Leo Strauss: Eseje o politické filosofii

15. března 2006 v 18:30 | Dominika Andrášková
Seminář k politologií II, PB 214, Jan Juptner, 2005/2006, semestr 2., datum prezentace: 1.5.2006
Biografie:
Leo Strauss se narodil roku 1899 v Kirchhainu, studiu filosofie se věnoval v Hamburku a Freiburku. Poté pracoval v Akademie für die Wissenschaft des Judentums, před II. Světovou válkou působil i v Anglií a Francií. S nástupem fašismu odjíždí do Spojených států, kde působí na několika univerzitách. Umírá roku 1973 v americkém Annapolisu.
Mezi jeho nejznámější díla patří: The Political Philosophy of Hobbes, Natural Right and History, Thoughts on Machiavelli.

CO JE TO POLITICKÁ FILOSOFIE?
 1. Politická filosofie jakožto problém
V této kapitole rozlišuje Strauss mezi politickou filosofií, politickým myšlením, politickou teologií, vědou, míněním, politickým věděním a sociální filosofií. Začíná však vymezením pojmu základního, tedy politická činnost, což definuje jako usilování o zachování stávajícího režimu a zároveň zamezení přechodu k horšímu stavu, nebo naopak usilování o jeho změnu, tedy snaha dosáhnout něčeho lepšího. "Každá politická aktivita je tak vedena ideou lepšího a horšího. Avšak přemýšlet o lepším a horším znamená přemýšlet o dobru." Dochází k závěru, že "dobrá společnost je tím nejvyšším politickým dobrem."
 1. Pokud jde o politickou filosofií, podává nám nejdříve definici slova filosofie, což podle něj znamená hledání pravdy, a ne její vlastnění. Politická filosofie je proto "pokusem o pravé poznání jak povahy politických záležitostí, tak i správného či dobrého politického zřízení." Důraz klade na rozlišení tohoto pojmu od pojmu politického myšlení, které je podle něj "lhostejné k rozdílu mínění a vědění", narozdíl od filosofie, která se snaží mínění nahradit věděním.
  Stručně vysvětluje i politickou teologií, což je "politická učení založena na Božím zjevení", odlišuje se od filosofie, která je omezena dosažitelností lidské mysli. Více pozornosti však věnuje sociální filosofii, která má podle něj stejný předmět zkoumání jako politická filosofie, ale z jiného hlediska, neboť politická uskupení považuje pouze za část většího celku, společnosti.
  Nakonec se zabývá politickou vědou, kterou rozlišuje na "zkoumání politických záležitostí, jenž se řídí modelem přírodních věd", tedy způsob, jak získat poznatky, a na "činnost, kterou vykonávají členové kateder politických věd".
  Závěrem se zabývá pojmem positivismus a vlivem, jenž má na politickou filosofií. Tvrdí, že právě díky positivismu, charakteristickému pro dnešní dobu, je politická filosofie odmítána jakožto nevědecká. "Pozitivistické sociální vědy jsou 'zbaveny hodnot' či 'eticky neutrální' v konfliktu mezi dobrem a zlem...morální tupost je nezbytnou podmínkou vědecké analýzy." Strauss však s touto módou nesouhlasí, neboť "studovat společenské fenomény je nemožné bez jejich hodnocení", protože tím pádem je nemožné porozumět myšlení, jednání nebo činnosti.
 2. Klasické řešení
 3. V této kapitole se Strauss zabývá "klasickou formou politické filosofie". Píše:
  "Klasická politická filosofie je netradiční, protože patří k onomu plodnému okamžiku, kdy byly zviklány všechny politické tradice a kdy ještě neexistovala tradice politické filosofie...Veškeré pozdější politické myšlení je ve srovnání s klasickou politickou filosofií odvozené a nepůvodní. Znamená to, že v pozdějších dobách došlo k odcizení od jednoduchých a původních východisek. Politické filosofií to dalo ráz abstraktnosti." Zabývá se Platonovými Zákony, kde podle něj je nám naznačeno, že máme pochybovat o posvátnosti toho, co jsme zdědili po předcích, a obrátit se k tomu, co je přirozené. K tomu potřebujeme ctnosti, ne však "pravé ctnosti", která postačuje jen při zachovávání starých zákonů, avšak již nestačí na zavedení zákonů nových a lepších. Stejně tak uměřenost není žádoucí, pokud se snažíme najít nejlepších zákonů. "Filosofii Platon přirovnává k šílenství, k pravému opaku střízlivosti či uměřenosti, myšlení nesmí být uměřené, ale nebojácné."
  Dále se Strauss zabývá otázkou zřízení, v němž vidí původ zákonů. Definuje zřízení jako řád nebo formu, jenž určuje charakter společnosti, a otázku po nejlepším zřízení pokládá za hlavní téma klasické politické filosofie. Poukazuje na závislost mezi nejlepším zřízením a dobrým občanem, k definování pojmu dobrý občan nám připomíná Aristotelův výklad dvojznačnosti tohoto pojmu.
  Nakonec kapitoly se ještě pozastavuje u otázky demokracie v klasické politické filosofii, tedy obecné percepci této filosofie jakožto antidemokratické, tudíž špatné. Tuto kritiku však nepřijímá, neboť tvrdí, že "klasikové odmítali demokracii, neboť soudili, že účelem lidského života, a tím i života společnosti, není svoboda, nýbrž ctnost". Ctnost je však závislá na výchově, a ta vyžaduje dostatek volného času. Volný čas zas vyžaduje určitý stupeň bohatství. Tím pádem je demokracie sice vláda většiny, avšak zároveň vládou nevzdělaných. Argumentaci uzavírá tvrzením, že "nikdo, kdo je při smyslech, by si nepřál žít pod takovou vládou".
 4. Moderní řešení
Podle Strausse je nejmarkantnější charakteristikou novověké politické filosofie odmítnutí klasické filosofie jako nerealistické. Nejpodrobněji se věnuje zakladateli Machiavellimu, jehož práce je podle něj založena na kritice náboženství a morálky. Jádro kritiky tkví v popisování nejlepšího zřízení, jehož uskutečnění je však velmi nepravděpodobné. Odmítá tvrzení, že ctnost je v souladu s přirozeností člověka, snaží se naopak prosadit myšlenku, že "ctnost je nutno definovat v pojmech obecného dobra". Obecné dobro chápe jako cíle všech společností, tedy osvobození od cizí nadvlády, stabilita, prosperita, sláva. A právě touha po slávě je to, co přinutí zlého, sobeckého člověka, neboť všichni lidé jsou přirozeně zlí a sobečtí, aby přinutil jiné zlé a sobecké lidi, aby byli dobří, tedy snažili se o zachování společnosti.
Dále se Strauss v této kapitole zabývá Hobbesem, který podle něj byl stoupencem Machiavelliho, jehož teorii jen zmírnil. Souhlasí s tvrzením, že člověk je sobecký, jako hlavní motivační faktor však nevidí touhu po slávě, ale touhu po "pohodlném sebezachování", tedy jakýsi dospělejší pud sebezáchovy.
Strauss tvrdí, že nejen Machiavelliho, ale i Hobbesovo dílo bylo příliš "nestoudné," aby bylo přijatelné. To však již neplatí o Lockovi, dle něhož už nejde o právo pohodlného sebezachování, ale o právo na neomezené nabývání.
Poslední osobností, jíž se autor v této kapitole stručně zabývá, je Nietzsche, který zahájil třetí vlnu modernity. Tu dle Strausse vyvolaly falešné představy o spravedlivém řádu, který označuje za "nezamýšlený vedlejší produkt lidských činností, které v žádném případě k tomuto řádu nesměřují." Příroda se tedy již nezdá být "zákonitá a milosrdná, základním prožitkem existence není proto blaženost, nýbrž utrpení, prázdnota, chaos."
KE KLASICKÉ POLITICKÉ FILOSOFII
V této, mnohem kratší eseji se Strauss zabývá klasickou politickou filosofii, jejíž nejvýraznějším rysem je, že "byla přímo spojena s politickým životem". Šlo ji především o otázku nejlepšího uspořádání, téma, jímž se moderní politická věda v podstatě nezabývá, jenž vystřídala otázkou po metodě. I sám pojem politická věda nabyl nového významu. Původně označoval "dovednost, která člověku umožňuje skutkem i slovem dobře spravovat záležitosti politického společenství". Byla to dovednost, tedy ne pouhá rétorika, dobrých státníků, kterou získali od svých učitelů. Jak už bylo řečeno, klasická politická filosofie byla přímo spjata s politickým životem, řešila tedy "skutečný konflikt mezi skupinami zápasícími uvnitř společenství o moc," tedy otázku, jaké uspořádání by bylo nejlepší. Nejlepší uspořádání bylo takové, které bylo nejlepší "vždy a všude". Zároveň však bylo třeba rozlišit, co je možné a nejlepší za daných okolností. Na to měli odpovědět a v tom ohledu nejlepší vládu zajišťovat "dobří mužové", tedy ti, kdo nestaví vlastní zájem před zájem společný.
Hledání nejlepšího uspořádání předcházely úvahy o tom, co je vůbec "dobré" a "spravedlivé", co je "dobro" a "spravedlnost". Oba pojmy jsou závislé na morálce, proto bylo tedy nepřípustné učení "morálně neutrální". Proto bylo, jak vysvětluje Strauss, klasické politické učení původně určené ne lidem inteligentním, ale lidem slušným, ctnostným. Neboť právě ctnost "propůjčuje člověku svrchované právo vládnout." Proto byl "nejvyšším předmětem" klasické politické filosofie život filosofický, neboli život moudrých.
NICCOLO MACHIAVELLI
Téma této eseje je již jasně daný jejím názvem. Autor se zde zabývá zakladatelem moderní filosofie, která se od té klasické liší tím, že není založena na víře (neboť "filosofie založena na víře už není filosofií"). Víra však o roli nepřišla, neboť jak Machiavelli jako první upozorňuje, je jedním z prostředků, jenž jsou politikou využívány, aby dosáhla svých cílů.
Stručně je zde zmíněno dílo Vladař. Strauss zde upozorňuje na výrok Machiavelliho, že je nutné, aby si vladař osvojil schopnost být nedobrý, neboť je výhodnější být obáván než milován, protože to je rozhodnutí, které nemůže sám ovlivnit. Také zde poukazuje na Machiavelliho rozlišení mezi dobrem, požadovaného od občanů, a ostatními ctnostmi, požadovaného od vládců a bojovníků. Dobro je tady redukováno na "strachem vyvolanou poslušnost vládě".
Podrobněji se autor zabývá dílem Rozpravy o prvních deseti knihách Liviových, jichž Machiavelli užívá, na něž poukazuje, a právě způsob jak, je klíčem k pochopení tohoto díla. Strauss charakterizuje Machiavelliho dobu, jako období, pro než bylo typické se obracet v otázkách umění či přírodovědy k příkladům starověku. Avšak pokud jde o záležitosti politické či vojenské, tak tomu tak není. Strauss vidí důvod v rozporu se soudobou církví, "neboť ctnosti pohanů jsou pouze třpytivými hříchy", jsou pro křesťanskou církev "morálně nemožné". Jak tedy dokázat nadřazenost starověku? Způsob, jímž toho Machiavelli dosáhl, přirovnává Strauss k jednomu způsobu, jehož užívali teologové k prosazení bible proti nevěřícím, tvrdí, že "Liviova historie je Machiavelliho biblí". Pokračuje tvrzením: "pro vládnoucí třídu starověkého Říma nebylo náboženství autoritou, bylo jí užíváno pro vlastní politické účely a to se dělo nanejvýš obdivuhodným způsobem... Chvála náboženství starověkého Říma naznačuje kritiku náboženství Říma v době Machiavelliho. Machiavelli vychvaluje náboženství antického Říma, [protože] nemohl otevřeně hanět autoritu křesťanství, jemuž byl podřízen." Další důležitý Machiavelliho poznatek, na který zde Strauss poukazuje, je fakt, že křesťanství je náboženství založeno na pokoře, oproti antickému náboženství, pro které bylo "nejvyšší dobro ve velikosti myšlení". V tom vidí důvod, proč si v Římě vládl sám lid, byl republikou. "A tak se stalo, že Římská republika byla na jedné straně přímým protikladem Křesťanské republiky a na straně druhé její příčinou a dokonce jejím vzorem... Obnova starověké ctnosti tkví v opětovném zavedení teroru a strachu... " Neboť, stejně jako Řím byl založen na teroru a strachu, což byla příčina dobra, tedy ctnosti jejich občanů, je křesťanství založena na pokoře a bohabojnosti.
POLITICKÁ FILOSOFIE A DĚJINY
V této eseji se autor zabývá otázkou historicismu, o němž tvrdí, že je duchem naší doby. Začíná vysvětlením, že dějiny a dějepisectví nebyly disciplínou filosofů, nýbrž spíše rétorů, až do 16. st., kdy začíná sbližování filosofie s historií, a jejichž syntézu představuje učení Hegela.
První výtka historicismu je, že bývá založena na interpretaci vlastní zkušenosti a s ohledem na vlastní budoucnost, není již "kontemplativní", ale naopak vedena "anticipovanou budoucností". Není vnímána jako minulost sama pro sebe, ale pouze jako příprava pro přítomnost. Historikové "pokládali za nesporné, že je možné a dokonce nutné rozumět myslitelům minulosti lépe, než si rozuměli oni sami". Strauss však za úkol historiků považuje porozumění těmto myslitelům přesně tak, jak si rozuměli oni sami, neboť věří, že pokud by byl tento cíl opuštěn, bylo by opuštěno jediné kritérium objektivity v dějinách myšlení.
Další bod Straussovi kritiky je založen na "dějinné podmíněnosti", což znamená "chápání institucí dané země jako produktu její minulosti". Jako rozhodující skutečnost je viděna dějinná skutečnost, na níž je přímo závislá, nebo z niž vzešla daná politická filosofie. Strauss oponuje tím, že situace mohla být taková, že "filosof pouze přizpůsoboval podobu svého myšlení situaci, aby ho vůbec někdo poslouchal". Další vada dějinné podmíněnosti tkví v tom, by "filosof musel své filosofické úsilí neustále doprovázet reflexí své dějinné situace, aby se pokud možno osvobodil od předsudků své doby", neboť, jak upozorňuje, "historicismus není drožka, kterou je možné libovolně zastavit: historicismus se musí aplikovat sám na sebe". Nelíbí se mu ani, že není rozlišováno mezi "filosofickou otázkou po nejlepším politickém řádu a mezi praktickou otázkou, zda by takový řád mohl či měl být nastolen v dané určité zemi a určité době".
FILOSOFIE JAKO PŘÍSNÁ VĚDA A POLITICKÁ FILOSOFIE
Poslední esej začíná rozlišením mezi politickou filosofií, která se zabývá otázkou nejlepšího společenského uspořádání vždy a všude, a politikou, která se stará o konkrétní společnost, existující v dané době a na daném místě.
Pokračuje tvrzením, že politická filosofie se zcela vytratila, na Východě je to údajně zcela zřejmé, vzhledem k tomu, že "sami komunisté nazývají svou doktrínu ideologií", Západ je naopak ovládán novopositivismem a existencionalismem. Positivismus Strauss definuje jako "názor, podle kterého je jediným pravým poznáním poznání vědecké". Avšak vědecké poznání nemůže akceptovat hodnotící soudy, na nichž je politická filosofie závislá, musí ji proto zavrhnout jakožto nevědeckou. Existencionalismus naopak zavrhne politickou filosofií, protože ji považuje za nehistorickou, sám však věří, že všechny principy a jednání jsou založena na nepodložených lidských rozhodnutích.
Obrací se však k Hegelovi, jehož filosofický systém byl založen na tzv. finální filosofií, což je "dokonalé řešení všech filosofických problémů". To je závislé na okamžiku, kdy lidstvo vyřeší svůj politický problém, a to tím, že "ustaví po-revoluční stát, první stát, který uznává stejnou důstojnost všech lidí jako takových". Tento okamžik má být zároveň koncem dějin a počátkem rozhodujícího úpadku. Navazuje Marxem, pro něhož dějiny údajně ani nezačali, takže se pořád nacházíme v tzv. pre-historii lidstva, přičemž dějiny začnou až vznikem světového společenství, kde "veškerá specializace a dělba práce ustoupí plnému rozvoji každého jednotlivce". Pokračuje Nietzschem, který "člověka světového komunistického společenství identifikoval jako člověka posledního, člověka na vrcholu degenerace: bez specializace", bez níž je lidská ušlechtilost nemožná. Naopak tvrdí, že "situace volá po vzniku nové šlechty, utvářeným novým ideálem- šlechty nadlidí". Výklad uzavírá Husserlem, který propaguje filosofii jako přísnou vědu, avšak tento požadavek troskotá při nárazu na "vládnoucí naturalismus", čemuž rozumí jako "pojetí, podle něhož vše, co jest, tvoří součást přírody chápané jako předmět moderní přírodovědy".
Tři otázky k diskusi:
Souhlasíte se Straussovým názorem ohledně historicismu?
Je podle vás filosofie "omezena dosažitelností lidské mysli", existuje něco co by přesahovalo naše možnosti chápání?
Jaký je váš postoj k pozitivismu?
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (773)
Zobrazit starší komentáře

701 AvitoR77spug AvitoR77spug | E-mail | 16. prosince 2017 v 22:10 | Reagovat

[b]Пополение баланса Авито (Avito) за 50%[/b] | [b]Телеграмм @a556677[/b]  Старый Телеграмм @a1garant    НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

[b]Приветствую вас, дорогие друзья![/b]

Готовы предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

[b]Аккаунты не Брут. Живут долго.[/b]

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: [b]50% от баланса на аккаунте.[/b]
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

[b]Гарантия: [/b]

[b]И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!![/b] Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

[b]Заливы на балансы Авито[/b]
________

бесплатные аккаунты для авито
раздача авито аккаунт
аккаунт авито с магазином
а авито деньги за
avito просит денег

702 gente gente | E-mail | Web | 17. prosince 2017 v 4:56 | Reagovat

Интернет-магазин «Панда» специализируется на оптовой и розничной продаже мягких игрушек. Вашему вниманию на сайте http://genteel.com.ua представлен широкий ассортимент этой продукции, кроме того, вы можете заказать индивидуальную разработку мягких игрушек с логотипом компании. Выбирая этот интернет магазин, вы гарантировано получите качественную мягкую игрушку, которая будет доставлена в оптимальные сроки. Более того, вы будете приятно удивлены доступными ценами.

703 torrwbug torrwbug | E-mail | Web | 17. prosince 2017 v 11:49 | Reagovat

http://torr.ws/ - этот крупный торрент трекер предлагает скачать на выбор множество видео, игр и многое другое. Отличный дизайн сайта и вся информация находится в соответствующих категориях. Скачивание файлов происходит за считанное время, так как на раздачах постоянно присутствуют люди. Здесь находится чат, на котором любой желающий может высказать своё мнение о том или ином материале, что бы лучше узнать о раздаче, для Вас так же есть комментарии и оценка данного материала. Приятного вам скачивания!

704 navesgop navesgop | E-mail | Web | 18. prosince 2017 v 6:54 | Reagovat

Красивый забор или качественный пристрой навеса к Вашему дому? http://www.naves-zabor-angar.ru/ - воплотит все Ваши мечты в реальность. Наша компания занимается изготовлением, установкой и продажей материалов, таких как изделия из профнастила или поликарбоната. После согласования по телефону или заявки на сайте, наши замерщики выедут к Вам и обсудят все нюансы будущих работ. Мы принимаем как наличный, так и безналичный расчёт. Более подробная информация на нашем портале.

705 WellenHaw WellenHaw | E-mail | Web | 18. prosince 2017 v 7:30 | Reagovat

Добрый день.
Вы хотите вы учить английский? Рекомендую вам сайт http://englishwell.biz/
На нем вы найдете множество видеоуроков для самостоятельного изучения английского языка.

706 optovMut optovMut | E-mail | Web | 18. prosince 2017 v 13:30 | Reagovat

Интернет магазин http://optovka.net/ специализируется на производстве бритвенных станков и сопутствующих товаров. Мы предлагаем оптовые продажи по конкурентоспособным ценам, так как мы сами производим весь указанный товар на сайте. Наш товар охватывает весь рынок Европы, США, России и т.д. У нас действуют огромные скидки постоянным покупателям, удобные способы оплаты и доставка по всем регионам России. Всю необходимую информацию о товаре Вы можете ознакомиться на сайте.

707 alkogolrussia alkogolrussia | E-mail | 20. prosince 2017 v 0:33 | Reagovat

Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

В наличии:
Водка (Де люкс) 600руб\5л
Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб\5л
Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб\5л
Ром Баккарди (белый, черный) 650руб\5л
Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб\5л
Виски Grants 650руб\5л
Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб\5л
Амаретто (миндаль, вишня) 600руб\5л
Джин "Бифитер" 900 руб\5л
Абсент "Ксента" 900руб\5л
Самбука "Молинари" 900руб\5л
Ментоловая водка "Минта" Финская водка 900руб\5л
"Куантро" апельсиновый ликер 900 руб\5л
Мартини (вермут) 900руб\5л
Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб\5л
Спирт "Люкс" 96 градусов 850руб\5л

Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.
Контакты для связи:
+7 918 4880243 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)

708 JosephPhynC JosephPhynC | E-mail | Web | 20. prosince 2017 v 15:50 | Reagovat

【杰瑪眼鏡】桃園最專業的眼鏡行─桃園眼鏡│桃園墨鏡│桃園配眼鏡│桃園眼鏡保養  http://pro-glasses.com/

709 wallacedk18 wallacedk18 | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 5:02 | Reagovat

Stared different concoct:
http://thomas.net1.telrock.net

710 DustinTrorp DustinTrorp | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 18:00 | Reagovat

[URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076l">Por que deberia operar en Bitcoin?[/URL]

[URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076][IMG]http://i.piccy.info/i9/8e8667595183796d0c7fca1fdb50ec75/1513760439/5927/1205318/bitcoin_240.jpg[/IMG][/URL]

El Bitcoin se encuentra entre los activos mas interesantes del mercado. Su precio cambia constantemente y de forma continua. La gente busca comprar o minar nuevas criptomonedas. Pero ambos caminos son complicados y caros. Libertex ofrece una forma de acercarse al trading de Bitcoin muy eficiente desde el punto de vista de los costos. Usted podra operar sobre el crecimiento y surgimiento de la cotizacion del Bitcoin.  [URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076l">Y, lo mejor, podra hacerlo con tan solo €10[/URL].

Como entender a donde se dirige el precio?

No hay forma alguna de entender al 100% la direccion de un precio, pero si que hay ciertos consejos que pueden ser utiles. En la grafica de Bitcoin existe una grafica con el sentimiento de los traders. Usted puede ir a favor o en contra de la masa.
[URL=http://pdldo.imideals.com/c/a86fbd091b1dbd06?s1=3780&s2=11076l">Esto le podria ayudar a tomar una decision[/URL].

Como abrir un trade?

Luego de escoger una direccion presione COMPRA o VENTA dependiendo de su prediccion. Luego vera que se abre la configuracion avanzada para su trade. Introduzca la cantidad del trade, un multiplicador y abra la operacion. Y listo. No olvide cerrarlo luego de haber conseguido el beneficio que buscaba.

Que es un multiplicador?El multiplicador es un incremento del volumen de su trade. Imagine que abre un trade con €10 y un multiplicador de x5. Aunque su inversion es de €10, su volumen de trading sera 5 veces mayor, o sea, €50

711 LaverneDet LaverneDet | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 0:57 | Reagovat

тут на официальном интернет-блоге <a href=http://www.ufakv.ru/>http://www.ufakv.ru/</a> вы можете почитать огромный выбор   статей о дизайне.

712 dmzapRen dmzapRen | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 11:34 | Reagovat

Интернет магазин https://dm-zap.ru/ - занимается продажей автозапчастей для легендарных марок автомобилей из Японии, США, Европы. Низкие цены и высокое качество гарантируется, удобные способы оплаты и доставка осуществляется по всей России. Если Вы по какой либо причине не нашли товар в нашем каталоге, то Вы всегда можете с нами связаться формой обратной связи или по телефону указанный на сайте, и наши специалисты бесплатно про консультируют Вас по всем вопросам.

713 generic generic | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 1:48 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one  thankyou  for posting .

714 JeffreyNet JeffreyNet | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 23:57 | Reagovat

healthcare partners urgent care pasadena  <a href=http://tafil.xobor.com/>tafil.xobor.com</a>  infant medicine dosage chart

715 dordyeptess dordyeptess | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 4:12 | Reagovat

A powerful academic background would after all be an asset. You should swim for at least thirty minutes regularly for effective results. When they return they can do a show and tell, or create a short book about the items they collected. You should walk or jog for at least thirty minutes daily. This sort of interference is often recognized as OsgoodSchlatters sickness.Learn To Take Advantage Of Poor Playing Conditions, Like The Pros DoIronically, there are many accomplished and professional golf players that actually prefer to play in bad weather. If yourself're looking for accommodations for sale within just United states of america, yourself might include greatest almost certainly toward produce an alternative to start with the place chosen via on your own. You can find tennis clubs in several part of the city; you join the one which is located near your house. Do not be in a rush to hire a manufacturer. In just get in the direction of take away the Antivirus Move an infection, oneself need to have toward be equipped toward to start with make certain that oneself reduce the software program application versus working, <a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale NFL Jerseys From China</a>, and then consider rid of all the pieces of the virus that's upon your process. This is because the oils are transported across different nations before reaching their final destination.The AplusB Software Corporation driver simulator mainly detects major errors that the learner will commit this include lack of safety belts, wrong way driving,<a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Cheap Jerseys</a>, collides, failure to observe road signs,<a href=http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a>, running through stop signs, stopping on major high ways and many others.<br>Visit my site:http://www.cheapsportsnfljerseys.us.com/

716 claddTiess claddTiess | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 13:24 | Reagovat

http://claddagh.ru – это интернет магазин по продаже ювелирных изделий по цене производителя. В наших каталогах Вы найдете огромный выбор колец, подвесок, браслетов, цепочек для мужчин и женщин. Наша компания так же занимается скупкой золота, обменом старых изделий на новые с минимальными доплатами с Вашей стороны. Для наших клиентов имеется индивидуальное изготовление драгоценностей по Вашим эскизам, доставка осуществляется по всей России. Ассортимент товара постоянно пополняется, действует постоянная акция на приобретение золота.

717 Williaminvat Williaminvat | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 20:45 | Reagovat

Отличный строительный портал здесь <a href=https://vystroim.com/>vystroim.com</a>

718 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 0:58 | Reagovat

griseofulvin isoelectric point

719 Gypeplaycle Gypeplaycle | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 14:51 | Reagovat

You will also learn that renting your Detroit real estate investment is a lot simpler to rent when you work with a realtor who already knows your properties. Speak to somebody who went through the same things to get another perspective on how to proceed. <a href=http://www.cheapjerseysnflwholesalechina.us.com/>Cheap Jerseys China Store</a>. As much as possible, ensure that you will really be able to find providers that have long established their presence in the web. Author Resource: What to Do When Starting a Housekeeping Business? Click here to knowmore about housekeeping services. When many people see that it makes me feel that the charter fishing boat rental business isn’t staying up to date. This solely reveals that passengers are in concern of taking an airplane to alternate locations, and airline officials don't perceive why the usage of security cameras on airplanes would concern them, except they've something to hide.<a href=http://www.cheapjerseysnflwholesalechina.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>. Right here is how encounter in your area will impact your wage:The 1 oddity in this survey is the slight lessen in sports management salary in the 1 to four a long time expertise.<a href=http://www.cheapjerseysnflwholesalechina.us.com/>Wholesale Jerseys China</a>. Breathe in and out for a few seconds while allowing any tension to leave the body. These sports management programs equip you with standard conduite and leadership knowledge. There is always something very reassuring with providers that have been around for a long time. This can be a vigorous exercise so you must take care to strain already injured muscles. Sitting with spine straight, place your left elbow on the right side of your right knee.<br>Visit my site

720 dordyeptess dordyeptess | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:55 | Reagovat

This kind of beautiful piece of saw would wind up the rusting bit of crap in your get rid of.Find a Detroit real estate investment property you can afford right nowYou ought to be sure when you are buying Detroit real estate investment properties that you can afford your choice now. Individuals don't complain about these security cameras. Naturally, a resume service that is $50 will not provide you with a tremendous amount of correspondence. Let us survey the present and then we will flash back to the past. However, <a href=http://www.wholesalenfljerseysforcheapest.com/>Cheap Nike NFL Jerseys</a>, because of the many attorneyspracticing criminal law in the country, it is sometimes not easy as a result to make a choice. A company of IT firms used their ability in code development for PCs and laptops, and prefab Android app development teams for Android apps development. While these locations are scattered throughout the metro, they are all accessible through various modes of transportation and they have many high rise structures toaccommodate any businessman planning to start his own head office. This is useful in comparing roofing contractors directly on the same job. For complete details, see our page here: schustercenter.<a href=http://www.wholesalenfljerseysforcheapest.com/>Wholesale Jerseys China</a>.If all your family members want also to learn more about go ahead and take software, then going to be the SoundHound apps not only can they supply you with the you going to be the powerful interface together so that you have the tools for more information on sort out and about the playlist and to educate yourself regarding prepare element in your way all your family members is always that the a little as though If your family want to understand more about import going to be the MP3s,a resource box has been made easier about whether or not all your family members use this application. You should focus on securing a resume from a long standing,<a href=http://www.wholesalenfljerseysforcheapest.com/>Cheap Nike NFL Jerseys Wholesale</a>, well respected company, which offers affordable prices.<br>Visit my site:http://www.wholesalenfljerseysforcheapest.com/

721 Antindypene Antindypene | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 22:17 | Reagovat

To start with, it is essential that you undertake intensive study about thebusiness before making any kind of decision. It looks unprofessional to send out a form that shows an update at the bottom 5 years ago. <a href=http://www.vacationtowilliamsburg.com/>Wholesale NFL Jerseys China</a>. If they can't invest on a good internet website, you can't truly anticipate a lot quality from their printed products.Your realtor will also be very knowledgeable about what it takes to get the renters you need for today and the future. So be certain to usually give your checklist associates beneficial information and treat them well.<a href=http://www.vacationtowilliamsburg.com/>Wholesale NFL Jerseys From China</a>.Bowling can be a complicated art, needing a great deal of process, concentration, and a few luck along the way.<a href=http://www.vacationtowilliamsburg.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a>. Breathe deeply from the diaphragm and hold pose for one minute if you can. Hold, then release back into your original position. Your hands should be directly under your shoulders with fingers spread. These positions are all identified by the American School of Sports Medicine. This moves hand in hand using bowling approach idea #2, plus it allows you to benefit from any sort of circumstance.An excellent example is the historical classic table saw.<br>Visit my site:http://www.vacationtowilliamsburg.com/

722 JamesAbads JamesAbads | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 12:36 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=http://sportdon.ru/>sportdon.ru</a>

723 Reginaphoca Reginaphoca | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 12:44 | Reagovat

]Умный обзвон клиентов

ЕВА - ПЕРВЫЙ ГОЛОСОВОЙ РОБОТ ДЛЯ БИЗНЕСА!
Продавайте, уведомляйте, опрашивайте своих клиентов по телефону без менеджеров и коллцентра!
Сэкономьте свое время, деньги и нервы.
Обзвонит вашу базу клиентов со скоростью более 10000 звонков в час.
Чтобы достичь такой же скорости с помощью колл центра - вам придется нанять около 1000 операторов!
http://evecalls.net

724 scottjamgo scottjamgo | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 18:00 | Reagovat

Hey guys, my name is James Skott!

I`m a professional writer   and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my books were sold throughout  Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Mr, James Skott, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Professional Academic Writer - Skott - <a href=http://www.profmath.com>ProfMath</a> Company

725 Rodneywew Rodneywew | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 23:52 | Reagovat

Существует огромный ассортимент обуви для детей различного возраста и формы, и Вам решать, что из этого приобрести, но с учетом строгих требований. Башмачки должны иметь небольшой каблучок, который создан не для красоты, а для предупреждения плоскостопия. Подробнее читайте на сайте <a href=http://ladysarafan.ru>ladysarafan.ru</a>

726 Gypeplaycle Gypeplaycle | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 14:45 | Reagovat

Combining faultless mechanics, plush interiors and sleek designs, Mercedes cars are the epitome of luxury and status in the automobile world in India.Currently, India has 366,812 number of registered Ayurvedic medical practitioners, 22,100 number of dispensaries and 2,189 hospitals.dll Slip up feel right after yourself set up or uninstall an individual software? Could possibly buyers do not consider the period or simply just forget about upgrade their software program. <a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/>Wholesale Jerseys China</a>. You can get back again to your unique alluring figure with the assist of best infrared saunas now. Let’s take a look at dental insurance and consider some options for making it affordable. These and other brands online have a lot of collections with the online kid stores. Infrared saunas reviews throw light upon the two types that are offered, one has heating elements that are carbon based and the other is actually ceramic dependent.<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/>Cheap Jerseys Online</a>. For example, you need to know that the warranty has a limit. Once this is over, they would usually suggest that you replace it with a newer model.<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/>Cheap Jerseys</a>. Komo is one establishment known to provide services and create devices that are highly necessary for other industries. Then, take a break. If you write about useful, value added information that appeals to their readers, they probably won't mind if you add links to your other articles.<br>Visit my site

727 virgilwn18 virgilwn18 | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 1:11 | Reagovat

Porn gay demeanour  
http://men.sexblog.pw/?pg.peter
  married gay men gay indian gay london free gay chat site gay wedding cards

728 Ralphlielm Ralphlielm | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 9:53 | Reagovat

Как установили исследователи, зародыши, полученные от спермы мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от материала молодых мужчин, отмечает РИА «Новости». Подробнее читайте на сайте <a href=http://womaan.ru>womaan.ru</a>

729 dordyeptess dordyeptess | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 13:46 | Reagovat

It is the duty of parents and elders to keep the house clean and tidy. Unlike tablets and weight loss supplements, <a href=http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/>Wholesale Jerseys China Outlet</a>, weight loss sauna enables you to lose your own extra pounds via perspiration. The the 90s season began having a collective bargaining agreement between participants and the addition,<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/>Wholesale NFL Jerseys From China</a>, marking the 1st collective bargaining agreement to become signed in the history of women's professional athletics. Replacements are also necessary.With the help of this baby bottle sterilizer it is always better to sterilize baby bottles, food containers and periodically cutlery too.<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/>Wholesale Jerseys China Cheap</a>. This is where you answer the question or promise posed in the title of your article. Remember to check out the blog post for more details!Article From Article Directory DatabaseIn Thursday, Jul 12th, 1:00 PM, with Minnesota Lynx Stadium, Shockmay battle out versus LynxResidence. At present, Panama is becoming a favorite among travelers particularly because prices here are cheaper than other areas located in Central America and in the Caribbean.Comparing Fast Answers For Antivirus 2012Fechter Dockstader   Submitted 2014 06 19 03:27:07 Who demands in the direction of do office environment with a person they wear't which include or have faith in? This is why oneself have to have a specialized system, bespoke for spam and junk send out filtering toward assistance the fireplace wall and even the anti virus programme that your self are operating upon your Computer.Tire technicians can also take inventory along with other functions like maintaining tire repair equipment and selling tires. However, the porcelain based tend to be more popular becoming long lasting and durable.netCustomer reviews go a long way in deciding whether one should opt for online shopping or not.<br>Visit my site:http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/

730 DarrenCeday DarrenCeday | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 18:21 | Reagovat

отменный веб ресурс http://zamut.bz/

731 JamesWrasy JamesWrasy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 19:39 | Reagovat

сердечный ресурс http://priderc.bz/

732 Donaldnib Donaldnib | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 20:08 | Reagovat

красивый сайт http://isomer24.bz/

733 Antindypene Antindypene | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 6:08 | Reagovat

For the airways, as well as for the passengers going from one vacation spot to another. The process of criminal law is usuallya really complex 1 and anyone with less encounter might find it rather hard to move around. The Peak Tower has souvenir shops, restaurants, <a href=http://www.cheapwholesalejerseysnflonline.com/>Wholesale Jerseys China Free Shipping</a>, a Madame Tussaud's wax museum, and a motion simulator ride called the Peak Explorer. The article will then conclude by informing you on where you can find more information on these handy people along with freezer rooms and repairs. Visualize your success, and from time to time people cant guide but help it become materialize. This as of now, is the toughest materials for security cameras to see through. Showing up on time for appointments.If all your family members want also to learn more about go ahead and take software, then going to be the SoundHound apps not only can they supply you with the you going to be the powerful interface together so that you have the tools for more information on sort out and about the playlist and to educate yourself regarding prepare element in your way all your family members is always that the a little as though If your family want to understand more about import going to be the MP3s,<a href=http://www.cheapwholesalejerseysnflonline.com/>Cheap Jerseys China</a>,a resource box has been made easier about whether or not all your family members use this application.Excellent Suggestions about Increasing Ones Bowling Tactics.Before you make the leap, however, ensure that youre prepared for the expenditure & have the appropriate people on your side. Do an honest assessment of yourself as a leader? If you find that you are lacking in this area,<a href=http://www.cheapwholesalejerseysnflonline.com/>Wholesale Jerseys USA</a>, then the Team Building course can dramatically improve the overall performance of your practice. This kind of beautiful piece of saw would wind up the rusting bit of crap in your get rid of.<br>Visit my site:http://www.cheapwholesalejerseysnflonline.com/

734 VictorLaf VictorLaf | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 15:37 | Reagovat

красивый сайт http://matanqa.pw/

735 dordyeptess dordyeptess | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 2:48 | Reagovat

They can be efficient and could provide you the functions and features you require. By following this faulty routine, you are unconsciously accumulating harmful toxins in your system which comes through these foodstuffs, which contain a lot of additives and chemical preservatives. <a href=http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/>Wholesale Jerseys</a>. This signifies there are stability weaknesses in just your Flash participant, world wide web browser or Java include upon .<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>. Remember to check out the blog post for more details!Article From Article Directory DatabaseIn Thursday, Jul 12th, 1:00 PM, with Minnesota Lynx Stadium, Shockmay battle out versus LynxResidence.<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/>Wholesale NFL Jerseys Cheap</a>.After you have successfully come out of trainer school in the city, there are many industries that you can get the employment. Like what really is included in their monthly fees.If they can no longer service you anymore. Infrared sauna health advantages thus help in nasty problems like tension. Parents should be careful while buying clothes for the kids. When it is your business, you only want the best web hosting company for your hard earned money. This is done to make up time to total the office backlog. Time saving steps to get you going right now with no more delays.<br>Visit my site:http://www.wholesalenfljerseyscheapstore.com/

736 DavidBralt DavidBralt | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 5:35 | Reagovat

Новая функция графического редактора, получившая название Select Subject, работает на базе приложения Adobe Sensei, которое использует для обработки контента машинное обучение, подробнее читайте на сайте <a href=http://ladyup.ru>ladyup.ru</a>

737 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 2:23 | Reagovat

Hi, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your great writing due to this problem.

738 vikacen vikacen | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 12:38 | Reagovat

дитЯчґ смарт годинники q50: https://smartera.com.ua/smart-watch-gps-treker-q50-gv-300

739 zvssrAmaft zvssrAmaft | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 14:44 | Reagovat

Не хватает денег, желаете начать работать на дому или иметь дополнительный доход? На портале http://zvss.ru/ Вы найдёте подробную информацию как начать работать для себя. Все виды заработка, множество полезных статей, списки проверенных сайтов с которых можно получать прибыль, советы как не попасться на уловки мошенников и многое другое. Удобный и практичный дизайн поможет Вам с навигацией, а вся информация выложена в соответствующие разделы.

740 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 14:21 | Reagovat

Some really  quality   content  on this website ,  saved to fav.

741 Skymnamn Skymnamn | E-mail | 5. ledna 2018 v 19:01 | Reagovat

Делюсь своей радостью! думаю тема скоро умрет! поэтому не жалко) Делюсь)
Хочу чтобы побольше людей об этом узнали - и подзаработали денег наказав казино)

Суть в том что я долго искал и наконец нашел интернет казино! которое легко ОБЫГРАТЬ!

<a href=>https://gamefortuna.net</a> - Выигрывать ТУТ!

Есть возможность бесплатной демо игры без регистрации и смс!

Сначала тренируемся! НО! при этом на демо счете выйграть намного сложней!

У них алгоритм на деньги другой и там реально проще! Оно само практически отдает тебе деньги))
Но все равно сначала тренируемся хотябы минут 30-40!

Пополнять рекомендую от 500 рублей - я начинал с меньших сумм и неполучаеться выигрывать - что то иначе работает...

Я играю в кено и фортуну пробовал блек джек - думаю на любой игре получиться
главное не спешить и немного подумать.

Поделись с друзьями и родными! Расскажи им как обыграть казино вулкан в автоматы форум - пишите мне если сомневаетесь

Казино молодое - пока набирают пулл игроков - месяц еще будет халява!
а потом отдачу понизят.

так что скорей скорей - грабим казино вместе))

зови друзей)

<b>Важно:</b> легко обыграть казин только на этом сайте <b>gamefortuna.net</b> - я пробовал обыграть казино почти на всех сайтах  - и везде плохо
- а новый! сайт казино - он молодой поэтому такая халява!

<b>Как обыграть казино - рабочая стратегия!</b>

742 Allendet Allendet | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 22:39 | Reagovat

<a href=http://bmclub.cc/topic/4335-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D0%BB/>где купить акцизную марку    </a> - купить дубликат сигарет, взлом jabber.

743 xgw01 xgw01 | E-mail | 6. ledna 2018 v 9:42 | Reagovat

http://www.wholesaleprojerseys.com    
Welcome to NFL, MLB, NBA, NHL, NCAA jerseys online store.We are professional wholesale NFL, MLB, NBA, NHL, NCAA jerseys supply,Here have more than thouands of jerseys you can choose.

744 dordyeptess dordyeptess | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 18:27 | Reagovat

They also have accepted that using traditional methods for curing the illnesses and diseases is better due to low risk of having side effects. If you check out the feedbacks and go through them, you will get a fair idea of how the company is and what kind of products it deals in. If you have renters insurance when an incident like this happens, you will have coverage for these items to get them repaired or replaced. Typically the Comets defeated Lobo's New york city Liberty in the 1st WNBA Championship sport. You will come to know about different experiences, <a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Cheap NFL Jerseys From China</a>, raise questions, get valid answers and exchange information as well. First, sit down, and simply write your general ideas for the article. From Panama vacation homes to food and other activities, you will find something that will fit your budget. Cent Toler scored the particular league's first position.com aster shree garden srirampur hooghly by aster group review "target="_blank">firstkolkataproperties. Some of the parts are actually very rare and specific.Throughout 1999,<a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Cheap NFL Jerseys Wholesale</a>, the particular league's chief competition,<a href=http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/>Wholesale NFL Jerseys From China</a>, the Usa Basketball Addition, creased folded. You will soon discover your evaluating scale blood pressure measurements soaring.<br>Visit my site:http://www.cheapwholesalenflnikejerseys.us.com/

745 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 11:11 | Reagovat

Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks

746 DeweyJoync DeweyJoync | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 11:17 | Reagovat

Способность к быстрому высыханию сделала алебастр популярным в электромонтажной сфере. Алебастр используется для того чтобы заделывать углубления под электропроводку в стенах и потолках. Подробнее читайте на сайте <a href=http://montazhnik02.ru>montazhnik02.ru</a>

747 RobertHig RobertHig | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 11:59 | Reagovat

Прежде чем приступать к работам, нужно приготовить смесь. Можно использовать, как приготовленную самостоятельно, так приобретенную в готовом для употребления виде смесь, подробнее читайте на сайте <a href=http://remstroitelstvo.ru>remstroitelstvo.ru</a>

748 Jeffreyjer Jeffreyjer | E-mail | 7. ledna 2018 v 23:19 | Reagovat

Способ административного деления в разные исторические периоды по-разному выстраивалась в Московской области. В советский промежуток больше превалировала экономическая составляющая: рассматривался экономический и производственный потенциал. Тутто районов было не очень много, и каждый из них был практически самодостаточный, со своими ресурсами, характерным профилем. Уже впоследствии перестройки, если королевство искала свойственный крюк, определялась с моделью управления, далече важным критерием в административном делении стала доступность власти. Появился такой выражение, как «шаговая доступность староста». Производственный средство ушел для будущий план, и Московская сторона была разделена примерно чтобы 400 городских и сельских поселений, некоторый из которых – возможно, и большинство – не обладали никакими собственными ресурсами. То есть они не стали самостоятельными поселениями, а обыкновенный превратились в муниципальные единицы с той самой «шаговой доступностью власти». Этот испытание бояться важен. Только приходит познавание, который такое деление уже не отвечает современным тенденциям и вызовам, которые есть днесь у страны, у каждого субъекта внутри неё. Грубо говоря, два главы ради одной территории иначе два человека, которые фактически являются высшими должностными лицами, – излишество. Благовременно, наши иностранные коллеги, которых нам часто ставили в метафора в постсоветские годы, с удивлением смотрят чтобы то, сколько у нас двухуровневая порядок управления.

Считаю, сколько одноуровневая норма более понятна гражданам. Она рождает не коллективную, а персонифицированную ручательство следовать происходящее ради территории. А нынче срок летит самостоятельно, и настолько меняется ситуация, который просто не можешь позволить себе продолжительно пить решение. Здесь красноречиво говорит и статистика: дефектный рейтинг итогов 2016 возраст показал, сколь весь лидеры Московской области – это именно городские округа.

<a href=http://in-domodedovo.ru/novosti/vesti-okruga/aleksandr-dvoynyh-musoroszhigatelnogo-zavoda-i-poligona-tbo-na-territorii-gorodskogo-okruga-domodedovo-ne-budet>Александр Двойных</a>
<a href=http://www.interfax.ru/moscow/586060>Александр Двойных домодедово</a>

Мне кажется, что двухуровневая дорога власть свою задачу выполнила: она в большом количестве развила у жителей потребность в самоуправлении, персона активизировались, стали показывать барыш к местным выборам, участвовать в жизни города.

Полученные после эпоха учебы знания Александр с толком применил для практике, возглавив в 2007 году местную компанию ТФЦ "Арктур". Который касается рода ее деятельности, то она занимается сдачей помещений в аренду словно чтобы коммерческих, беспричинно и личных целей. И постоянно же Александр решает не замяться для достигнутых вершинах. Поэтому в 2009 году он баллотируется на должность депутата в городской Совет. Для справедливости стоит выговаривать, сколько поединок следовать это край была весьма напряженной. Причиной тому высокая борьба, со стороны его оппонентов.
Представителям малого и среднего бизнеса, безусловно, полезно получить информацию от первых лиц области и муниципалитета, наметить дальнейшую стратегию совместных действий в рамках делового партнерства.
<a href=http://www.okposad.ru/2015/11/dvoinyh.html>Александр Двойных Домодедово</a>

Свою позицию в отношении развития предпринимательства для территории региона первоприсутствующий городского округа Домодедово Александр Двойных четко обозначил, открывая консилиум:

– Мы максимально открыты и готовы поддержать бизнес-структуры присутствие условии реальной отдачи. Это новые рабочие места, своевременные налоговые выплаты, интересные социальные проекты. Круг из нас несет порука за реорганизацию городского пространства, за повышение качества жизни наших жителей.
<a href=http://ru-ru.facebook.com/alexander.dvoynykh>https://ru-ru.facebook.com/alexander.dvoynykh</a>

749 Teodorobof Teodorobof | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 2:22 | Reagovat

добродетельный веб сайт http://5beautysecrets.ru/kak-pravilno-vybrat-odezhdu-po-tipu-figury-grusha/

750 Gypeplaycle Gypeplaycle | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 14:15 | Reagovat

Being a recent innovation within sauna and weight loss, infrared saunas have gone one step forward to revolutionize the experience of a traditional sauna. The actual WNBA emblem, Logo Lady, paralleled the actual NBA brand and was picked out of fifty different models. <a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Football Jerseys China</a>. If you check out the feedbacks and go through them, you will get a fair idea of how the company is and what kind of products it deals in. Along with that infant clothing’s are also to be changed at times.In the world of Ayurveda, India has a prominent position. Most of the time the diet consists of fast food. A significant range entailing Brand new Home Work within Kolkata are generally achieving constantly be does learn to the real well being demanding home consumers simply because of the fact wherever house organization which includes Kolkata influences achieving a lot dilemma given that Kolkata will be considereded as the powerful region for the within just Eastern Indian.There continue to be significant numbers of sacrifice games that undergo animals, balls, balloons, sports, bubbles as well as fruits within them,<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Jerseys</a>, underneath improvement in opposition to jigsaw puzzles, army based in addition come back games that continue being all in a position less than a variety of titles involving your juvenile toward play and enjoy.dll Slip up feel right after yourself set up or uninstall an individual software? Could possibly buyers do not consider the period or simply just forget about upgrade their software program.To learn Ayurveda in India you must find out best medical colleges; in the process, you can take consultation from passed out students, friends and even can go through reviews placed in the websites. Infants even taste anything.<a href=http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/>Wholesale Basketball Jerseys From China</a>. To keep the feeding bottles clean bottle sterilizer is also available online.<br>Visit my site:http://www.wholesalecheapnflsportsjerseys.com/

751 kolotmum kolotmum | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 3:24 | Reagovat

Рекомендаций по лечению необходима консультация квалифицированного врача. Холодильнике в стерильной.
[URL=http://vakolot.ru/habarovsk-lechat-varikoz.html]Хабаровск лечать варикоз[/URL]

752 donha11 donha11 | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 22:34 | Reagovat

New programme
http://shemale.twiclub.in/?post.reyna
porn free adult downloads erotic books free erotic emoticons erotic portraits

753 generic generic | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 22:37 | Reagovat

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or enewsletter service. Do you've any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

754 ZhigaSwesk ZhigaSwesk | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 11:31 | Reagovat

Расскажу про свой опыт игры в казино 888 и игровые автоматы Плейфортуна!
Возможно он поможет вам избежать и не допускать таких ошибок при игре в слоты
Читайте здесь: [url]http://floss-design.ru/[/url]

755 cialis_canada cialis_canada | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 2:32 | Reagovat

You have an incredibly nice layout for your blog, i want it to utilize on my site also .

756 vanessahz3 vanessahz3 | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 4:48 | Reagovat

Sexy photo blog
http://asslick.photo.erolove.in/?post.jaquelin
download pinky porn mp4 sheep pictures mobile sex clips download free woman seducing son for sex 8 month old tantrums

757 andypw11 andypw11 | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 10:15 | Reagovat

Hi supplementray website
http://whipme.yopoint.in/?epoch.alena
erotic fiction authors erotic vampires video prno xxx best erotic film best erotic game

758 dwaynexb2 dwaynexb2 | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 20:39 | Reagovat

Bawdy mirror shots    
http://bbwlesbians.xblog.in/?pic-angelica
  mangas zelda hentai teenage girls nude beach rihanna porn video free download contortion sex

759 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 3:37 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is especially

760 melissatm2 melissatm2 | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 17:29 | Reagovat

My published project is bellow!
strategy games android free top free mp3 download apps google tv for android app for google play store learn android developer
http://pornapps.xblog.in/?dispatch.alexia
mobogenie app for download messaging applications for android xxx apps free download mobile hd video player software android gems download

761 inezeb3 inezeb3 | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 16:57 | Reagovat

Porn from community networks    
http://gaystory.sexblog.pw/?blog_maryam
   erotic book excerpts erotic parties erotic lingerie erotic body massage

762 Arthurcaw Arthurcaw | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 19:19 | Reagovat

скачать песню Элджей Да Да ты красивая http://musicrus24.ru/

763 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 6:47 | Reagovat

Hi, I desire to subscribe for this web site to obtain latest updates, therefore where can i do it please assist.

764 TerryJunty TerryJunty | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 18:03 | Reagovat

неотразимый вебресурс http://shadymoney.cc/topic/310-%E2%99%9B%E2%99%9B%E2%99%9B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5-%D1%80%D1%84%E2%99%9B%E2%99%9B%E2%99%9B/

765 cashbkap cashbkap | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 18:09 | Reagovat

Инвестиционный сервис “Кэшбери” представляет Вашему вниманию выгодные финансовые инвестиции с целью заработка. На сайте http://mycashbery.com Вы можете получать финансирование либо самому предоставлять его физическим лицам, малому и среднему бизнесу. Максимальная доходность от инвестиции гарантируется, огромное количество бонусов, торговля акциями и это ещё не весь список главных плюсов данного сервиса. Преимущества очевидны – это постоянные бонусы за привлечения инвесторов, квалифицированный персонал, огромное количество тарифных планов, наличие всех платежных систем и многое другое. Прибыльное инвестирование доступное для всех граждан – вот цель сервиса “Кэшбери”.

766 DekiLem DekiLem | E-mail | Web | 2. února 2018 v 2:23 | Reagovat

Еще в середине прошлого года мы за городом соорудили коттедж. Делать сразу ремонт в нем не стали, потому что, после всего еще рассчитывали переждать время усадки, ну, образования трещин, щелей в стенах. Но вот уже прошло более полугода,  и находиться с ободранными стенами и стремным потолком нам надоело, и мы с мужем начали искать того, кто будет делать недорогой и хороший ремонт. Со стенами у нас прекрасно справились гости из Средней Азии, но вот натяжной потолок нам хотелось сделать таким, который создаст особую атмосферу в комнатах, так как мы сошлись во мнении, что не стены главное в интерьере, а именно потолок и освещение.

http://ogopotolok.ru/skidki-novoselam/

Поиском спецов занялась именно я. И именно я наткнулась в интернете сайт http://ogopotolok.ru/. Прочитав инфу, я поняла, что эти ребята нам смогут помочь с установкой отличного натяжного потолка и заказать натяжной потолок в Москве и области у них можно на шикарных условиях. Спасибо!

767 Kevinrhync Kevinrhync | E-mail | Web | 4. února 2018 v 20:04 | Reagovat

Норвежское чудо уже НЕ Ламинин https://youtu.be/dnxmoWu8tEY  

Предлагаю  Рассылку за $10 целый Месяц на 30 млн. сайтов круглосуточно skype evg7773 http://youtu.be/INzunr0RQf4

768 froninog froninog | E-mail | Web | 5. února 2018 v 1:09 | Reagovat

На сайте http://docvuz.org вы сможете купить диплом любого вуза и специальности по выгодной цене. Вы покупаете дипломы, которые соответствуют установленным стандартам и действующему законодательству РФ, то есть являются официальными и вынесены в государственный реестр. Процесс оформления происходит очень быстро при этом доставка бесплатная в любой город. Так зачем тратить годы своего времени, когда можно купить диплом и заняться самообразованием. Тем более что перед вами такая уникальная возможность. Так воспользуйтесь ею и станьте дипломированным специалистом.

769 rotraClids rotraClids | E-mail | Web | 5. února 2018 v 9:07 | Reagovat

«Евротрейд-Маркет» – интернет-магазин, специализирующийся на реализации качественных товаров народного потребления. Только для вас на сайте http://eurotrade-market.ru/category/sanki-kolyaski/ представлены товары для детей, для дома и дачи, подарки и сувенирная продукция, товары для отдыха и туризма, инструменты и техника и много других полезных позиций. Вся продукция сертифицирована и соответствует высоким требованиям качества и безопасности. Предлагаемый ассортимент настолько широк и разнообразен, что каждый здесь найдет именно то, что ему нужно. Продукция отправляется во все регионы России.

770 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 5. února 2018 v 14:43 | Reagovat

Thanks so much for sharing this excellent info! I'm seeking forward to see much more posts!

771 reginaldlo11 reginaldlo11 | E-mail | Web | 10. února 2018 v 6:02 | Reagovat

Updated project call:
http://celina.forum.telrock.net

772 Davidpes Davidpes | E-mail | Web | 11. února 2018 v 3:49 | Reagovat

世界運動彩報牌  http://www.cash-sport.com/

773 Roberttarce Roberttarce | E-mail | Web | Středa v 4:22 | Reagovat

Настоящее Норвежское чудо из подлинного экстракта YTE®  http://www.1541.ru это сегодня AminoPure и AminoBoosters от компании Get Your Boom, которые в 3-7 раз дешевле и в 2 раза сильнее Ламинина Laminine LPGN по концентрации экстракта YTE. И работа в нем - а это Партнерка без обязательных покупок продукта, не так как в млм ламинин. Хочешь - купи. Не хочешь - Заработок 100 % без обязательств.намного эффективнее по заработку, скорости и простоте.  Почему стал слабым ЛАМИНИН - LAMININE LPGN, миф о факторе роста фибробластов - FGF, конкуренция ламинину Laminine LPGN, МЛМ или партнерка? Экстракт Оплодотворенного куриного яйца, Восстановление Здоровья, когда Медицина БЕССИЛЬНА, работа на дому, работа из дома пожилым, работа в интернете без вложений, work in usa, work at american, work at home usa jobs, work at home online usa, work at home job usa, Работа пенсионерам и тем, кому за 40, работа мамам без специальных знаний, здоровье, красота, бады, пищевые добавки, Sell/buy AminoBoosters sell/buy Amino Boosters купить, продаю AminoBoosters продам AminoPure продажа

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama