialis</a>

    try it cialis alternative

15 BrenderLah BrenderLah | E-mail | Web | 28. června 2017 v 5:45 | Reagovat

<a href=http://levitrabis.com/levitra/q.php?q=buy-levitra-generic-cheap-order-online-with-no-script>Buy levitra generic cheap order online with no script</a> - Buy levitra generic cheap order online with no script

16 ChanieFab ChanieFab | E-mail | Web | 30. června 2017 v 17:52 | Reagovat

<a href=http://canadianpharmacy24.org/>Health news</a> - buy ambien cheap online

17 Elleket Elleket | E-mail | Web | 12. července 2017 v 15:12 | Reagovat

veterinary practice loans

      http://loansolobest.com/ -  payday express

    <a href="http://loansolobest.com/"> pay day loans</a>

    cheapest payday loans las vegas

18 Maoisesket Maoisesket | E-mail | Web | 12. července 2017 v 22:00 | Reagovat

us payday cash

      http://paydayfastnowz.com/ -  personal loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> cash advance</a>

    payday advance greenville sc

19 Maoisesket Maoisesket | E-mail | Web | 13. července 2017 v 5:42 | Reagovat

can you have more than two payday loans

      http://paydayfastnowz.com/ -  personal loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/">fast payday loans</a>

    payday loan eden nc

20 Charliesinue Charliesinue | E-mail | Web | 14. července 2017 v 13:49 | Reagovat

<a href=http://dietsnews.net/>http://dietsnews.net/</a>

21 Liosket Liosket | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 19:26 | Reagovat

genuine cialis online sale

      http://genericialisasonline.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">buy cialis online</a>

    cialis net doctor

22 GregoryVed GregoryVed | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 4:41 | Reagovat

<a href=http://buy7viagra7online.com/>http://buy7viagra7online.com/</a> examsMag

23 NatalieHubre NatalieHubre | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 20:21 | Reagovat

<a href=http://buyaccutanenow.com/>http://buyaccutanenow.com/</a> Invorergo

24 Lindachivy Lindachivy | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 19:50 | Reagovat

<a href=http://mystorex.com/>http://mystorex.com/</a> Fourigh

25 Gregorywab Gregorywab | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 23:06 | Reagovat

<a href=http://dbaby.eu/>http://dbaby.eu/</a> Fourigh

26 KevinDib KevinDib | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 15:14 | Reagovat

<a href=http://medicxr.com/laser-acne-treatment-benefits/>http://medicxr.com/laser-acne-treatment-benefits/</a> Fourigh

27 OliverReR OliverReR | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 13:41 | Reagovat

<a href=http://medicnew.us/>http://medicnew.us/</a> Fourigh

28 Collinfum Collinfum | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 22:19 | Reagovat

<a href=http://medicabc.us/>http://medicabc.us/</a> Fourigh

29 Williamacamn Williamacamn | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 4:33 | Reagovat

<a href=http://lanatrade.eu/>http://lanatrade.eu/</a> Tupuncemebum

30 Darlenelit Darlenelit | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 17:43 | Reagovat

<a href=http://dbaby.eu/>http://dbaby.eu/</a> Tupuncemebum

31 MartinBop MartinBop | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 0:37 | Reagovat

<a href=http://medicnew.us/>http://medicnew.us/</a> owepesoibe

32 MarioQuage MarioQuage | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 16:43 | Reagovat

<a href=http://vipedlowestdrugprices24-7.com/>http://vipedlowestdrugprices24-7.com/</a> Tupuncemebum

33 Carlosdut Carlosdut | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 12:58 | Reagovat

<a href=http://nutritioninpill.com/>http://nutritioninpill.com/</a> Tupuncemebum

34 BreannaBut BreannaBut | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 14:40 | Reagovat

<a href=http://tramadol50mgcheap.com/>http://tramadol50mgcheap.com/</a> Tupuncemebum

35 LindaRoamn LindaRoamn | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 11:00 | Reagovat

<a href=http://medhab.net/>http://medhab.net/</a> Tupuncemebum

36 WandaCak WandaCak | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 5:07 | Reagovat

<a href=http://medicxr.com/>http://medicxr.com/</a> Tupuncemebum

37 Magdaitepe Magdaitepe | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 9:09 | Reagovat

<a href=http://baumarktx.eu/>http://baumarktx.eu/</a> Tupuncemebum

38 Wendydyels Wendydyels | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 23:52 | Reagovat

<a href=http://baumarktxxx.eu/>http://baumarktxxx.eu/</a> Tupuncemebum

39 Helencoows Helencoows | E-mail | Web | 5. září 2017 v 7:41 | Reagovat

<a href=http://www.goodxr.us/>http://www.goodxr.us/</a> Tupuncemebum

40 SarahGaugh SarahGaugh | E-mail | Web | 6. září 2017 v 6:12 | Reagovat

<a href=http://nexiumonlinegeneric.net/>http://nexiumonlinegeneric.net/</a> Tupuncemebum

41 CathyFum CathyFum | E-mail | Web | 6. září 2017 v 20:26 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/>http://www.ativanx.com/</a> Tupuncemebum

42 Juliaadarp Juliaadarp | E-mail | Web | 7. září 2017 v 23:50 | Reagovat

<a href=http://www.healtek.us/>http://www.healtek.us/</a> Tupuncemebum

43 SusanNek SusanNek | E-mail | Web | 9. září 2017 v 7:38 | Reagovat

<a href=http://canadianpharmacy24.org/>http://canadianpharmacy24.org/</a> Tupuncemebum

44 Ethelvak Ethelvak | E-mail | Web | 10. září 2017 v 9:17 | Reagovat

<a href=http://buy7viagra7online.com/>http://buy7viagra7online.com/</a> Tupuncemebum

45 ChristyHip ChristyHip | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:01 | Reagovat

<a href=http://bedroomdeals.us/>http://bedroomdeals.us/</a> Tupuncemebum

46 Robynbag Robynbag | E-mail | Web | 12. září 2017 v 22:50 | Reagovat

<a href=http://fitnesdeals.us/>http://fitnesdeals.us/</a> Tupuncemebum

47 Sharonfiedo Sharonfiedo | E-mail | Web | 14. září 2017 v 4:16 | Reagovat

<a href=http://kitchendeals.us/>http://kitchendeals.us/</a> Tupuncemebum

48 Moisesket Moisesket | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:33 | Reagovat

trial cialis viagra

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    viagra home office in canada

49 Gelesket Gelesket | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:25 | Reagovat

how fast the 5 mg cialis work

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis</a>

    cialis daily pdf

50 Ritchardkit Ritchardkit | E-mail | Web | 22. října 2017 v 1:34 | Reagovat

<a href=http://haushaltshop.eu/>http://haushaltshop.eu/</a> beitehig

51 SchanikaPog SchanikaPog | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 21:42 | Reagovat

<a href=http://medabc.us/where-can-you-find-xanax-online-cheap/>Where can you find Xanax online cheap?</a> VamlealryhesEvete <a href=http://medabc.us/buy-xanax-online-without-prescription/>Buy Xanax Online Without Prescription</a>

52 Byronalush Byronalush | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 14:53 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/lorazepam/buy-ativan-online-no-prescription/>Buy Ativan Online no prescription</a> PrarneWeiliaIroxia <a href="http://www.ativanx.com/lorazepam/will-i-be-able-to-get-ativan-online-overnight-delivery/">Will I be able to get Ativan online overnight delivery?</a>

53 Timothycrype Timothycrype | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 10:19 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/RTxXLSjk

how to make money from home as a teenager, make money online 2017 pdf, legitimate ways of making money online in nigeria, how to make a money transfer website, high noon online casino review, ways to get money online fast, how to make money streaming music, what are ways to earn money from home
, make money online app, new online casino slots usa, easy method to earn money at home, make money writing book reviews online, online casino hiring in makati 2014, free casino games online win real money, bank of scotland account number and sort code, best way to make money betting on football, casino watch online viooz, how to earn money from google adsense in india, paypal receiving money pending
, make money at home online surveys, how to make big money fast in australia, making money online with games, i want to be making money online, best place to make cash online, www football transfer live com, how to make money on sports spread betting, best ways to make money from home in india

54 clarkericky clarkericky | E-mail | Web | 14. února 2018 v 18:15 | Reagovat

I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

55 MariaGlync MariaGlync | E-mail | Web | 25. května 2018 v 19:40 | Reagovat

<a href=http://gearso.eu/>http://gearso.eu/</a> BantyKaway

56 ClementSessy ClementSessy | E-mail | Web | 7. června 2018 v 4:01 | Reagovat

<a href=http://educationpoints.eu/>http://educationpoints.eu/</a> BantyKaway

57 LillieNuale LillieNuale | E-mail | Web | 7. června 2018 v 22:27 | Reagovat

<a href=http://ebogdan.eu/>http://ebogdan.eu/</a> diazepam BantyKaway

58 Regenaeluri Regenaeluri | E-mail | Web | 8. června 2018 v 15:48 | Reagovat

<a href=http://medicalcases.eu/>http://medicalcases.eu/</a> lorazepam BantyKaway

59 WilliamNaipt WilliamNaipt | E-mail | Web | 9. června 2018 v 2:48 | Reagovat

<a href=http://medicnews.us/>http://medicnews.us/</a> BantyKaway

60 JimmieFaf JimmieFaf | E-mail | Web | 9. června 2018 v 20:32 | Reagovat

<a href=http://learningclue.eu/>http://learningclue.eu/</a> BantyKaway

61 NathanOxina NathanOxina | E-mail | Web | 11. června 2018 v 0:24 | Reagovat

<a href=http://kitchendeals.us/>http://kitchendeals.us/</a> BantyKaway

62 MarisaFal MarisaFal | E-mail | Web | 11. června 2018 v 5:42 | Reagovat

<a href=http://dbaby.eu/>http://dbaby.eu/</a> BantyKaway

63 AlbertWer AlbertWer | E-mail | Web | 19. června 2018 v 3:25 | Reagovat

<a href="http://eduface.eu/order-cheap-clonazepam-online/">Order Cheap Clonazepam Online</a>

64 Richardgrami Richardgrami | E-mail | Web | 19. června 2018 v 19:27 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/order-cheap-ambien-online/">Order Cheap Ambien Online</a>

65 Carlatat Carlatat | E-mail | Web | 21. června 2018 v 19:16 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/where-to-buy-ambien-online/">Where to Buy Ambien Online?</a>

66 Robertnal Robertnal | E-mail | Web | 23. června 2018 v 0:32 | Reagovat

<a href="http://ebogdan.eu/i-ordered-diazepam-online/">I ordered Diazepam online</a>

67 Donaldgok Donaldgok | E-mail | Web | 27. června 2018 v 1:28 | Reagovat

<a href="http://infuture.eu/what-is-generic-ativan/">What is generic Ativan?</a>

68 Nettiekax Nettiekax | E-mail | Web | 1. července 2018 v 2:42 | Reagovat

<a href="http://infuture.eu/i-ordered-ativan-online/">I ordered Ativan online</a>

69 Williamcug Williamcug | E-mail | Web | 2. července 2018 v 2:01 | Reagovat

<a href="http://niezaleznie.eu/where-to-buy-valium-online/">Where to Buy Valium Online?</a>

70 TammyMailt TammyMailt | E-mail | Web | 3. července 2018 v 15:30 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/buy-generic-ambien-online/">Buy Generic Ambien Online</a>

71 Clydegiply Clydegiply | E-mail | Web | 5. července 2018 v 1:30 | Reagovat

<a href=http://www.ativanx.com/>http://www.ativanx.com/</a> BantyKaway

72 Donaldflurb Donaldflurb | E-mail | Web | 6. července 2018 v 6:10 | Reagovat

<a href=http://healthclue.eu/>http://healthclue.eu/</a> BantyKaway

73 RobertTox RobertTox | E-mail | Web | 7. července 2018 v 21:50 | Reagovat

<a href=http://www.goodxr.us/>http://www.goodxr.us/</a> BantyKaway

74 Curtispef Curtispef | E-mail | Web | 8. července 2018 v 12:29 | Reagovat

<a href=http://medicnew.us/>http://medicnew.us/</a> BantyKaway

75 RonaldHiche RonaldHiche | E-mail | Web | Neděle v 3:22 | Reagovat

<a href=http://hgvqt.us/>http://hgvqt.us/</a> BantyKaway

76 Davidked Davidked | E-mail | Web | Před 35 minutami | Reagovat

<a href=http://fpzsu.us/>http://fpzsu.us/</a> BantyKaway

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama