Leo Strauss: Eseje o politické filosofii

15. března 2006 v 18:30 | Dominika Andrášková
Seminář k politologií II, PB 214, Jan Juptner, 2005/2006, semestr 2., datum prezentace: 1.5.2006
Biografie:
Leo Strauss se narodil roku 1899 v Kirchhainu, studiu filosofie se věnoval v Hamburku a Freiburku. Poté pracoval v Akademie für die Wissenschaft des Judentums, před II. Světovou válkou působil i v Anglií a Francií. S nástupem fašismu odjíždí do Spojených států, kde působí na několika univerzitách. Umírá roku 1973 v americkém Annapolisu.
Mezi jeho nejznámější díla patří: The Political Philosophy of Hobbes, Natural Right and History, Thoughts on Machiavelli.

CO JE TO POLITICKÁ FILOSOFIE?
 1. Politická filosofie jakožto problém
V této kapitole rozlišuje Strauss mezi politickou filosofií, politickým myšlením, politickou teologií, vědou, míněním, politickým věděním a sociální filosofií. Začíná však vymezením pojmu základního, tedy politická činnost, což definuje jako usilování o zachování stávajícího režimu a zároveň zamezení přechodu k horšímu stavu, nebo naopak usilování o jeho změnu, tedy snaha dosáhnout něčeho lepšího. "Každá politická aktivita je tak vedena ideou lepšího a horšího. Avšak přemýšlet o lepším a horším znamená přemýšlet o dobru." Dochází k závěru, že "dobrá společnost je tím nejvyšším politickým dobrem."
 1. Pokud jde o politickou filosofií, podává nám nejdříve definici slova filosofie, což podle něj znamená hledání pravdy, a ne její vlastnění. Politická filosofie je proto "pokusem o pravé poznání jak povahy politických záležitostí, tak i správného či dobrého politického zřízení." Důraz klade na rozlišení tohoto pojmu od pojmu politického myšlení, které je podle něj "lhostejné k rozdílu mínění a vědění", narozdíl od filosofie, která se snaží mínění nahradit věděním.
  Stručně vysvětluje i politickou teologií, což je "politická učení založena na Božím zjevení", odlišuje se od filosofie, která je omezena dosažitelností lidské mysli. Více pozornosti však věnuje sociální filosofii, která má podle něj stejný předmět zkoumání jako politická filosofie, ale z jiného hlediska, neboť politická uskupení považuje pouze za část většího celku, společnosti.
  Nakonec se zabývá politickou vědou, kterou rozlišuje na "zkoumání politických záležitostí, jenž se řídí modelem přírodních věd", tedy způsob, jak získat poznatky, a na "činnost, kterou vykonávají členové kateder politických věd".
  Závěrem se zabývá pojmem positivismus a vlivem, jenž má na politickou filosofií. Tvrdí, že právě díky positivismu, charakteristickému pro dnešní dobu, je politická filosofie odmítána jakožto nevědecká. "Pozitivistické sociální vědy jsou 'zbaveny hodnot' či 'eticky neutrální' v konfliktu mezi dobrem a zlem...morální tupost je nezbytnou podmínkou vědecké analýzy." Strauss však s touto módou nesouhlasí, neboť "studovat společenské fenomény je nemožné bez jejich hodnocení", protože tím pádem je nemožné porozumět myšlení, jednání nebo činnosti.
 2. Klasické řešení
 3. V této kapitole se Strauss zabývá "klasickou formou politické filosofie". Píše:
  "Klasická politická filosofie je netradiční, protože patří k onomu plodnému okamžiku, kdy byly zviklány všechny politické tradice a kdy ještě neexistovala tradice politické filosofie...Veškeré pozdější politické myšlení je ve srovnání s klasickou politickou filosofií odvozené a nepůvodní. Znamená to, že v pozdějších dobách došlo k odcizení od jednoduchých a původních východisek. Politické filosofií to dalo ráz abstraktnosti." Zabývá se Platonovými Zákony, kde podle něj je nám naznačeno, že máme pochybovat o posvátnosti toho, co jsme zdědili po předcích, a obrátit se k tomu, co je přirozené. K tomu potřebujeme ctnosti, ne však "pravé ctnosti", která postačuje jen při zachovávání starých zákonů, avšak již nestačí na zavedení zákonů nových a lepších. Stejně tak uměřenost není žádoucí, pokud se snažíme najít nejlepších zákonů. "Filosofii Platon přirovnává k šílenství, k pravému opaku střízlivosti či uměřenosti, myšlení nesmí být uměřené, ale nebojácné."
  Dále se Strauss zabývá otázkou zřízení, v němž vidí původ zákonů. Definuje zřízení jako řád nebo formu, jenž určuje charakter společnosti, a otázku po nejlepším zřízení pokládá za hlavní téma klasické politické filosofie. Poukazuje na závislost mezi nejlepším zřízením a dobrým občanem, k definování pojmu dobrý občan nám připomíná Aristotelův výklad dvojznačnosti tohoto pojmu.
  Nakonec kapitoly se ještě pozastavuje u otázky demokracie v klasické politické filosofii, tedy obecné percepci této filosofie jakožto antidemokratické, tudíž špatné. Tuto kritiku však nepřijímá, neboť tvrdí, že "klasikové odmítali demokracii, neboť soudili, že účelem lidského života, a tím i života společnosti, není svoboda, nýbrž ctnost". Ctnost je však závislá na výchově, a ta vyžaduje dostatek volného času. Volný čas zas vyžaduje určitý stupeň bohatství. Tím pádem je demokracie sice vláda většiny, avšak zároveň vládou nevzdělaných. Argumentaci uzavírá tvrzením, že "nikdo, kdo je při smyslech, by si nepřál žít pod takovou vládou".
 4. Moderní řešení
Podle Strausse je nejmarkantnější charakteristikou novověké politické filosofie odmítnutí klasické filosofie jako nerealistické. Nejpodrobněji se věnuje zakladateli Machiavellimu, jehož práce je podle něj založena na kritice náboženství a morálky. Jádro kritiky tkví v popisování nejlepšího zřízení, jehož uskutečnění je však velmi nepravděpodobné. Odmítá tvrzení, že ctnost je v souladu s přirozeností člověka, snaží se naopak prosadit myšlenku, že "ctnost je nutno definovat v pojmech obecného dobra". Obecné dobro chápe jako cíle všech společností, tedy osvobození od cizí nadvlády, stabilita, prosperita, sláva. A právě touha po slávě je to, co přinutí zlého, sobeckého člověka, neboť všichni lidé jsou přirozeně zlí a sobečtí, aby přinutil jiné zlé a sobecké lidi, aby byli dobří, tedy snažili se o zachování společnosti.
Dále se Strauss v této kapitole zabývá Hobbesem, který podle něj byl stoupencem Machiavelliho, jehož teorii jen zmírnil. Souhlasí s tvrzením, že člověk je sobecký, jako hlavní motivační faktor však nevidí touhu po slávě, ale touhu po "pohodlném sebezachování", tedy jakýsi dospělejší pud sebezáchovy.
Strauss tvrdí, že nejen Machiavelliho, ale i Hobbesovo dílo bylo příliš "nestoudné," aby bylo přijatelné. To však již neplatí o Lockovi, dle něhož už nejde o právo pohodlného sebezachování, ale o právo na neomezené nabývání.
Poslední osobností, jíž se autor v této kapitole stručně zabývá, je Nietzsche, který zahájil třetí vlnu modernity. Tu dle Strausse vyvolaly falešné představy o spravedlivém řádu, který označuje za "nezamýšlený vedlejší produkt lidských činností, které v žádném případě k tomuto řádu nesměřují." Příroda se tedy již nezdá být "zákonitá a milosrdná, základním prožitkem existence není proto blaženost, nýbrž utrpení, prázdnota, chaos."
KE KLASICKÉ POLITICKÉ FILOSOFII
V této, mnohem kratší eseji se Strauss zabývá klasickou politickou filosofii, jejíž nejvýraznějším rysem je, že "byla přímo spojena s politickým životem". Šlo ji především o otázku nejlepšího uspořádání, téma, jímž se moderní politická věda v podstatě nezabývá, jenž vystřídala otázkou po metodě. I sám pojem politická věda nabyl nového významu. Původně označoval "dovednost, která člověku umožňuje skutkem i slovem dobře spravovat záležitosti politického společenství". Byla to dovednost, tedy ne pouhá rétorika, dobrých státníků, kterou získali od svých učitelů. Jak už bylo řečeno, klasická politická filosofie byla přímo spjata s politickým životem, řešila tedy "skutečný konflikt mezi skupinami zápasícími uvnitř společenství o moc," tedy otázku, jaké uspořádání by bylo nejlepší. Nejlepší uspořádání bylo takové, které bylo nejlepší "vždy a všude". Zároveň však bylo třeba rozlišit, co je možné a nejlepší za daných okolností. Na to měli odpovědět a v tom ohledu nejlepší vládu zajišťovat "dobří mužové", tedy ti, kdo nestaví vlastní zájem před zájem společný.
Hledání nejlepšího uspořádání předcházely úvahy o tom, co je vůbec "dobré" a "spravedlivé", co je "dobro" a "spravedlnost". Oba pojmy jsou závislé na morálce, proto bylo tedy nepřípustné učení "morálně neutrální". Proto bylo, jak vysvětluje Strauss, klasické politické učení původně určené ne lidem inteligentním, ale lidem slušným, ctnostným. Neboť právě ctnost "propůjčuje člověku svrchované právo vládnout." Proto byl "nejvyšším předmětem" klasické politické filosofie život filosofický, neboli život moudrých.
NICCOLO MACHIAVELLI
Téma této eseje je již jasně daný jejím názvem. Autor se zde zabývá zakladatelem moderní filosofie, která se od té klasické liší tím, že není založena na víře (neboť "filosofie založena na víře už není filosofií"). Víra však o roli nepřišla, neboť jak Machiavelli jako první upozorňuje, je jedním z prostředků, jenž jsou politikou využívány, aby dosáhla svých cílů.
Stručně je zde zmíněno dílo Vladař. Strauss zde upozorňuje na výrok Machiavelliho, že je nutné, aby si vladař osvojil schopnost být nedobrý, neboť je výhodnější být obáván než milován, protože to je rozhodnutí, které nemůže sám ovlivnit. Také zde poukazuje na Machiavelliho rozlišení mezi dobrem, požadovaného od občanů, a ostatními ctnostmi, požadovaného od vládců a bojovníků. Dobro je tady redukováno na "strachem vyvolanou poslušnost vládě".
Podrobněji se autor zabývá dílem Rozpravy o prvních deseti knihách Liviových, jichž Machiavelli užívá, na něž poukazuje, a právě způsob jak, je klíčem k pochopení tohoto díla. Strauss charakterizuje Machiavelliho dobu, jako období, pro než bylo typické se obracet v otázkách umění či přírodovědy k příkladům starověku. Avšak pokud jde o záležitosti politické či vojenské, tak tomu tak není. Strauss vidí důvod v rozporu se soudobou církví, "neboť ctnosti pohanů jsou pouze třpytivými hříchy", jsou pro křesťanskou církev "morálně nemožné". Jak tedy dokázat nadřazenost starověku? Způsob, jímž toho Machiavelli dosáhl, přirovnává Strauss k jednomu způsobu, jehož užívali teologové k prosazení bible proti nevěřícím, tvrdí, že "Liviova historie je Machiavelliho biblí". Pokračuje tvrzením: "pro vládnoucí třídu starověkého Říma nebylo náboženství autoritou, bylo jí užíváno pro vlastní politické účely a to se dělo nanejvýš obdivuhodným způsobem... Chvála náboženství starověkého Říma naznačuje kritiku náboženství Říma v době Machiavelliho. Machiavelli vychvaluje náboženství antického Říma, [protože] nemohl otevřeně hanět autoritu křesťanství, jemuž byl podřízen." Další důležitý Machiavelliho poznatek, na který zde Strauss poukazuje, je fakt, že křesťanství je náboženství založeno na pokoře, oproti antickému náboženství, pro které bylo "nejvyšší dobro ve velikosti myšlení". V tom vidí důvod, proč si v Římě vládl sám lid, byl republikou. "A tak se stalo, že Římská republika byla na jedné straně přímým protikladem Křesťanské republiky a na straně druhé její příčinou a dokonce jejím vzorem... Obnova starověké ctnosti tkví v opětovném zavedení teroru a strachu... " Neboť, stejně jako Řím byl založen na teroru a strachu, což byla příčina dobra, tedy ctnosti jejich občanů, je křesťanství založena na pokoře a bohabojnosti.
POLITICKÁ FILOSOFIE A DĚJINY
V této eseji se autor zabývá otázkou historicismu, o němž tvrdí, že je duchem naší doby. Začíná vysvětlením, že dějiny a dějepisectví nebyly disciplínou filosofů, nýbrž spíše rétorů, až do 16. st., kdy začíná sbližování filosofie s historií, a jejichž syntézu představuje učení Hegela.
První výtka historicismu je, že bývá založena na interpretaci vlastní zkušenosti a s ohledem na vlastní budoucnost, není již "kontemplativní", ale naopak vedena "anticipovanou budoucností". Není vnímána jako minulost sama pro sebe, ale pouze jako příprava pro přítomnost. Historikové "pokládali za nesporné, že je možné a dokonce nutné rozumět myslitelům minulosti lépe, než si rozuměli oni sami". Strauss však za úkol historiků považuje porozumění těmto myslitelům přesně tak, jak si rozuměli oni sami, neboť věří, že pokud by byl tento cíl opuštěn, bylo by opuštěno jediné kritérium objektivity v dějinách myšlení.
Další bod Straussovi kritiky je založen na "dějinné podmíněnosti", což znamená "chápání institucí dané země jako produktu její minulosti". Jako rozhodující skutečnost je viděna dějinná skutečnost, na níž je přímo závislá, nebo z niž vzešla daná politická filosofie. Strauss oponuje tím, že situace mohla být taková, že "filosof pouze přizpůsoboval podobu svého myšlení situaci, aby ho vůbec někdo poslouchal". Další vada dějinné podmíněnosti tkví v tom, by "filosof musel své filosofické úsilí neustále doprovázet reflexí své dějinné situace, aby se pokud možno osvobodil od předsudků své doby", neboť, jak upozorňuje, "historicismus není drožka, kterou je možné libovolně zastavit: historicismus se musí aplikovat sám na sebe". Nelíbí se mu ani, že není rozlišováno mezi "filosofickou otázkou po nejlepším politickém řádu a mezi praktickou otázkou, zda by takový řád mohl či měl být nastolen v dané určité zemi a určité době".
FILOSOFIE JAKO PŘÍSNÁ VĚDA A POLITICKÁ FILOSOFIE
Poslední esej začíná rozlišením mezi politickou filosofií, která se zabývá otázkou nejlepšího společenského uspořádání vždy a všude, a politikou, která se stará o konkrétní společnost, existující v dané době a na daném místě.
Pokračuje tvrzením, že politická filosofie se zcela vytratila, na Východě je to údajně zcela zřejmé, vzhledem k tomu, že "sami komunisté nazývají svou doktrínu ideologií", Západ je naopak ovládán novopositivismem a existencionalismem. Positivismus Strauss definuje jako "názor, podle kterého je jediným pravým poznáním poznání vědecké". Avšak vědecké poznání nemůže akceptovat hodnotící soudy, na nichž je politická filosofie závislá, musí ji proto zavrhnout jakožto nevědeckou. Existencionalismus naopak zavrhne politickou filosofií, protože ji považuje za nehistorickou, sám však věří, že všechny principy a jednání jsou založena na nepodložených lidských rozhodnutích.
Obrací se však k Hegelovi, jehož filosofický systém byl založen na tzv. finální filosofií, což je "dokonalé řešení všech filosofických problémů". To je závislé na okamžiku, kdy lidstvo vyřeší svůj politický problém, a to tím, že "ustaví po-revoluční stát, první stát, který uznává stejnou důstojnost všech lidí jako takových". Tento okamžik má být zároveň koncem dějin a počátkem rozhodujícího úpadku. Navazuje Marxem, pro něhož dějiny údajně ani nezačali, takže se pořád nacházíme v tzv. pre-historii lidstva, přičemž dějiny začnou až vznikem světového společenství, kde "veškerá specializace a dělba práce ustoupí plnému rozvoji každého jednotlivce". Pokračuje Nietzschem, který "člověka světového komunistického společenství identifikoval jako člověka posledního, člověka na vrcholu degenerace: bez specializace", bez níž je lidská ušlechtilost nemožná. Naopak tvrdí, že "situace volá po vzniku nové šlechty, utvářeným novým ideálem- šlechty nadlidí". Výklad uzavírá Husserlem, který propaguje filosofii jako přísnou vědu, avšak tento požadavek troskotá při nárazu na "vládnoucí naturalismus", čemuž rozumí jako "pojetí, podle něhož vše, co jest, tvoří součást přírody chápané jako předmět moderní přírodovědy".
Tři otázky k diskusi:
Souhlasíte se Straussovým názorem ohledně historicismu?
Je podle vás filosofie "omezena dosažitelností lidské mysli", existuje něco co by přesahovalo naše možnosti chápání?
Jaký je váš postoj k pozitivismu?
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1046)
Zobrazit starší komentáře

1001 NancyWinna NancyWinna | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 14:17 | Reagovat

We are excited to tell you about the WEBPILOT franchise opportunity! We offer our franchisees an outstanding IT franchise opportunity that allows you to meet the communication needs of businesses in your area. You can learn from our experience to build a strong business.
We propose to open your own business (web studio) IT franchise in your country or city. We offer trainings and all the materials you need for an immediate start.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620

1002 viagra_coupon viagra_coupon | E-mail | Web | 18. listopadu 2018 v 21:14 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is

1003 shelbyhb18 shelbyhb18 | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 5:57 | Reagovat

My revitalized number

http://raven.goblog.allproblog.com/?entry.asia

porn cum drinking porn houseparty dee eskimo porn toko porn free tracy wynn porn videos

1004 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 7:03 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

1005 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 19:21 | Reagovat

cell phone lookup by name I was just searching for this

1006 viagra viagra | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 12:57 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info particularly the last part

1007 qasSeify qasSeify | E-mail | 24. listopadu 2018 v 16:03 | Reagovat

hello all users. i am quas wenkis from mali.

1008 cialis cialis | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 6:58 | Reagovat

is elocon a steroid cream

1009 viagra viagra | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 4:48 | Reagovat

Muchos Gracias for your blog post.

1010 viagra viagra | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 12:49 | Reagovat

Your goal is to breed all the different dragons available to you and enter combat against other player's dragons.

1011 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 14:36 | Reagovat

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

1012 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 23:58 | Reagovat

obviously like your website but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless Ill definitely come back again.

1013 mollykh3 mollykh3 | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 0:30 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://lesbian.vids.instakink.com/?natalie

a porn website called true couples wiltf porn little poeple porn porn movies fe gyno chair porn

1014 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 15:31 | Reagovat

I feel like Im regularly seeking interesting features you just read about a number of subjects, but I handle to add in the blog among our translates every day when you

1015 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 29. listopadu 2018 v 4:40 | Reagovat

Perfect webpage you have at this website!  Precisely how could i add in this blog's feed into my Rss reader?

1016 KirillGes KirillGes | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 21:37 | Reagovat

Недавно изучал содержимое инета, неожиданно к своему удивлению обнаружил отличный вебсайт. А вот и он: <a href=https://zaxvatu.net/2-krasota/>https://zaxvatu.net/2-krasota/</a> . Для меня данный веб-сайт явился очень важным. Всем пока!

1017 MiguelSnoke MiguelSnoke | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 10:44 | Reagovat

<a href=https://centr-mebely.ru/>мебель официальный сайт Анапа</a> - купить тв тумбу Анапа, мебель анапское шоссе

1018 BrandonLit BrandonLit | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 11:17 | Reagovat

<a href=https://expochange.com/>купить биткоин за гривны</a> - биткоины в тенге, курс рубль биткоин

1019 JamesIdecy JamesIdecy | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 13:02 | Reagovat

<a href=http://innoslicon.com/html/product/index.htm>инносиликон a9dkd цена    </a> - innosilicon t2t, innosilicon a9 zmaster доходность

1020 KirillGes KirillGes | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 17:50 | Reagovat

Час назад мониторил контент сети, и неожиданно к своему удивлению заметил важный вебсайт. Вот: <a href=https://zaxvatu.net/3-lenta/>https://zaxvatu.net/3-lenta/</a> . Для моих близких этот ресурс произвел яркое впечатление. Удачи!

1021 cialis cialis | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 0:21 | Reagovat

Im genuinely enjoying the style and layout of one's website. Its a very uncomplicated on the eyes which makes it a great deal much more enjoyable for me to come here and pay a visit to far more typically. Did you hire out a designer to make your theme? Excellent perform!

1022 Renatotap Renatotap | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 3:54 | Reagovat

Здравствуйте <a href="http://trusted-bonus.ru">1xbet реклама как убрать</a> и прощайте.

1023 Markdauro Markdauro | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 15:02 | Reagovat

Два часа назад разглядывал содержание инет, неожиданно к своему удивлению увидел полезный сайт. Гляньте: <a href=http://antivulkan.ru>в казино как выиграть в вулкан</a> . Для нас этот вебсайт произвел хорошее впечатление. Всех благ!

1024 Michaelsit Michaelsit | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 1:41 | Reagovat

<a href=https://www.trackmessenger.org/>hacking fb messenger</a> - program + for hacking fb messengerprogram + for hacking fb messenger, hacking fb messenger

1025 günstig günstig | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 3:04 | Reagovat

I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time &amp work. There can be no real freedom without the freedom to fail. by Erich Fromm.

1026 JamesIdeof JamesIdeof | E-mail | 3. prosince 2018 v 15:30 | Reagovat

Hello. And Bye.

1027 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 23:05 | Reagovat

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or enewsletter service. Do you've any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

1028 Williamplodo Williamplodo | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 3:25 | Reagovat

<a href=http://fetishfan.net/footworship/>foot worship</a> - play shoes, licking self toes

1029 DavidPiz DavidPiz | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 13:29 | Reagovat

<a href=https://crazy-mining.org/majning-2/phoenix-miner-majner-dlja-algoritma-ethash-samyj-bystryj/>phoenix miner настройка</a> - srbpolaris, прошивка atiflash

1030 Mihaillot Mihaillot | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 18:01 | Reagovat

<a href=http://elleshop24.com/immunity>краплі для імунітету immunity</a> інструкція по застосуванню
нешкідливих втручань частина з них закінчуються летальним результатом багато через зараження крові адже в приватних клініках де в основному і проводяться пластичні

1031 Billytoope Billytoope | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 20:24 | Reagovat

погожий веб ресурс https://spb-girls.biz/breast-0-1/

1032 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | Čtvrtek v 3:32 | Reagovat

Vigamox Without A Script in Columbus

1033 Dennisrib Dennisrib | E-mail | Čtvrtek v 4:02 | Reagovat

<a href=http://www.biz-for-all.ru/user/paytrasundual1972/>freesex.us.com</a>

1034 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:55 | Reagovat

I need to input, like a bunch at the same time as I hadn't the benefit of examining everything you had to declare, I couldnt rally round on the contrary elude draw your attention before long. The as if you needed an excellent grasp on the subject

1035 SvetlanaMos SvetlanaMos | E-mail | Web | Sobota v 13:41 | Reagovat

Вк займ онлайн  - http://onezaym.ru

https://yandex.ru/collections/card/5c0412b5d41edd007f39245e/  

LkhTrfevhY

1036 valarieyi60 valarieyi60 | E-mail | Web | Sobota v 21:16 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://online.porn.fetlifeblog.com/?fatima

beautiful porn stream teenager and teacher have sex porn gay fetish porn tgp porn fucking and sex and tits european free porn web sites mature

1037 JeffreyAcito JeffreyAcito | E-mail | Web | Sobota v 22:57 | Reagovat

Brooke Summers HD Porn Videos
<a href=https://brunetteporntrends.com/mov/118019/living-room-sex-lesson/>Living Room Sex Lesson</a>
Nasty slut punished in rough bondage action
Fat amateur Egyptian babe gets nailed missionary style in POV
Sexy Sierra Skye shows off her her sexy huge boobs and takes cum shots
<a href=https://brunetteporntrends.com/mov/146107/teenie-with-big-ass-likes-hot-fucking-session/>Teenie with big ass likes hot fucking session</a>
obscenely sweet college group fucking
Personal trainer seduces and fucks sporty young brunette on the floor

1038 0ATulinfef 0ATulinfef | E-mail | Web | Neděle v 12:34 | Reagovat

Афигеть вот что я нашел -- <a href=http://cutt.us/4Vk3l>Видео девушек под возбудителем</a>

Блин реально это правда, я себе заказал

Когда будем встречаться кстати, оффлайн будет??))

1039 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | Pondělí v 8:26 | Reagovat

My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again.

1040 Thomasret Thomasret | E-mail | Web | Pondělí v 14:54 | Reagovat

Многие слышали о <a href=https://f.gdeslon.ru/f/1abe579de37de631>возможностях довольно крупных заработков для фондовых рынках</a>, однако не постоянно четко понимают, который это ради торжище и каким именно образом позволительно заслуживать на нем. В представлении некоторых возникают картины с большим скоплением прилавков, с одной стороны которых расположились продавцы, а сообразно другую сторону — покупатели. Впрочем для деле всетаки обстоит иначе.

Идея рынка
Рынок начал формироваться в 70-х годах прошлого века.  С этого времени страны перешли на ямайскую систему. Курсы валют стали подчиняться от рыночных отношений, а не устанавливаться государством, только было прежде. Подобное развитие событий способствовало нормальному функционированию мировой экономики. В полной мере стал возможен обмен капитала посреди различными странами. Ныне постоянный и увеличивающийся со временем путь международной торговой площадки составляет через 5 накануне 7 трлн долларов.
В качестве товара здесь выступают валюты.  Весь приемлемо отожествление этого рынка с обменным пунктом, в котором одна денежная зерно покупается (либо продается) ради другую.
Возьмем, если в ближайшем будущем известно, сколько будет проистекать ценовой умножение доллара США, то это обстоятельство позволительно пользоваться чтобы получения прибыли, купив американскую валюту и перепродав ее по выгодной для себя цене. Финансовые операции для международном рынке происходят подобным же образом, только с более крупными суммами.
фондовый торг предоставляет возможность получения профита благодаря курсовой разнице. Около курсом принято уразумевать единицу одной валюты, выраженную в единицах другой. Около падении спроса для любую из валют, она дешевеет. Поэтому другая денежная монада начинает злоупотреблять большим спросом, и ее достоинство растет. Доставать дозволено как для падении цен, беспричинно и для их росте.
<a href="https://f.gdeslon.ru/f/1abe579de37de631"><img src="http://static.gdeslon.ru/uploads/medias/00/00/21/89/34/media_218934.png?1447419395" alt="promo_3"></a>   заработать проще чем кажется, к тому же <a href=https://f.gdeslon.ru/f/1abe579de37de631>здесь научат зарабатывать</a>.

1041 online online | E-mail | Web | Včera v 10:29 | Reagovat

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site

1042 Zorinaket Zorinaket | E-mail | Web | Včera v 19:51 | Reagovat

teva pfizer online canada

     e4fd female online for sale usa

1043 Zorinaket Zorinaket | E-mail | Web | Včera v 20:15 | Reagovat

online online 123

     e4fd online precio mastercard

1044 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | Včera v 20:52 | Reagovat

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

1045 Effortigo Effortigo | E-mail | Web | Dnes v 2:37 | Reagovat

<b>Доброго времени суток!</b>

Вы любите смотреть сериалы и фильмы?
Как Вам идея смотреть по вечерам топовые фильмы и зарaбатывать от 5000 р. в день?
Хотите создать себе стабильный пассивный дoход от 160 000 р. в месяц, уделяя рaботе всего час в сутки?
Метод уникален и не требует ни создания сайтов, ни влoжений. Первые результаты Вы получите уже сегодня-завтра.
<b>
<a href=http://glprt.ru/affiliate/9915942/zarabotoknakinofilmahotzyvy>Заработок на кинофильмах отзывы.>>> Пошаговый план действий тут <<<</a></b>

<b>ВИДЕО-ОБЗОР:</b> <a href=http://www.youtube.com/watch?v=fLhHlY6ekxo>Заработок на популярных фильмах!</a>

1046 viagra viagra | E-mail | Web | Dnes v 3:07 | Reagovat

Excellent blog right here! Also your site lots up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama