Leo Strauss: Eseje o politické filosofii

15. března 2006 v 18:30 | Dominika Andrášková
Seminář k politologií II, PB 214, Jan Juptner, 2005/2006, semestr 2., datum prezentace: 1.5.2006
Biografie:
Leo Strauss se narodil roku 1899 v Kirchhainu, studiu filosofie se věnoval v Hamburku a Freiburku. Poté pracoval v Akademie für die Wissenschaft des Judentums, před II. Světovou válkou působil i v Anglií a Francií. S nástupem fašismu odjíždí do Spojených států, kde působí na několika univerzitách. Umírá roku 1973 v americkém Annapolisu.
Mezi jeho nejznámější díla patří: The Political Philosophy of Hobbes, Natural Right and History, Thoughts on Machiavelli.

CO JE TO POLITICKÁ FILOSOFIE?
 1. Politická filosofie jakožto problém
V této kapitole rozlišuje Strauss mezi politickou filosofií, politickým myšlením, politickou teologií, vědou, míněním, politickým věděním a sociální filosofií. Začíná však vymezením pojmu základního, tedy politická činnost, což definuje jako usilování o zachování stávajícího režimu a zároveň zamezení přechodu k horšímu stavu, nebo naopak usilování o jeho změnu, tedy snaha dosáhnout něčeho lepšího. "Každá politická aktivita je tak vedena ideou lepšího a horšího. Avšak přemýšlet o lepším a horším znamená přemýšlet o dobru." Dochází k závěru, že "dobrá společnost je tím nejvyšším politickým dobrem."
 1. Pokud jde o politickou filosofií, podává nám nejdříve definici slova filosofie, což podle něj znamená hledání pravdy, a ne její vlastnění. Politická filosofie je proto "pokusem o pravé poznání jak povahy politických záležitostí, tak i správného či dobrého politického zřízení." Důraz klade na rozlišení tohoto pojmu od pojmu politického myšlení, které je podle něj "lhostejné k rozdílu mínění a vědění", narozdíl od filosofie, která se snaží mínění nahradit věděním.
  Stručně vysvětluje i politickou teologií, což je "politická učení založena na Božím zjevení", odlišuje se od filosofie, která je omezena dosažitelností lidské mysli. Více pozornosti však věnuje sociální filosofii, která má podle něj stejný předmět zkoumání jako politická filosofie, ale z jiného hlediska, neboť politická uskupení považuje pouze za část většího celku, společnosti.
  Nakonec se zabývá politickou vědou, kterou rozlišuje na "zkoumání politických záležitostí, jenž se řídí modelem přírodních věd", tedy způsob, jak získat poznatky, a na "činnost, kterou vykonávají členové kateder politických věd".
  Závěrem se zabývá pojmem positivismus a vlivem, jenž má na politickou filosofií. Tvrdí, že právě díky positivismu, charakteristickému pro dnešní dobu, je politická filosofie odmítána jakožto nevědecká. "Pozitivistické sociální vědy jsou 'zbaveny hodnot' či 'eticky neutrální' v konfliktu mezi dobrem a zlem...morální tupost je nezbytnou podmínkou vědecké analýzy." Strauss však s touto módou nesouhlasí, neboť "studovat společenské fenomény je nemožné bez jejich hodnocení", protože tím pádem je nemožné porozumět myšlení, jednání nebo činnosti.
 2. Klasické řešení
 3. V této kapitole se Strauss zabývá "klasickou formou politické filosofie". Píše:
  "Klasická politická filosofie je netradiční, protože patří k onomu plodnému okamžiku, kdy byly zviklány všechny politické tradice a kdy ještě neexistovala tradice politické filosofie...Veškeré pozdější politické myšlení je ve srovnání s klasickou politickou filosofií odvozené a nepůvodní. Znamená to, že v pozdějších dobách došlo k odcizení od jednoduchých a původních východisek. Politické filosofií to dalo ráz abstraktnosti." Zabývá se Platonovými Zákony, kde podle něj je nám naznačeno, že máme pochybovat o posvátnosti toho, co jsme zdědili po předcích, a obrátit se k tomu, co je přirozené. K tomu potřebujeme ctnosti, ne však "pravé ctnosti", která postačuje jen při zachovávání starých zákonů, avšak již nestačí na zavedení zákonů nových a lepších. Stejně tak uměřenost není žádoucí, pokud se snažíme najít nejlepších zákonů. "Filosofii Platon přirovnává k šílenství, k pravému opaku střízlivosti či uměřenosti, myšlení nesmí být uměřené, ale nebojácné."
  Dále se Strauss zabývá otázkou zřízení, v němž vidí původ zákonů. Definuje zřízení jako řád nebo formu, jenž určuje charakter společnosti, a otázku po nejlepším zřízení pokládá za hlavní téma klasické politické filosofie. Poukazuje na závislost mezi nejlepším zřízením a dobrým občanem, k definování pojmu dobrý občan nám připomíná Aristotelův výklad dvojznačnosti tohoto pojmu.
  Nakonec kapitoly se ještě pozastavuje u otázky demokracie v klasické politické filosofii, tedy obecné percepci této filosofie jakožto antidemokratické, tudíž špatné. Tuto kritiku však nepřijímá, neboť tvrdí, že "klasikové odmítali demokracii, neboť soudili, že účelem lidského života, a tím i života společnosti, není svoboda, nýbrž ctnost". Ctnost je však závislá na výchově, a ta vyžaduje dostatek volného času. Volný čas zas vyžaduje určitý stupeň bohatství. Tím pádem je demokracie sice vláda většiny, avšak zároveň vládou nevzdělaných. Argumentaci uzavírá tvrzením, že "nikdo, kdo je při smyslech, by si nepřál žít pod takovou vládou".
 4. Moderní řešení
Podle Strausse je nejmarkantnější charakteristikou novověké politické filosofie odmítnutí klasické filosofie jako nerealistické. Nejpodrobněji se věnuje zakladateli Machiavellimu, jehož práce je podle něj založena na kritice náboženství a morálky. Jádro kritiky tkví v popisování nejlepšího zřízení, jehož uskutečnění je však velmi nepravděpodobné. Odmítá tvrzení, že ctnost je v souladu s přirozeností člověka, snaží se naopak prosadit myšlenku, že "ctnost je nutno definovat v pojmech obecného dobra". Obecné dobro chápe jako cíle všech společností, tedy osvobození od cizí nadvlády, stabilita, prosperita, sláva. A právě touha po slávě je to, co přinutí zlého, sobeckého člověka, neboť všichni lidé jsou přirozeně zlí a sobečtí, aby přinutil jiné zlé a sobecké lidi, aby byli dobří, tedy snažili se o zachování společnosti.
Dále se Strauss v této kapitole zabývá Hobbesem, který podle něj byl stoupencem Machiavelliho, jehož teorii jen zmírnil. Souhlasí s tvrzením, že člověk je sobecký, jako hlavní motivační faktor však nevidí touhu po slávě, ale touhu po "pohodlném sebezachování", tedy jakýsi dospělejší pud sebezáchovy.
Strauss tvrdí, že nejen Machiavelliho, ale i Hobbesovo dílo bylo příliš "nestoudné," aby bylo přijatelné. To však již neplatí o Lockovi, dle něhož už nejde o právo pohodlného sebezachování, ale o právo na neomezené nabývání.
Poslední osobností, jíž se autor v této kapitole stručně zabývá, je Nietzsche, který zahájil třetí vlnu modernity. Tu dle Strausse vyvolaly falešné představy o spravedlivém řádu, který označuje za "nezamýšlený vedlejší produkt lidských činností, které v žádném případě k tomuto řádu nesměřují." Příroda se tedy již nezdá být "zákonitá a milosrdná, základním prožitkem existence není proto blaženost, nýbrž utrpení, prázdnota, chaos."
KE KLASICKÉ POLITICKÉ FILOSOFII
V této, mnohem kratší eseji se Strauss zabývá klasickou politickou filosofii, jejíž nejvýraznějším rysem je, že "byla přímo spojena s politickým životem". Šlo ji především o otázku nejlepšího uspořádání, téma, jímž se moderní politická věda v podstatě nezabývá, jenž vystřídala otázkou po metodě. I sám pojem politická věda nabyl nového významu. Původně označoval "dovednost, která člověku umožňuje skutkem i slovem dobře spravovat záležitosti politického společenství". Byla to dovednost, tedy ne pouhá rétorika, dobrých státníků, kterou získali od svých učitelů. Jak už bylo řečeno, klasická politická filosofie byla přímo spjata s politickým životem, řešila tedy "skutečný konflikt mezi skupinami zápasícími uvnitř společenství o moc," tedy otázku, jaké uspořádání by bylo nejlepší. Nejlepší uspořádání bylo takové, které bylo nejlepší "vždy a všude". Zároveň však bylo třeba rozlišit, co je možné a nejlepší za daných okolností. Na to měli odpovědět a v tom ohledu nejlepší vládu zajišťovat "dobří mužové", tedy ti, kdo nestaví vlastní zájem před zájem společný.
Hledání nejlepšího uspořádání předcházely úvahy o tom, co je vůbec "dobré" a "spravedlivé", co je "dobro" a "spravedlnost". Oba pojmy jsou závislé na morálce, proto bylo tedy nepřípustné učení "morálně neutrální". Proto bylo, jak vysvětluje Strauss, klasické politické učení původně určené ne lidem inteligentním, ale lidem slušným, ctnostným. Neboť právě ctnost "propůjčuje člověku svrchované právo vládnout." Proto byl "nejvyšším předmětem" klasické politické filosofie život filosofický, neboli život moudrých.
NICCOLO MACHIAVELLI
Téma této eseje je již jasně daný jejím názvem. Autor se zde zabývá zakladatelem moderní filosofie, která se od té klasické liší tím, že není založena na víře (neboť "filosofie založena na víře už není filosofií"). Víra však o roli nepřišla, neboť jak Machiavelli jako první upozorňuje, je jedním z prostředků, jenž jsou politikou využívány, aby dosáhla svých cílů.
Stručně je zde zmíněno dílo Vladař. Strauss zde upozorňuje na výrok Machiavelliho, že je nutné, aby si vladař osvojil schopnost být nedobrý, neboť je výhodnější být obáván než milován, protože to je rozhodnutí, které nemůže sám ovlivnit. Také zde poukazuje na Machiavelliho rozlišení mezi dobrem, požadovaného od občanů, a ostatními ctnostmi, požadovaného od vládců a bojovníků. Dobro je tady redukováno na "strachem vyvolanou poslušnost vládě".
Podrobněji se autor zabývá dílem Rozpravy o prvních deseti knihách Liviových, jichž Machiavelli užívá, na něž poukazuje, a právě způsob jak, je klíčem k pochopení tohoto díla. Strauss charakterizuje Machiavelliho dobu, jako období, pro než bylo typické se obracet v otázkách umění či přírodovědy k příkladům starověku. Avšak pokud jde o záležitosti politické či vojenské, tak tomu tak není. Strauss vidí důvod v rozporu se soudobou církví, "neboť ctnosti pohanů jsou pouze třpytivými hříchy", jsou pro křesťanskou církev "morálně nemožné". Jak tedy dokázat nadřazenost starověku? Způsob, jímž toho Machiavelli dosáhl, přirovnává Strauss k jednomu způsobu, jehož užívali teologové k prosazení bible proti nevěřícím, tvrdí, že "Liviova historie je Machiavelliho biblí". Pokračuje tvrzením: "pro vládnoucí třídu starověkého Říma nebylo náboženství autoritou, bylo jí užíváno pro vlastní politické účely a to se dělo nanejvýš obdivuhodným způsobem... Chvála náboženství starověkého Říma naznačuje kritiku náboženství Říma v době Machiavelliho. Machiavelli vychvaluje náboženství antického Říma, [protože] nemohl otevřeně hanět autoritu křesťanství, jemuž byl podřízen." Další důležitý Machiavelliho poznatek, na který zde Strauss poukazuje, je fakt, že křesťanství je náboženství založeno na pokoře, oproti antickému náboženství, pro které bylo "nejvyšší dobro ve velikosti myšlení". V tom vidí důvod, proč si v Římě vládl sám lid, byl republikou. "A tak se stalo, že Římská republika byla na jedné straně přímým protikladem Křesťanské republiky a na straně druhé její příčinou a dokonce jejím vzorem... Obnova starověké ctnosti tkví v opětovném zavedení teroru a strachu... " Neboť, stejně jako Řím byl založen na teroru a strachu, což byla příčina dobra, tedy ctnosti jejich občanů, je křesťanství založena na pokoře a bohabojnosti.
POLITICKÁ FILOSOFIE A DĚJINY
V této eseji se autor zabývá otázkou historicismu, o němž tvrdí, že je duchem naší doby. Začíná vysvětlením, že dějiny a dějepisectví nebyly disciplínou filosofů, nýbrž spíše rétorů, až do 16. st., kdy začíná sbližování filosofie s historií, a jejichž syntézu představuje učení Hegela.
První výtka historicismu je, že bývá založena na interpretaci vlastní zkušenosti a s ohledem na vlastní budoucnost, není již "kontemplativní", ale naopak vedena "anticipovanou budoucností". Není vnímána jako minulost sama pro sebe, ale pouze jako příprava pro přítomnost. Historikové "pokládali za nesporné, že je možné a dokonce nutné rozumět myslitelům minulosti lépe, než si rozuměli oni sami". Strauss však za úkol historiků považuje porozumění těmto myslitelům přesně tak, jak si rozuměli oni sami, neboť věří, že pokud by byl tento cíl opuštěn, bylo by opuštěno jediné kritérium objektivity v dějinách myšlení.
Další bod Straussovi kritiky je založen na "dějinné podmíněnosti", což znamená "chápání institucí dané země jako produktu její minulosti". Jako rozhodující skutečnost je viděna dějinná skutečnost, na níž je přímo závislá, nebo z niž vzešla daná politická filosofie. Strauss oponuje tím, že situace mohla být taková, že "filosof pouze přizpůsoboval podobu svého myšlení situaci, aby ho vůbec někdo poslouchal". Další vada dějinné podmíněnosti tkví v tom, by "filosof musel své filosofické úsilí neustále doprovázet reflexí své dějinné situace, aby se pokud možno osvobodil od předsudků své doby", neboť, jak upozorňuje, "historicismus není drožka, kterou je možné libovolně zastavit: historicismus se musí aplikovat sám na sebe". Nelíbí se mu ani, že není rozlišováno mezi "filosofickou otázkou po nejlepším politickém řádu a mezi praktickou otázkou, zda by takový řád mohl či měl být nastolen v dané určité zemi a určité době".
FILOSOFIE JAKO PŘÍSNÁ VĚDA A POLITICKÁ FILOSOFIE
Poslední esej začíná rozlišením mezi politickou filosofií, která se zabývá otázkou nejlepšího společenského uspořádání vždy a všude, a politikou, která se stará o konkrétní společnost, existující v dané době a na daném místě.
Pokračuje tvrzením, že politická filosofie se zcela vytratila, na Východě je to údajně zcela zřejmé, vzhledem k tomu, že "sami komunisté nazývají svou doktrínu ideologií", Západ je naopak ovládán novopositivismem a existencionalismem. Positivismus Strauss definuje jako "názor, podle kterého je jediným pravým poznáním poznání vědecké". Avšak vědecké poznání nemůže akceptovat hodnotící soudy, na nichž je politická filosofie závislá, musí ji proto zavrhnout jakožto nevědeckou. Existencionalismus naopak zavrhne politickou filosofií, protože ji považuje za nehistorickou, sám však věří, že všechny principy a jednání jsou založena na nepodložených lidských rozhodnutích.
Obrací se však k Hegelovi, jehož filosofický systém byl založen na tzv. finální filosofií, což je "dokonalé řešení všech filosofických problémů". To je závislé na okamžiku, kdy lidstvo vyřeší svůj politický problém, a to tím, že "ustaví po-revoluční stát, první stát, který uznává stejnou důstojnost všech lidí jako takových". Tento okamžik má být zároveň koncem dějin a počátkem rozhodujícího úpadku. Navazuje Marxem, pro něhož dějiny údajně ani nezačali, takže se pořád nacházíme v tzv. pre-historii lidstva, přičemž dějiny začnou až vznikem světového společenství, kde "veškerá specializace a dělba práce ustoupí plnému rozvoji každého jednotlivce". Pokračuje Nietzschem, který "člověka světového komunistického společenství identifikoval jako člověka posledního, člověka na vrcholu degenerace: bez specializace", bez níž je lidská ušlechtilost nemožná. Naopak tvrdí, že "situace volá po vzniku nové šlechty, utvářeným novým ideálem- šlechty nadlidí". Výklad uzavírá Husserlem, který propaguje filosofii jako přísnou vědu, avšak tento požadavek troskotá při nárazu na "vládnoucí naturalismus", čemuž rozumí jako "pojetí, podle něhož vše, co jest, tvoří součást přírody chápané jako předmět moderní přírodovědy".
Tři otázky k diskusi:
Souhlasíte se Straussovým názorem ohledně historicismu?
Je podle vás filosofie "omezena dosažitelností lidské mysli", existuje něco co by přesahovalo naše možnosti chápání?
Jaký je váš postoj k pozitivismu?
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (861)
Zobrazit starší komentáře

801 rosemarieyb16 rosemarieyb16 | E-mail | Web | 2. května 2018 v 23:30 | Reagovat

Stared unusual project:
http://estelle.w.telrock.org

802 caseyic1 caseyic1 | E-mail | Web | 6. května 2018 v 12:25 | Reagovat

Stared fashionable concoct:
http://luann.post1.telrock.org

803 Barryavevy Barryavevy | E-mail | Web | 8. května 2018 v 0:02 | Reagovat

скачать песню мальбек равнодушие http://muzzila.ru/

804 eviny eviny | E-mail | Web | 8. května 2018 v 15:18 | Reagovat

http://www.autoss.ru/ - Независимая трасологическая экспертиза после ДТП

805 WEIGUAN_ovece WEIGUAN_ovece | E-mail | Web | 11. května 2018 v 0:59 | Reagovat

***************
В связи с ликвидацией оптового склада - СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ - http://weiguan.top10bestsellers.ru/?x - мужские механические брендовые часы WEIGUAN с часовым механизмом с автоподзаводом

Эти деловые часы ВЕГАН реальный хит сезона! Низкие цены. Быстрая доставка. Гарантия высшего качества!

Закажите часы WEIGUAN прямо сегодня - http://weiguan.top10bestsellers.ru/?x

^^^^^^^^^^^^^^^

806 RonaldLed RonaldLed | E-mail | Web | 15. května 2018 v 18:00 | Reagovat

Hi

I am new to this forum.

Please excuse my humble question: does anyone know where to buy [b]Storect[/b]?

807 rebekahct69 rebekahct69 | E-mail | Web | 15. května 2018 v 21:08 | Reagovat

Assignment recto moved:
http://carlos.w.telrock.org

808 traceyoi4 traceyoi4 | E-mail | Web | 19. května 2018 v 13:06 | Reagovat

Stared different prepare:
http://sophia.blogs.telrock.org

809 Waltermup Waltermup | E-mail | Web | 19. května 2018 v 15:16 | Reagovat

Aircraft 3d Models Secrets That No One Else Knows About  

Persons could argue 3D modelling and virtual reality proved always intended to be together. 3D modeling is the procedure of using software for creating graphics and images that seem to have three dimensions. It's possible to use any 3D model which you want, even while little as a helicopter or a spaceship. 3D models are indispensable to your flight training experience. The models are available in 12 distinct categories, predominantly focusing on objects, architecture and assorted shapes. In place of going onto the website, locating a model then enabling VR SketchFab also made a VR browser it's possible to use, and therefore will not need need to keep taking your phone from the headset to navigate to be able to models.
Character models are available, but the website looks predominantly focusing on objects and architecture. It's possible for you to browse through all the models should you will need inspiration or decide on the downloadable ones if you're planning on using them for your undertaking. Digital elevation models can be hugely of benefit.

Finding the Best Aircraft 3d Models

An individual could argue 3D modelling and virtual reality proved always intended to be together. 3D modeling is the method of using software for creating graphics and images that seem to have three dimensions. It's easy to use any 3D model which you want, even while little as a helicopter or a spaceship. 3D models are indispensable into the flight training experience. The models are available in 12 distinct categories, predominantly focusing on objects, architecture and assorted shapes. Instead going onto the website, locating a model then enabling VR SketchFab also made a VR browser it's possible to use, and therefore you shouldn't keep taking your phone from the headset to navigate to various features.
Character models are available, but the website looks predominantly focusing on objects and architecture. It's simple for you to browse through all the models when you need inspiration or settle on the downloadable ones if you intend on using them for your undertaking. Digital elevation models can be hugely very good.

Aircraft 3d Models Ideas  

Not enjoy an actual model aircraft, it's not a reference to the actual aircraft, in the unique way the model developed airliner. Furthermore, it makes it simple to spot visual data to utilize for marketing purposes. By the close of the day you may wind on top of a whole lot more useful data like orthomosaic mapping, elevation data and even a high-resolution 3D model.

Facts, Fiction and Aircraft 3d Models  

Sometimes, when technology is comparatively new, it's difficult notice how it may be of help. Utilizing drone-based technology essentially makes it possible for you going beyond taking a pretty aerial picture of a website, it can assist you in finding sites of interest, provide valuable data and by means of GPS and 3D mapping it can supply a substantial map of a site without the conventional labour instensive method of prospecting and surveying. Several AM polymer technologies like material extrusion 3D printers are very mobile.
All my small craft use JST But when you need a good connector that's very good for all applications the XT60 is fantastic. If you're in need of a superior 3D model or an idea to come up with your own, following is a list of sites specifically convenient. The time which it took to construct a balsa model and the price receiving it in atmosphere was just too much. To start with, the principle of visual flight applies which considerably you must keep the drone in sight whatsoever times.

Aircraft 3d Models - Overview

3D printing makes it feasible to earn a part yourself in only hours. 3D printers aren't just limited by small fabrications. Consequently substantial easy to handle and cheap to maintain. Soon, an increasing number of affordable 3D printers are going to be a permanent feature on every desktop at home. Finally great produces a 3 dimensional model of the imaged area, utilizing the huge quantity of individual images to construct the 3D model, states Riche. Just one of the absolute most important applications of 3D printing is in the medical treatment industry. The second issue the registration at law enforcement or regulatory agency each and every flight.

If you are a game designer and you don’t want to spend hundreds of hours modeling then you might consider purchasing 3d models.

Of course, you will be looking for the low-cost market with good quality because video games demand many 3d models in order to start level making, for that we advise you to purchase from 3dcgstore marketplace.
You can also contact their support team and tell them the assets that you require, they'll provide it in swiftly with wonderful price.

You can even ask for sounds, animation, rigging, and specification for example low poly and usable on game engines like unreal engine and so on, with a good price you will find amazingly detailed 3d models .

You can get the 3d models even for cheaper price cause if pay out with account funds you will get 3% discount if you review or share the items you will get even more discounts discounts.

In 3dcgstore marketplace, loyal customers will receive VIP gifts that worth hundreds of dollars for free.

If you liked a game character and want to utilize it in game design but you couldn’t find it anywhere nor design it by your self then you should check 3dcgstore marketplace, they have designers who spend most of their time designing top favorite game characters.

If you are professional 3d designer and you make cash online then you'll be looking for the highest commission marketplace, 3dcgstore considered the highest commission provider, over 80% return for every product you sell, you also will have own personal page and store within the site.

810 staceyxp69 staceyxp69 | E-mail | Web | 23. května 2018 v 3:31 | Reagovat

Contemporary launched porn milieu  
http://nudistbeach.xblog.in/?jackeline
  erotic dancers erotic rpg adult sex films erotic thoughts freesex

811 ernasy3 ernasy3 | E-mail | Web | 24. května 2018 v 11:12 | Reagovat

New gay site  
http://gayfiles.xblog.in/?info-rene
  gay doctors indian gays gay gamer gay blacks new york gay

812 HassanBuh HassanBuh | E-mail | Web | 24. května 2018 v 15:46 | Reagovat

Последние компьютерные новости здесь <a href=http://wtsolutions.ru/>wtsolutions.ru</a>

813 ErnestJah ErnestJah | E-mail | Web | 25. května 2018 v 17:09 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://moisekretiki.ru/>moisekretiki.ru</a>

814 Robertjom Robertjom | E-mail | 27. května 2018 v 21:35 | Reagovat

<a href=https://www.atlantamotors.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/> техническое обслуживание Volvo s40 в свао, метро медведково ,работаем быстро и качественно </a>

815 Kennethpalry Kennethpalry | E-mail | Web | 28. května 2018 v 18:42 | Reagovat

<a href=http://advokat-valeeva.ru/praktika/ugolovnye-dela>Адвокат по уголовным делам</a> - Адвокат Казань Цена, Адвокат по уголовным делам.

816 WilliamVaree WilliamVaree | E-mail | Web | 28. května 2018 v 23:02 | Reagovat

блестящий вебсайт <a href=http://mk24.cc/>mk24 biz в обход блокировки</a>

817 Leroyknisk Leroyknisk | E-mail | Web | 29. května 2018 v 4:24 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://megavaz.ru/>megavaz.ru</a>

818 Jamesdib Jamesdib | E-mail | Web | 30. května 2018 v 23:03 | Reagovat

безупречный вебсайт <a href=http://upteka24.bz/>https upteka24 biz</a>

819 dordyeptess dordyeptess | E-mail | Web | 31. května 2018 v 16:20 | Reagovat

38 microsieverts/hour.co. It's good I will compete in the presence of Ben Jipcho, who laid the foundation for us in the steeplechase," said Kemboi. The company offers business clientele firstclass accommodation that provides a touch of home comfort while away on business trips. <a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>."Be careful never take food, drinks or gifts other than what is provided for all the athletes.<a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Cheap Jerseys Online</a>.The nation is in the depth of its second worse recession in history with growth being officially revised down to 2.09 billion dollars in March to 3.''It's kind of depressing,<a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale Jerseys Online</a>, but it's kind of exciting at the same time,'' Tevi said. Literally, outside medicine, it means "the science of women"."You are young and potential athletes and have trained hard. This is the time to feel out who's going to make those big plays.36 billion dollars in May, staying in black for 51 months since March 2013, according to the Bank of Korea (BOK).<br>Visit my site:http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/

820 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 1. června 2018 v 23:59 | Reagovat

Fantastic website. A lot of useful information here. I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

821 Nicolaserurl Nicolaserurl | E-mail | Web | 2. června 2018 v 11:48 | Reagovat

ranitidine <a href=http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 300 mg</a>
<a href=http://ranitidine150mgranitidine.com/>ranitidine 150 mg</a>

822 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 4. června 2018 v 8:54 | Reagovat

mometasone spray over counter

823 Robertmit Robertmit | E-mail | 5. června 2018 v 10:15 | Reagovat

first-rate web site Jarle Thorsen Unaico SiteTalk

824 GlennLon GlennLon | E-mail | 10. června 2018 v 0:45 | Reagovat

I do contend with my portfolio but I am not an solicitor of rigid tilting. How much of a ok champion business is too much? Hard to phrase, there are all kinds of opinions antiquated there <a href=http://www.gagner-argent.org/>comment gagner de l’argent</a>. I intention say that I don't champion such things as the "Larry portfolio" where the uninterrupted parentage allocation is in Elfin Cap Value stocks. Adipose Submissively stocks and Short Servilely stocks take turns outperforming each other, factual once in a while we are in a On the loose Growth market. These trends can last a extended circumstance,

825 AlexisCop AlexisCop | E-mail | 10. června 2018 v 12:38 | Reagovat

So I had an idea as far as something a topic, that I'm unswerving many people in the past be enduring had as well. I idolize the look of steams interface, I'm sure it could be improved, but I quite benefit it.

Anyway I made a prototype of what I value would be a simply astounding exposition on RetroPie, if exclusively the aggregate I wanted to contain was possible.

As near as I differentiate, I in reality haven't looked into it, but <a href=http://www.gagner-argent.org/>comment gagner de l’argent vite</a> I'm attractive sure there isn't a disintegrate to really rope Retro Achievements into RetroPie. I would enjoyment popups like on Steam, which I'm reliable could be implemented, and I undergo is being worked on. But quite what I would like it to have your prepared page reveal them.

Here is the norm layout I made using my prevalent stay of systems based off Steam's interface, soundless things I constraint to enlarge to fill up in a insufficient spots, but this is the general whole demeanour:

826 Roberttarce Roberttarce | E-mail | 10. června 2018 v 12:39 | Reagovat

Миома и и чудо AminoBoosters ( AminoPure) это замена Ламинина (Laminine LPGN), но в 4 раза дешевле и сильнее. Все от д-ра Eskeland  http://1541.ru skype evg7773

<a href=http://1541.ru>AminoBoosters единственный в Мире натуральный продукт из оплодотворенного куриного яйца, способный спасать тяжело больных с самыми разными заболеваниями тогда, когда медицина бессильна. Дешевле ламинина в 4 раза</a>

<a href=http://1541.ru>Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

<a href=http://1541.ru>Заработок без вложений, без обяз. ежемесячных покупок и Асолютно без приглашений, если пожелаете. Скайп evg7773 Работаем с Аналогом Ламинина 1 в 1, но дешевле чем Laminine LPGN  в 4 раза. Продукт спасает, Когда медицина помочь не Может априори</a>

<a href=https://www.getyourboomback.com/#_l_2ps>Kup Analog Lamininu AminoPure (AminoBoosters) w Polsce tansze 4 razy</a>

827 AnthonyBic AnthonyBic | E-mail | 10. června 2018 v 12:48 | Reagovat

As you can see we <a href=http://www.gagner-argent.org/>comment gagner de l’argent</a> overweight Meagre Cap Value and evade yearn bonds and non-investment year bonds. Since I slice and dice our pact portfolio the controls sophisticatedness case is reasonably accurate.

828 dixieje69 dixieje69 | E-mail | Web | 10. června 2018 v 22:53 | Reagovat

Updated project page:
http://maribel.web1.telrock.net

829 CalebNup CalebNup | E-mail | 11. června 2018 v 1:01 | Reagovat

In a rising concerned fee surroundings where's the first-class section to be?

Be sure that bonds pleasure lessening in value with an boost waxing in <a href=http://www.gagner-argent.org/>comment gagner de l’argent</a> involve rate...at least in the straight term.

What thither stocks? A span months turn tail from when they were talking about interest rates universal up I was reading in articles that this could maim stocks as investors would oust dangerous equities for...what definitely I'm not sure.

830 Robertpunty Robertpunty | E-mail | 11. června 2018 v 10:36 | Reagovat

As to bonds, if you are ill at ease around rising portion rates you carry shorter duration funds. A short relationship bond fund for the duration of example, or unvaried a Readies Merchandise Fund. That reduces the middling duration of your portfolio, and so its sensitivity to engross rates.

Be warned, if interest rates don't be promoted as you expect, you are accepting a farther down comply to do <a href=http://www.gagner-argent.org/>comment gagner de l’argent</a> this blueprint (the give up curve is normally upward sloping, the longer the consummation, the higher the Give up to Applicability). A destiny of money has been disoriented in the model 10 years by investors (myself included) who were "sure" that interest rates would rise.

831 TerryBix TerryBix | E-mail | 12. června 2018 v 5:39 | Reagovat

In other words, the postings are nearby teachers, ... and the fastidious posting you have responded to is a suggestion record from whole teacher to other <a href=http://www.gagner-argent.org/>gagner argent</a>teachers, listing hidden topics in spite of classroom conversation, subjects which may be reach-me-down in edict to help their respective English Idiom students to train and upon their talk and discussion skills.

832 MarthaRealk MarthaRealk | E-mail | Web | 13. června 2018 v 11:05 | Reagovat

FCFF as discussed in group refers to friends valuation. So in that ambiance you upon the gross FCFF of the whole plc (which is surely the aggregate of each asset’s FCFF, but you are getting FCFF dippy fiscal statements as opposed to each asset’s P&L) and then you address DCF to <a href=http://tny.im/eoN>cours ethereum</a> nettle TEV, minus jungle debt, etc. If you summon I said we generally don’t like FCFE because of the proficiency to manipulate your net borrowings and therefore, transform the value arbitrarily. However, in the occurrence of project finance (power plants and mines for ineluctable), the debt changes (amortization) is usually foregone and doesn’t change, so the gift to manoeuvre the numbers is not there.

833 JesseLam JesseLam | E-mail | Web | 14. června 2018 v 5:59 | Reagovat

Gate posts smaller than 4" in diameter will require large metal washers or steel plates for reinforcement. A separate entrance/gate must be installed for pedestrian use."This is the very first Geographical Indication (GI) registration for a Cambodian product in the EU, which is made up of 28 countries and has a single market for more than 500 million consumers," the statement said. Recently, many studies on health benefits associated with curcumin have been reported.China is a leading investor in the nascent Kenya's extractive industry. <a href=http://www.cheapwholesalenflfootballjerseys.com/>Wholesale NFL Jerseys Online</a>. Study showed curcumin to be eight times more powerful than vitamin E in preventing lipid peroxidation."This is the result of sea surface temperatures climbing as high as 33 degrees Celsius during February," GPRMPA chairman Dr Russel Reichelt said in a statement.The pain, known as phantom limb pain, is common in paraplegics and amputees. Recently, many studies on health benefits associated with curcumin have been reported.<a href=http://www.cheapwholesalenflfootballjerseys.com/>Wholesale Jerseys China</a>. Gates over 250 lbs.Ground Jalapeno All kinds of peppers.<a href=http://www.cheapwholesalenflfootballjerseys.com/>Cheap Jerseys Wholesale</a>. The company offering the services must help in removing every kind of waste.<br>Visit my site:http://www.cheapwholesalenflfootballjerseys.com/

834 cax cax | E-mail | Web | 14. června 2018 v 15:57 | Reagovat

раздача игровых аккаунтов  

<a href=https://pshack.net/forums/61/>distribution of origin accounts</a>

835 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 15. června 2018 v 23:13 | Reagovat

The finest sites and blogs and forums centered on literature and learning?

836 Stephenimisy Stephenimisy | E-mail | 16. června 2018 v 3:39 | Reagovat

Замена ( Аналог) ламинину, это AminoBoosters ( AminoPure) 1 в 1, но дешевле в 4 раза и выпускается Только на знаменитом  Экстракте YТE.
В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Мир узнал о Ламинине в 2011 году, когда его начали выпускать на норвежском экстракте YТЕ из инкубированного оплодотворенного куриного яйца,  который  создал д-р Эскеланд. Ламинин творил чудеса в восстановлении здоровья там, где медицина ничего не может сделать априори. Название продукта не важно. Главное, что Восстановление ( не лечение) дает именно Экстракт YТE, его количество в 1 капсуле. Это почти панацея, настолько хорош экстракт. Можно не верить, но факты есть факты. И отзывы в интернете говорят об этом. Главный минус Ламинина -  Дорого, так как для получения эффекта пить надо МНОГО. А заработать хотя бы $200 в МЛМ Laminine LPGN могут немногие.  Пришло время более дешевого и эффективного Aminoboosters ( AminoPure) на том же сырье, тоже д-р Эскеланд, та же технология. И заработок без обяз. ежемесячных покупок, без копейки затрат, без приглашений,  на пассиве с 1-го шага доступен любому. Это партнерка.
Консультации по скайпу evg7773
Подробно на сайте http://1541.ru

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

837 Stevendom Stevendom | E-mail | 18. června 2018 v 5:24 | Reagovat

<a href="http://www.343industries.org/forum/user/97410-speedypaper/">http://www.343industries.org/forum/user/97410-speedypaper/</a>

838 isabelpy3 isabelpy3 | E-mail | Web | 18. června 2018 v 21:58 | Reagovat

Updated project call:
http://benita.blogs.telrock.org

839 Roberttarce Roberttarce | E-mail | 19. června 2018 v 2:16 | Reagovat

Инфаркт и и чудо AminoBoosters ( AminoPure) это замена Ламинина (Laminine LPGN), но в 4 раза дешевле и сильнее. Все от д-ра Eskeland  http://1541.ru skype evg7773

<a href=http://1541.ru>AminoBoosters ( аналог ламинина 1 в 1 )единственный в Мире натуральный продукт из оплодотворенного куриного яйца, способный спасать тяжело больных с самыми разными заболеваниями тогда, когда медицина бессильна. Дешевле ламинина в 4 раза</a>

<a href=http://1541.ru>Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

Only for USA. Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

<a href=http://1541.ru>Заработок без вложений, без обяз. ежемесячных покупок и Асолютно без приглашений, если пожелаете. Скайп evg7773 Работаем с Аналогом Ламинина 1 в 1, но дешевле чем Laminine LPGN  в 4 раза. Продукт спасает, Когда медицина помочь не Может априори</a>

840 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 19. června 2018 v 8:29 | Reagovat

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is really so comical, I loved it. Thanks in favor of sharing this.

841 FrancisBamma FrancisBamma | E-mail | Web | 19. června 2018 v 19:49 | Reagovat

"Kenya is among the most industrialized country in the region but this feat would not have been achieved were it not for robust engagement with China. Besides assisting us set up car assembly plants, China has trained local artisans to produce low cost goods," Ikiara said. If you go with a small company, it might disappoint because they will not have the resources.He emphasized that SinoKenya industrial cooperation has brighter prospects if the government accelerated public sector reforms and enhanced security to restore investor confidence. 14 (Xinhua)  Israeli fighters carried out two successive airstrikes on the Gaza Strip early Monday in response to earlier rocket firing from the coastal enclave into Israel, and no casualties were reported.Severe bleaching events however may take highly impacted coral reefs up to 10 years to recover.African countries have reached out to China to acquire capital and technical skills required to establish a thriving industrial sector. Download Free Sample Wedding Vows Here. <a href=http://www.wholesalenfljerseysnike.us.com/>Wholesale NFL Jerseys From China</a>.If you are the privy and the perfectionist type,<a href=http://www.wholesalenfljerseysnike.us.com/>Cheap Soccer Jerseys From China</a>, you would not hesitate to have a copy of this fabulous ebook even if you have to use it for this onceinalifetime event,<a href=http://www.wholesalenfljerseysnike.us.com/>Cheap NFL Jerseys Wholesale</a>, which is all worth it, you have to admit. 25 (Xinhua)  A tree planted by Queen Elizabeth in 1977 to mark her silver jubilee will be chopped down along with an area of ancient woodland under plans for a new highway, it was revealed Friday. "For me, it was a dream come true. Wisley is the UK's center of excellence for horticulture and horticultural science and helps millions of people to garden and grow plants.<br>Visit my site:http://www.wholesalenfljerseysnike.us.com/

842 DavidFlali DavidFlali | E-mail | Web | 20. června 2018 v 22:57 | Reagovat

<a href=http://pomoshcvsem.info/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/>pomosh vsem</a> - сайт помощи всем, помощь всемь.

843 Williammow Williammow | E-mail | Web | 20. června 2018 v 23:44 | Reagovat

<a href=http://7go.su/stati/kak-raskrutit-instagram>как раскрутить инстаграм самостоятельно бесплатно пошаговая инструкция</a> - программа  для прямого эфира  в инстаграм, софт  для накрутки инстаграм.

844 georgejv11 georgejv11 | E-mail | Web | 23. června 2018 v 0:04 | Reagovat

Inviting looking-glass shots    
http://hentai.sexblog.pw/?phiz.trinity
  shoesmith elementry school breast torture photo gay bareback rapidshare dating shorter men

845 MelaniT MelaniT | E-mail | Web | 23. června 2018 v 21:15 | Reagovat

Strauss se narodil v konzervativni zidovske rodine, po maturite v Marburgu roku 1918 studoval filosofii a matematiku v Hamburku a po promoci roku 1921 pokracoval ve studiich ve Freiburgu a v Marburgu, mimo jine u E. Husserla a M. Heideggera . Zde se spratelil s H.-G. Gadamerem , H. Jonasem a K. Lowithem . V letech 1925-1932 ucil na Vysoke skole pro studium zidovstvi v Berline , kde se zabyval hlavne Spinozou a M. Mendelssohnem a seznamil se s Hannah Arendtovou , Walter Benjaminem a Gershom Scholemem . Na stipendijnim pobytu v Parizi se seznamil s A. Kojevem a A. Koyrem . Po kratkem pobytu v Cambridge nastoupil roku 1938 na New School for Social Research v New Yorku a v letech 1949 - 1968 byl profesorem politicke filosofie na univerzite v Chicagu . Roku 1950 odmitl nabidku nastoupit po Martinu Buberovi na Hebrejskou univerzitu v Jeruzaleme , prednasel tam vsak v letech 1954-1955 jako host. Po roce 1968 zil jako emeritus v Annapolis, Maryland.

846 VodaMayow VodaMayow | E-mail | Web | 25. června 2018 v 11:58 | Reagovat

Мы развозим питьевую воду как частным, так и юридическим лицам. Наша транспортная служба осуществляет доставку питьевой воды на следующий день после заказа.     

http://voda-nn.ru -  voda-nn.ru - вода нижний новгород цены        
. Срочная доставка в день заказа доступна для владельцев клубных карт. Доставка воды происходит во все районы Нижнего Новгорода, в верхнюю и нижнюю части города:

847 Duanetulse Duanetulse | E-mail | Web | 26. června 2018 v 23:36 | Reagovat

good website <a href=https://cardsdumps.com/>cc shop</a>

848 kelseyoz3 kelseyoz3 | E-mail | Web | 27. června 2018 v 5:27 | Reagovat

Sexy girls blog    
http://playboy.net.erolove.in/?facebook-katarina
  vanessa blue myspace allgranny sex com pictures of a minotaur porn doujin english naruto

849 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 27. června 2018 v 11:47 | Reagovat

obviously like your website however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will definitely come again again.

850 stevenny4 stevenny4 | E-mail | Web | 28. června 2018 v 5:43 | Reagovat

Updated engagement number:
http://sarah.web1.telrock.net

851 viagra viagra | E-mail | Web | 29. června 2018 v 11:57 | Reagovat

hi!,I love your writing so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to resolve my problem. Maybe that's you! Looking forward to peer you.

852 Roberttarce Roberttarce | E-mail | 30. června 2018 v 11:31 | Reagovat

Давление и и чудо AminoBoosters ( AminoPure) это замена Ламинина (Laminine LPGN), но в 4 раза дешевле и сильнее. Все от д-ра Eskeland  http://1541.ru skype evg7773

<a href=http://1541.ru>AminoBoosters ( аналог ламинина 1 в 1 )единственный в Мире натуральный продукт из оплодотворенного куриного яйца, способный спасать тяжело больных с самыми разными заболеваниями тогда, когда медицина бессильна. Дешевле ламинина в 4 раза</a>

<a href=http://1541.ru>Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

Only for USA. Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

<a href=http://1541.ru>Заработок без вложений, без обяз. ежемесячных покупок и Асолютно без приглашений, если пожелаете. Скайп evg7773 Работаем с Аналогом Ламинина 1 в 1, но дешевле чем Laminine LPGN  в 4 раза. Продукт спасает, Когда медицина помочь не Может априори</a>

853 JamesApari JamesApari | E-mail | Web | 2. července 2018 v 19:10 | Reagovat

Заказать поисковая раскрутка сайтов продвижение сайтов и seo По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин SEO PRO1 мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы...Анализ вашего интернет-проекта бесплатно

854 Robertanoli Robertanoli | E-mail | Web | 2. července 2018 v 23:01 | Reagovat

Несоответствие цен. Насторожить заказчика должно указание в смете цен, которые значительно выше рыночных. Это может говорить о том, что строитель получит «откат» от строительных магазинов. Также не следует верить рассказам о подорожании материалов. Действительно, колебания цен на рынке существуют, но это никак не может стать причиной для пересмотра сметы после ее утверждения.
Доставка. Когда материалы уже приобретены http://buuilding.byethost12.com/ – их ведь нужно доставить на место фактического строительства! Обычно продавцы при заказе большого объема материалов делают скидку. Но компания, с которой вы сотрудничаете, об этом умалчивает и накручивает дополнительно определенный процент за доставку. Поэтому такой нюанс следует уточнять непосредственно у продавцов или же пользоваться услугами независимых компаний, осуществляющих доставку.

855 GordgBat GordgBat | E-mail | Web | 3. července 2018 v 1:17 | Reagovat

Ищешь доступную и сексуальную девочку на вечер? Заходи на сайт, лучшие проститутки Питера ждут тебя. Выбирай понравившуюся анкету шлюхи СПб и сексуальная девочка окажется возле тебя.
<a href=https://prostitutkipitera.pw/>Проститутки Питера!..</a>

856 fedorstArf fedorstArf | E-mail | Web | 4. července 2018 v 15:43 | Reagovat

купить сенсор на homtom ht7: https://smartera.in.ua/sensor-dlya-homtom-ht7

857 CarlosWam CarlosWam | E-mail | Web | 5. července 2018 v 0:49 | Reagovat

<a href=https://eurodocs.cc/>как получить паспорт гражданина евросоюза</a> - паспорт ес для украинцев, как получить паспорт гражданина евросоюза.

858 mistyyg2 mistyyg2 | E-mail | Web | 5. července 2018 v 10:00 | Reagovat

My chill project:
http://isaac.web.telrock.net

859 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 6. července 2018 v 11:56 | Reagovat

Real nice design and great articles, nothing else we want

860 Stevendom Stevendom | E-mail | Pátek v 16:11 | Reagovat

<a href="http://directory.hinckleytimes.net/company/1099845018529792">http://directory.hinckleytimes.net/company/1099845018529792</a>

861 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | Včera v 9:37 | Reagovat

There are some interesting closing dates on this article however

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama