Max Weber (1864-1920): Politika jako povolání I.

9. března 2006 v 9:41 | Jiří Holík

Max Weber (1864-1920): Politika jako povolání

Jiří Holík, 1. ročník IPS FSV UK
referát k PB214 Semináři k politologii II (Mgr. Jan Jüptner / PhDr. Tomáš Lebeda)
LS 2005/2006, 22.2. 2006
Max Weber (1864-1920). Německý politický ekonom a sociolog. Byl jedním z vůdčích postav nové generace historiků politické ekonomie v Německu 90. let 19. století. Po nervovém zhroucení 1898 zanechal univerzitní činnosti, pokračoval však v plodné spisovatelské činnosti. Z pozice pokrokového vlasteneckého liberála se zapojoval do politických sporů vilémovského Německa. Je dnes považován za jednoho ze zakladatelů sociologie. Jeho snad nejslavnější prací se stala Protestantská etika a duch kapitalismu. Ve svých dílech se zabýval mimo jiné problematikou racionality, autority, legitimity (panství), ale také byrokracie, liberalismu a marxismu.

přednáška z 1918
politika jako taková, panství, politici; strany: Anglie, USA, Německo; vlastní povolání k politice; "etika";
Politika: každý druh samostatné vedoucí činnosti; vedení nebo ovlivňování vedení politického svazu (státu); moderní stát definován ze specifického prostředku - fyzické násilí; stát je ta lidská pospolitost, která má monopol legitimní fyzické moci; Politika - snaha o podíl na moci nebo o vliv na rozdělení moci;
Kdo dělá politiku usiluje o moc: buď jako prostředek ve službě jiným cílům, nebo pro "ni samotnou"; stát - poměrem panství člověka nad člověkem: Proč se ovládaní podrobí autoritě? Legitimita panství: 1) autorita "věčně včerejšího", autorita mravů - tradiční panství; 2) autorita neobyčejného osobního daru milosti (charisma), vůdcovské vlastnosti jedince - charismatické panství; 3) vláda silou "legality" prostřednictvím víry v platnost legálního ustanovení a věcné kompetence; Ve skutečnosti nejvíce podmiňují poslušnost hrubé motivy strachu a naděje - strach před pomstou magických mocností nebo držitele moci, naděje na vezdejší nebo zásvětní odměnu.; 2) typ - "charisma" - povolání vnitřně "povolaného" vůdce lidí;
Pomocné prostředky k zajištění panství: osobní správní štáb, věcné prostředky správy: držitel moci správu ve vlastní režii a nechává ji provádět osobními služebníky x naopak;
věcné správní prostředky zcela nebo částečně ve vlastní moci závislého správního štábu - "stavovsky" členěný svaz; "stavovský" svazek - pán vládne s pomocí samostatné "aristokracie", dělí se s ní o vládu, opírá se o nemajetné vrstvy zbavené vlastní spol. cti, kteří se neopírají o žádnou konkurující vlastní moc - byrokratická státní zřízení; vývoj moderního státu: začíná vyvlastněním samostatných ("soukromých") nositelů správní moci knížetem; v průběhu procesu polit. vyvlastňování - vstoupili někteří do služby polit. pánů → politici z povolání, pouze na Západě;
Druhy politiků: "příležitostní politici" - všichni, když odevzdáváme svůj volební lístek; politici "vedlejším povoláním" - vykonávají jen v případě potřeby, není to hlavní náplň života, minulost - stavy, rádci; politika jako hlavní povolání:
Politici "z povolání": buď se žije "pro" politiku nebo "z" politiky; zpravidla obojí; "z" politiky - politika jako trvalý zdroj příjmů, "pro" - není tomu tak, zcela nezávislý na příjmech, které mu může politika přinést; politikmusí být mimoto hospodářsky zcela "nezávislý", tj. jeho příjmy nesmějí záviset na tom, že svou pracovní sílu a své myšlení dává úplně nebo převážně do služeb svého výdělku; i moderní podnikatel je vázán svým podnikem → není nezávislý;
řízení státu nebo strany lidmi, kteří žijí výhradně pro politiku - polit. vedoucí vrstvy se rekrutují "plutokraticky", (souč. to neznamená, že by se vládnoucí vrstva nesnažila také "z" politiky žít, že by své panství nevyužívala i pro své soukromé účely);
polit. idealismus - hlavně u těch vrstev, které v důsledku své nemajetnosti stojí zcela mimo kruhy zainteresované na udržování ekonomického řádu určité společnosti; politika - "čestná funkce" pro "nezávislé" x provozování umožněno nemajetným - musí být honorováno; minulost: typická odměna: léna, darované pozemky, obročí všeho druhu; dnes: úřady všeho druhu, ve stranách, v novinách, družstvech; V žádných stranických půtkách nejde o věcné cíle, nýbrž především také o patronát nad úřady;
Moderní úřednictvo se vyvíjí ve specializované vysoce kvalifikované duševní pracovníky → omezení korupce; postupně odlišení veřejných funkcionářů do dvou kategorií: "odborných úředníků" a "politických úředníků"; polit. úředníci - možno kdykoli je přeložit, propustit nebo "dát k dispozici", agenda obecné "vnitřní správy", udržení "pořádku" v zemi, dosažení úřadů vázáno na akademické vzdělání - to se nevyžaduje pouze od šéfů polit. aparátu, tj. od ministrů;
Politik z povolání: "Politici z povolání" se v minulosti vyvinuli z boje panovníků se stavy, a to ve službě těm prvním…Proti stavům se panovník opíral o polit. použitelné vrstvy nestavovského charakteru. 1) Písmaznalé správní síly - klerik žijící v celibátu stál mimo honbu za normálními polit. a ekonom. zájmy; 2) humanisticky vzdělaní literáti: V Asie: čínský mandarín - humanista naší renesance; 3) po vyvlastnění šlechty z její stavovské polit. moci si ji panovník v 17. stol. připoutal ke dvoru; 4) anglický útvar: patriciát (nižší šlechta, městští rentiéři "gentry") - panovník původně používal proti baronům, úřady lokální správy; 5) Z kontinent - universitně vzdělaní právníci: moderní advokát a moderní demokracie k sobě nerozlučně patří; význam advokátů není nijak náhodný: Politický provoz stran znamená totiž provoz zájmů; Úředník jako politik příliš často udělá technicky "špatným" vedením z nějaké věci v onom smyslu "dobré" věc "špatnou"; dnešní politika vedena veřejně prostředky mluveného nebo psaného slova: to patří do nejvlastnější okruhů úkolů advokáta, ne však odborného úředníka;
Úředník x politik: opravdový úředník nemá provozovat politiky, nýbrž nestranně "spravovat"; nemá bojovat; stranictví, boj, vášeň - to je živel politika, především politického vůdce: zcela protikladný princip odpovědnosti než je odpovědnost úředníkova; ctí úředníka je schopnost, že provede příkaz, který považuje za nesprávný, zcela svědomitě; ctí polit. vůdce je jeho vlastní odpovědnost za to, co koná; "vláda úředníků";
Typem vůdčího politika na Z od dob demokracie "demagog", poprvé tak nazýván Perikles; řečnictví: politický publicista a především žurnalista; šance žurnalistů na dosažení vedoucích polit. postavení - vůdce strany vyšlý z řad tisku - naprostá výjimka - důvodem "závislost" novinářů nemajetných a tedy vázaných na novinářské povolání; politický vliv, který žurnalista získává, je stále menší, kdežto kapitalistický tiskový magnát má politického vlivu státe víc; žurnalistická dráha není normální cestou vzestupu polit. vůdců, může přinášet mnoho potěšení a do značné míry poskytovat vliv a možnosti působení, především však polit. odpovědnost; přesto je žurnalistická dráha jednou z nejdůležitějších cest polit. činnosti provozované jako povolání;
Strany zpočátku (v Anglii) - pouhými družinami stoupenců aristokracie; strany honorací - "vzdělané a majetné" kruhy pod duchovním vedením typických intelektuálních vrstev; v tomto stádiu nevznikaly interlokálně organizované strany jako trvalé svazy, spojení udržovali jen členové parlamentu, programy vznikaly prostřednictvím volebních provolání kandidátů, na základě sjezdů honorací nebo stranických usnesení v parlamentě; placeným politikem z povolání je jen žurnalista; zájem poslanců na obecně uznaných programech a jednotné agitaci v zemi - hnací síla stále těsnější stranické semknutosti; x nejmodernější stranické organizace - děti demokracie; "politici z povolání" mimo parlament, kandidáty volí shromáždění organizovaných členů strany, ve skutečnosti moc v rukou těch, kteří svou práci v polit. provozu vykonávají trvale, nebo těch, na nichž je chod provozu finančně nebo osobně závislí - na mecenáších nebo vůdcích silných polit. zájmových klubů; výběr vedení strany: Vůdcem je ten, kterého tato mašinérie poslouchá, a to i přes hlavu parlamentu - nastala doba plebiscitní demokracie;
Charismatický prvek každého vůdcovství: zadostiučinění, že se pracuje s důvěřivou osobní oddaností pro člověka, a ne jen pro abstraktní program strany sestávající z průměrností; mašinérie může upadnout pod vládu stranických úředníků, "úředníci" se poměrně snadno podrobují demagogicky silně působící vůdčí osobnosti;
Anglie: stranická organizace do 1868 čistě organizací honorací; s demokratizací volebního práva začala vznikat stranická mašinérie, která nebyla řízená parlamentárně → centralizace veškeré moci v rukou několika osob a nakonec jedince (Gladstone); V politice se objevil césaristicko-plebiscitní prvek, na scénu vstoupil diktátor volebního bojiště; mašinérie dokonale charismaticky orientovaná na osobnost; mašinérie vyžadovala značný personální aparát; efekt celého systému? → angličtí parlamentáři dobře disciplinovaným stádem; Jak se tedy toto vedení vybírá? Na základě jakých schopností? - volní kvality, rozhodující moc demagogické řeči; - "diktatura spočívající na využívání emocionality mas";
Amerika: plebiscitní "mašinérie" : hlavou exekutivy = šéfem patronace nad úřady president volený plebiscitem, na parlamentu téměř nezávislý; Andrew Jackson: tzv. "spoils system" (poskytnutí ústředních spolkových úřadů stoupencům vítězného kandidáta); co znamená "spoils system" pro dnešní tvorbu stran? Vzájemně proti sobě stojí zcela bezideové strany, které jako čistě kariéristické organizace mění své programy pro jednotlivý volební boj s ohledem na šance získání hlasů; "boss" - polit. kapitalistický podnikatel, který na svůj účet a na vlastní nebezpečí opatřuje volební hlasy, pro organizaci strany je nepostradatelný; postupně však už nestačí diletantská- do úřadů se dostávají na universitě školení úředníci;
Německo: rozhodující podmínky polit. provozu: 1) bezmocnost parlamentů, 2) nesmírný význam vzdělaného odborného úřednictva v Něm…; úřednická správa se systematicky vymykala kontrole; 3) v Německu (na rozdíl od Ameriky) - strany ideové: tvrdily, že členové zastávají "světový názor" (Centrum, sociální demokracie) - obě strany se před parlamentarismem uzavíraly, znemožňovaly tento systém;
Co se přitom stalo s německými politiky z povolání? Neměli žádnou moc, žádnou odpovědnost, mohli hrát jen úlohu honorací a v důsledku toho byli donedávna ovládáni zcela typickými cechovními instinkty.
žádní skuteční vůdci - už kvůli poměrnému volebnímu právu;
podmínkou vedení stran prostřednictvím plebiscitních vůdců je "Entseelung" jeho přívrženců - jejich duchovní proletarizace: to je cena, jíž se platí za to, že řízení strany mají v rukou vůdci. Ale máme na vybranou pouze mezi demokracií s vůdci a "mašinérií", a demokracií bez vůdců, tj. panstvím "politiků z povolání", kteří nejsou povoláni, kteří jsou bez vnitřních charismatických kvalit, jež právě dělají vůdce; poměrné volební právo se stává typickým projevem demokracie bez vůdců;
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Larrygeply Larrygeply | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 19:52 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

2 Sorocc Sorocc | E-mail | 22. srpna 2017 v 22:48 | Reagovat

Новые БЕСПЛАТНЫЕ игры для Взрослых находятся для вас играйте онлайн на  https://vk.com/porno_flash_games

P.S. - ЗАХОДИТЕ И ИГРАЙТЕ в порно флеш ИГРЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ на https://vk.com/porno_flash_games

3 Soroii Soroii | E-mail | 25. srpna 2017 v 5:25 | Reagovat

СМОТРИ ГОРЯЧЕЕ СЕКС ВИДЕО http://sexvipka.com/ СЕКС ВИДЕО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ЗАЦЕНИ СОСЕДКА ДЕЛАЕТ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ СОЧНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

4 Soronu Soronu | E-mail | 25. srpna 2017 v 10:29 | Reagovat

СМОТРИ ГОРЯЧЕЕ СЕКС ВИДЕО http://sexvipka.com/ СЕКС ВИДЕО ОНЛАЙН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ЗАЦЕНИ МИНЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ HD БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

5 Sorosd Sorosd | E-mail | 25. srpna 2017 v 12:27 | Reagovat

СМОТРИ ГОРЯЧЕЕ ПОРНО ВИДЕО http://sexvipka.com/ ПОРНО С МОЛОДЫМИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

6 Sorofq Sorofq | E-mail | 25. srpna 2017 v 16:36 | Reagovat

СМОТРИ ЛУЧШЕЕ СЕКС ВИДЕО ОНЛАЙН http://sexvipka.com/ СЕКС HD БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС https://minet-pornosex.ru/ ШИКАРНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

7 Avito321st Avito321st | E-mail | 28. září 2017 v 19:17 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Всегда рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

аккаунты авито дешево
авито отвязать номер от удаленного аккаунта
авито разблокировка аккаунта
что значит аккаунт на авито
как убрать аккаунт с авито

8 Dol77larcync Dol77larcync | E-mail | 15. října 2017 v 18:58 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

9 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 4. dubna 2018 v 11:45 | Reagovat

Hello. And Bye.

10 ShaylaCehgx ShaylaCehgx | E-mail | 12. října 2018 v 2:07 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama