Aristotelova IV., V. a VI. kniha Politiky

30. března 2006 v 13:02 | Martin Churavý
1. ročník, IPS FSV UK, LS 2005/2006, 29. 3. 2006
Referát ke kurzu PB214, Seminář k politologii II (Mgr. Jan Jüptner/ PhDr. Tomáš Lebeda)
Aristotelés se narodil roku 384 př. n. l. v Thrákii ve Stageiře na východním pobřeží Chalkidiké. Nebyl tedy svým původem (na rozdíl od Platóna i Sókrata) Athéňan, nýbrž Ióňan. Oba jeho rodiče pocházeli z rodin významných lékařů; Aristotelův otec Níkomachos byl lékařem krále Amyntáse III., dědečka Alexandra Velikého. Roku 367 během Platónovy druhé sicilské cesty vstoupil 17-tiletý Aristotelés do Akademie. Podle biografické tradice byl přezdíván "duchem", "jasným rozumem školy" a "čtenářem".

V Akademii pracoval po dobu dvaceti let jako Platónův žák, jako badatel a učitel. Ačkoliv svého učitele ctil a v mnoha ohledech obdivoval, nestal se nikdy nositelem a pokračovatelem jeho duchovního odkazu. Ve svém učení pak projevoval samostatné a ke svému učiteli nezřídka kritické stanovisko. Filosofické předpoklady, ze kterých ale oba myslitelé vycházeli, si jsou velmi blízké. Roku 347, před či po Platónově smrti, opouští Aristotelés z politických důvodů Athény. V důsledku porobení a zničení Olynthu (Chalkidiké) roku 348 Filipem Makedonským vzrůstá v Athénách vliv Démosthenem vedené antimakedonské strany a život promakedonsky smýšlejícího Aristotela je ohrožen. Odchází proto do města Assos, kam jej pozval Hermiás, samovládce v Assu a Atarneu. Po zhruba dvou letech Aristotelés přesídlil do Mytilény na Lesbu, kde se začala jeho dlouholetá a plodná spolupráce s Theofrastem (nar. asi 370). Roku 343/2 byl pozván samotným králem Filipem, aby převzal výchovu tehdy třináctiletého Alexandra. Aristotelés zasvěcuje po dobu tří let budoucího vladaře do tajů filosofie a politických nauk. Jaké přesně byly vztahy mezi učitelem a jeho slavným žákem nevíme. Jisté je, že Alexandr i po skončení Aristotelova působení svého učitele všemožně hmotně podporoval. Je ale také pravdou, že Alexandr nechal na jedné dobyvačné výpravě popravit Aristotelova synovce, nadějného to studenta. Po popravě svého přítele Hermia Peršany roku 341/0 se Aristotelés oženil s jeho sestrou či neteří Pýthiadou. S ní měl dceru téhož jména a syna Níkomacha. Po zničení Théb v říjnu roku 335 byl odpor proti Makedonii zlomen a Aristotelés se mohl vrátit zpátky do Athén. Nyní vyučoval v Lykeiu, v posvátném okrsku Apollóna Lykeia, v severovýchodní části města. Jeho svébytná škola nesla název peripatetická a těšila se relativní oblibě. Nenávist proti Makedoňanům v Athénách propukla však opět naplno po Alexandrově smrti roku 323 a Aristotelés musel město opustit po druhé. Poté co byl, podobně jako již před ním Sókratés, obviněn z bezbožnosti, zvolil raději útěk. Nechtěl prý dopustit, aby se Athény podruhé provinily vůči filosofii. Uchýlil se do domu své matky v Chalkidě na Euboi, kde v opuštění nemocen roku 322 zemřel na žaludeční problémy ve věku 63 let.
Důležité je, si předem uvědomit, že Aristotelés tvořil svá obdivuhodná díla v době vrcholící krize řeckých polis, které měly být v zápětí smeteny ze scény světových dějin velikými a mocnějšími říšemi. Navíc díla, která nadaný polyhistor adresoval širší čtenářské obci se až na několik fragmentů bohužel nedochovala. Spisy, které máme k dispozici, jsou určeny pouze pro vnitřní žáky jeho filosofické školy a povětšinou se jedná o autorovy zběžné poznámky k přednáškám či o neucelené záznamy jeho blízkých žáků. Z toho vyplývá množství problémů. Samotné dílo Politika navazuje na Etiku Níkomachovu a vznikalo po mnoho let a dozajista netvoří koherentní politickou teorii. Sestává z osmi knih, jejichž pořadí a stáří je rovněž sporné. Říká se, že knihy čtvrtá, pátá a šestá byly sepsány naposled a tvoří tzv. nejrealističtější část spisu. Dotkl se v nich řady komplikovaných problémů, okolo kterých se (nejen) politická filosofie dodnes otáčí jako liána okolo kmene baobabu.
Čtvrtá kniha začíná tezí, že k plnému pochopení problematiky dobrých a špatných ústavních zřízení v obcích, je třeba nehledět výhradně k absolutně nejlepšímu (respektive nejhoršímu) zřízení, ale je záhodno zaměřit svou pozornost i na řešení, jež by v konkrétně dané situaci byla relativně nejvhodnější a nejprospěšnější. To v důsledku může znamenat i to, že pro některé reálně se vyskytující obce může být nakonec příhodnější i politické zřízení, které není z absolutního hlediska klasifikováno jako tak docela dobré. Je proto zcela nezbytné přitom nahlížet na celou situaci z dostatečného odstupu a vnímat širší sociální, historické, kulturní, geografické, ekonomické či jiné souvislosti a specifické danosti. Zde spatřuje mnoho badatelů kořeny budoucí politické sociologie.
Dále ustanovuje poměr zákonů k ústavě, kde vysvětluje, že ústava de facto ustavuje rámec celého společenského života v obci (určuje předně kdo vládne a kdo je ovládán) a zákony již pouze konkretizují dílčí právní podmínky. Jednotlivé zákony tedy musí nutně akceptovat rozložení moci v obci deklarované ústavou a být s ní ve shodě. Ústava je doslova životem celé obce. Dále ukazuje na citelné rozdíly, které se vyskytují nejen mezi odlišnými ústavními uspořádáními, nýbrž i v rámci jednoho druhu ústavy. Tyto rozdíly jsou dány různou skladbou obyvatelstva té které obce. Politická forma obce je totiž funkcí sociální struktury společnosti. Je tedy třeba vědět, jak velkou část společnosti tvoří lidé chudobní, jak velkou lidé bohatí a jakou lidé střední třídy. Vedle hmotného vlastnictví bychom měli též uvažovat o morálních kvalitách občanů.
Jako kvantitativně nejrozšířenější druhy politického zřízení se mu následně jeví demokracie a oligarchie, které ještě dále rozděluje na několik nižších podtříd. Obě tato zřízení jsou z hlediska nejlepšího uspořádání obce pouhými zvrácenými druhy ústav dobrých, přičemž oligarchie je tou horší z nich. Ovšem absolutně nejhorší zřízení je to, jež je zvrácenou odrůdou absolutně nejlepšího zřízení, kterým je království. Tato nejzavrženíhodnější ústava se nazývá tyranidou a je nejvíce vzdálena od všech lepších ústav. Tyran v ní vládne neomezeně nad lidmi sobě rovnými a dokonce i nad lidmi, kteří ho morálně převyšují, což je neomluvitelná zvrhlost. Vládne jen pro svůj prospěch a nehledí na obecné dobro. Tyranida se vyskytuje nejčastěji u barbarů.
Pro demokracii je obecně nejcharakterističtějším znakem svoboda, pro oligarchii pak hmotné jmění. V demokraciích tudíž vládnou svobodní občané (kterých je výrazná většina) a v oligarchiích občané zámožní a urození (kterých je zpravidla menšina). Toto dělení je asi nejtrvalejší, neboť žádný občan nemůže být chudý a zároveň bohatý. Tím se dostává k příčině toho, že v Řecku převažují obce demokratické a oligarchické. V rámci konkrétních ústav pak ještě dochází k dělení podle toho, zda společnost podléhá usneseným zákonům, či zda o jednotlivostech rozhodují občané. V druhém případě se nenápadně otevírá zrádný prostor pro působení demagogů, kteří dokáží svým lstivým a navenek často líbivým vystupováním a jedovatým pochlebováním zmanipulovat veřejné mínění ve svůj vlastní prospěch. Lid poté vládne jako krutý tyran složený z mnohých a utlačuje lepší občany, neboť dopřává sluchu zpupným a nestoudným demagogům. Pokud má však lid nad sebou pevně stanovené zákonné normy a jimi se bezpodmínečně řídí, je podobným případům účinně zamezeno. Vláda zákonů se nejsnadněji zavádí v obcích, kde jsou občané plně vytíženi svou každodenní prací a nezbývá jim čas ani chuť angažovat se ve veřejném životě obce. Naopak v rozbujelých obcích, kde lidé žijí v relativním blahobytu, je vidina politické kariéry nesmírně lákavá a přitažlivá.
Je také důležité mít na paměti, že ne všechny společnosti s demokratickou, či jakoukoliv jinou ústavou se jí musí nutně řídit. Existuje mnoho případů obcí, kde se občané stále řídí podle starých zvykových obyčejů, které platily ještě před nastolením zmíněné ústavy a jen pozvolna si zvykají na nově zavedená ustanovení. Nejpodstatnějším kritériem však je, aby většina občanů své ústavě vyjadřovala náležitou podporu.
Dále se zaobírá ústavou aristokratickou, která se řadí mezi nejlepší ústavy vůbec. Jejími občany jsou totiž lidé oplývající morální zdatností, neobyčejnou ušlechtilostí a vynikající vzdělaností. Pojem dobrého občana a dobrého člověka zde unikátně splývá v jedno.
Touto cestou se dostává k ústavě, o které tvrdí, že se na ni často zapomíná kvůli tomu, že se v reálném světě téměř nevyskytuje. Její jméno je políteiá, což samo o sobě znamená ústava a jedná se vlastně o zřízení, které je důmyslně smíšené z pozitivních prvků oligarchických a demokratických. V tomto systému má výraznější převahu povaha demokratická, jejíž je políteiá ideálním vzorem. V opačném případě se pak jedná o ústavu spíše aristokratickou, neboť bohatství často bývá spojeno s urozeností a s dosažením vyšší úrovně vzdělání. Vládne zde menšina zvolená většinou v zájmu všech a podle zákona. Aristotelés ji považuje za ideální pro nedokonalý svět 4. století př. n. l. Políteiá bývá často přirovnávána k současným moderním vyspělým demokraciím západního typu. Oproti tomu jeho pojetí demokracie se nám v dnešních poměrech jeví spíše jako druh lůzovlády (ochlokracie).
Nejblaženější život zajišťuje obec, jejíž občané žijí ctnostně a jelikož autor spatřuje ctnost v tom, co je uprostřed mezi dvěma extrémy, vyslovuje následně logický požadavek, že v ideální obci by měl být nejpočetněji zastoupen střední stav obyvatelstva. Střed, nacházející se uprostřed mezi bohatstvím a chudobou. Střed, který je z obou krajů teoreticky dosažitelný a který zamezí vnitřním rozbrojům a zajistí kýženou stabilitu, ukázněnost a trvalost celé obce. Nejlepší zákonodárci také pocházejí ze středních společenských vrstev. Střední stav by měl být vždy přizván k spoluúčasti na vládnutí v obci.
Následující část je věnována fundamentálním politickým institucím, jež jsou nutné pro zdárný chod všech obcí. Geniální Aristotelés už zhruba 2100 let před Charlesem de Montesquieu naznačil rozdělení moci ve státě na tři hlavní složky: zákonodárnou (rada), výkonnou (úřady) a soudní moc. Fungování těchto institucí v praxi je odvislé od ústavního zřízení té či oné obce. Například v demokracii, kde platí zásada rovnosti, by měli rozhodovat o závažných otázkách všichni občané. Mohou se scházet buď všichni najednou na prostorných shromážděních, anebo se mohou v úlohách spravedlivě střídat tak, aby na každého došla řada. Oproti tomu v oligarchiích opravňuje jedince k politické dráze jistý odhad jeho hmotného majetku.
Obšírně se též zaobírá problémem voleb do různých volitelných orgánů obce. Kdo, z koho, kam, kdy a jakým způsobem v obcích volí. K výběru úředníků či soudců pomocí losování se staví zdrženlivě a preferuje spíše metodu výběru postavenou na základě odborné způsobilosti k požadované profesi. Od občanů, kteří zastávají významnější posty přirozeně očekává racionální a zodpovědný přístup k výkonu funkce jakož i plné pracovní nasazení.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (235)
Zobrazit starší komentáře

201 Floydprusa Floydprusa | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 14:34 | Reagovat

<a href=http://medicex.us/how-does-a-carisoprodol-pill-work/>http://medicex.us/how-does-a-carisoprodol-pill-work/</a> BantyKaway

202 PaulSI PaulSI | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 16:19 | Reagovat

<a href=http://be3r.info/how-do-i-store-neurontin/>http://be3r.info/how-do-i-store-neurontin/</a> BantyKaway

203 Georgewaw Georgewaw | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 0:37 | Reagovat

<a href=http://medicox.us/how-does-codeine-work/>http://medicox.us/how-does-codeine-work/</a> BantyKaway

204 HEFred HEFred | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 5:24 | Reagovat

<a href=http://healty.info/valium-dosage/>http://healty.info/valium-dosage/</a> BantyKaway

205 GeorgeBycle GeorgeBycle | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 20:15 | Reagovat

<a href=http://vojxj.us/adderall-withdrawal-and-detox/>http://vojxj.us/adderall-withdrawal-and-detox/</a> BantyKaway

206 ArthurPrich ArthurPrich | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 10:11 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us/how-to-use-ativan/>http://vgejq.us/how-to-use-ativan/</a> BantyKaway

207 FranciscoLH FranciscoLH | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 21:11 | Reagovat

<a href=http://azfss.us/diazepam-for-daily-use/>http://azfss.us/diazepam-for-daily-use/</a> BantyKaway

208 WDJohn WDJohn | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 22:51 | Reagovat

<a href=http://yqcyj.us/can-i-overdose-on-carisoprodol/>http://yqcyj.us/can-i-overdose-on-carisoprodol/</a> BantyKaway

209 YSRobert YSRobert | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 5:16 | Reagovat

<a href=http://sgzmp.us/daily-dosage-of-codeine/>http://sgzmp.us/daily-dosage-of-codeine/</a> BantyKaway

210 Cedricklut Cedricklut | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 17:39 | Reagovat

<a href=http://ujwwi.us/is-naprosyn-price-high/>http://ujwwi.us/is-naprosyn-price-high/</a> BantyKaway

211 Davidnoivy Davidnoivy | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 4:16 | Reagovat

<a href=http://yljou.us/does-neurontin-cause-weight-gain/>http://yljou.us/does-neurontin-cause-weight-gain/</a> BantyKaway

212 Joshuarak Joshuarak | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 15:07 | Reagovat

<a href=http://xxcti.us/what-is-the-maximum-dose-of-paxil/>http://xxcti.us/what-is-the-maximum-dose-of-paxil/</a> BantyKaway

213 JefferyEdini JefferyEdini | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 12:34 | Reagovat

<a href=http://xx17.info/ready-to-leave-klonopin-addiction-behind/>http://xx17.info/ready-to-leave-klonopin-addiction-behind/</a> BantyKaway

214 RobertRhync RobertRhync | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 1:10 | Reagovat

<a href=http://shjto.us/when-to-use-diazepam/>http://shjto.us/when-to-use-diazepam/</a> BantyKaway

215 Michaelmes Michaelmes | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 14:32 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/>http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/</a> BantyKaway

216 Jeremyunozy Jeremyunozy | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 0:13 | Reagovat

<a href=http://yqcyj.us/can-dogs-safely-take-carisoprodol/>http://yqcyj.us/can-dogs-safely-take-carisoprodol/</a> BantyKaway

217 Justinwhilm Justinwhilm | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 1:05 | Reagovat

<a href=http://wnqqb.us/what-does-xanax-addiction-involve/>http://wnqqb.us/what-does-xanax-addiction-involve/</a> BantyKaway

218 Donaldnut Donaldnut | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 18:30 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> BantyKaway

219 KennethUteri KennethUteri | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 7:14 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> BantyKaway

220 JosephInhix JosephInhix | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 12:18 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> BantyKaway

221 GarlandgroOg GarlandgroOg | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 1:39 | Reagovat

<a href=http://ygeef.us/how-to-get-cheap-vicodin-online/>http://ygeef.us/how-to-get-cheap-vicodin-online/</a> BantyKaway

222 AnthonyHen AnthonyHen | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 4:30 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/struggling-with-an-lunesta-addiction/>http://wfjga.us/struggling-with-an-lunesta-addiction/</a> BantyKaway

223 KevinFlued KevinFlued | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 14:15 | Reagovat

<a href=http://tsxk.info/can-dogs-safely-take-adderall/>Can Dogs Safely Take Adderall?</a> BantyKaway

224 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 3:55 | Reagovat

<a href=http://vfleb.us/how-to-get-off-ambien-without-withdrawal/>http://vfleb.us/how-to-get-off-ambien-without-withdrawal/</a> BantyKaway

225 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 5:28 | Reagovat

<a href=http://omrfq.us/how-to-use-adderall-for-alcohol-withdrawal/>http://omrfq.us/how-to-use-adderall-for-alcohol-withdrawal/</a> BantyKaway

226 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 15:07 | Reagovat

<a href=http://im4free.info/does-abilify-have-any-drug-interactions/>http://im4free.info/does-abilify-have-any-drug-interactions/</a> BantyKaway

227 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 17:35 | Reagovat

<a href=http://a991.info/how-do-i-recover-from-phentermine-addiction/>http://a991.info/how-do-i-recover-from-phentermine-addiction/</a> BantyKaway

228 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 19:34 | Reagovat

<a href=http://ujwwi.us/how-to-use-naprosyn-for-alcohol-withdrawal/>http://ujwwi.us/how-to-use-naprosyn-for-alcohol-withdrawal/</a> BantyKaway

229 Ricannorp Ricannorp | E-mail | Web | Čtvrtek v 8:21 | Reagovat

how much does allergy shots cost for dogs allergy weather forecast chicago  http://medicines-for-allergies.blogspot.com/2018/12/this-type-of-medication-commonly-used.html alternative allergy testing methods

230 evelynrax evelynrax | E-mail | Web | Pátek v 0:55 | Reagovat

<a href=http://medicalcases.eu/>http://medicalcases.eu/</a> BantyKaway

231 evelynrax evelynrax | E-mail | Web | Sobota v 4:36 | Reagovat

<a href=http://ocalic.eu/>http://ocalic.eu/</a> BantyKaway

232 lyubovrax lyubovrax | E-mail | Web | Neděle v 3:43 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us>http://zrhew.us</a> BantyKaway

233 adrianrax adrianrax | E-mail | Web | Neděle v 12:31 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us>http://vgejq.us</a> BantyKaway

234 miarax miarax | E-mail | Web | Pondělí v 1:40 | Reagovat

<a href=http://shjto.us>http://shjto.us</a> BantyKaway

235 taylorrax taylorrax | E-mail | Web | Pondělí v 14:50 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/>http://svobn.us/</a> BantyKaway

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama