Hobbes: Leviathan

25. května 2006 v 15:28 | Diana Mašková
1. ročník, IPS FSV UK, LS 2005/2006, 10. 5. 2006
Referát ke kursu PB214 - Seminář k politologii II (Mgr. Jan Jüptner/PhDr. Tomáš Lebeda)
Thomas Hobbes: Leviathan
Th. Hobbes (1588-1679), bezesporu jeden z nejoriginálnějších anglických filosofů, syn vesnického faráře, zažil brutalitu občanské války. Jakožto stoupenec monarchismu a odpůrce revoluce žije od roku 1640 jedenáct let v exilu v Paříži a netají se obdivem k energické politice kardinála Richelieu. Byl učitelem krále Karla I., popraveného v roce 1649. Jeho nejznámější kniha Leviathan.

Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského vyšla v roce 1651. V ní dovozuje, že lidi nevede rozum nebo mravnost, nýbrž vášně. Vychází z učení Démokrita a Platóna, z jejich pojetí existence přirozeného stavu, před kterým varuje a hodnotí ho jako velmi nešťastný a negativní, neboť hlavní přirozeností člověka je egoismus. Pokouší se popsat zákony společnosti, společnost jako systém nezávislý na Bohu a přírodě. Jedním z nástrojů fungování společnosti je právo (dnes právo pozitivní).
Hobbesova teorie patří k těm, které za liberalistické při nejlepší vůli označit nelze. Jejím účelem bylo zdůvodnit panovnický absolutismus. Thomas Hobbes nebyl pouze filosofem společnosti. Do jeho díla patří i práce ontologické (v této oblasti je považován za materialistu) a noetické (zastánce senzualismu). Zájem o nové cesty moderní přírodovědy, postupující cestou nepředpojaté indukce, byl u Hobbese silně podnícen seznámením se slavným kancléřem Francisem Baconem, u něhož působil jako tajemník. Hobbes neochvějně tvrdil, že jeho vlastní filosofické objevy předběhly Descartovy, jehož myšlenková soustava se stejně v posledku spoléhá na důkaz Boží existence, ale vědecká diskuse musí být vedena na materialistickém základě. Avšak největší význam měla jeho společenská teorie, která se objevuje především v díle Leviathan. "Na prachu země mu není podobného, kdo by byl prost všeho děsu." (Jb 41,24) Už jen to, že si pro název svého díla vybral Hobbes jméno biblické starozákonní obludy a že tato obluda mu symbolizuje stát, ukazuje, že jeho pojetí s liberalismem ztotožnit nelze. Hobbes vychází z představy, že na počátku lidského společenského vývoje existoval stav, který označuje jako "stav přírodní". V tomto stavu vládne právo silnějšího, "bellum omnium contra omnes" (válka všech proti všem) a situace, v níž je "homo homini lupus" (člověk člověku vlkem). Jinými slovy, vládne v něm absolutní svoboda a egoismus, lidé mohou jednat podle svého přání a zmocňovat se - mají-li k tomu sílu - všeho, čeho se jim zachce. Tento stav však není uspokojivý ani pro nejsilnější jedince, protože i ti jsou ohrožováni perspektivou stáří a nemoci nebo nebezpečím, že se proti nim spojí jejich slabší protivníci. Navíc se v přirozeném stavu uplatňují přirozené zákony, a to jsou zákony rozumu. Z nich vyplývá už zde 1. touha po míru, bezpečnosti a spravedlnosti (hédonismus - bezpečný a pohodlný život) a 2. právo na obranu, je-li člověk napaden (pud sebezáchovy). Tyto zákony už zde také lidem umožňují, aby se v zájmu míru dohodli s ostatními na režimu, který je nebude příliš ohrožovat. Už zde tedy může vzniknout společenská smlouva, v níž se každý vzdá části svých přirozených práv a ponechává si jen tolik svobody, kolik jí je ochoten poskytnout druhým ve vztahu k sobě. V rámci této společenské smlouvy platí příkaz evangelia: "Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ani ty jim." V rámci přirozeného stavu lze však takovou smlouvu udržet jen s obtížemi. Protože neexistují žádné záruky ani sankce, může být smlouva porušena pro sebemenší podezření a lidé pak opět začnou jednat podle pravidla, že nejlepší obranou je útok. Aby tomu bylo zabráněno, je nutné vybudovat veřejnou moc, které jsou poskytnuta dostatečná práva a dostatečná moc a síla k tomu, aby mohla plnění společenské smlouvy vynutit a aby dokázala lidi chránit před vnitřním i vnějším nepřítelem. Takovou mocí je stát - Hobbesův Leviathan. U Hobbese jde zcela jednoznačně o absolutní stát řízený absolutním panovníkem. Tomuto státu lidé předávají všechna svá práva a kompetence. Je třeba obětovat svobodu a společně se podrobit svrchované moci státu, ten se pak postará o život v míru a bezpečí. Absolutnost Hobbesova státu se projevuje:
1. Nezvratností smlouvy. Poddaní nemohou ani změnit zřízení, ani svrhnout panovníka, pokud k tomu panovník sám nesvolí. Panovník může být odstraněn jen mocí, tj. je-li stát dobyt. Ale i v tomto případě je pouze jeden panovník nahrazen jiným a sám absolutní stát a režim v něm zůstávají nezměněny.
2. Poddaní nemohou dokonce mluvit ani o nespravedlnosti panovníka vůči sobě. Protože mu dobrovolně předali moc, koná se cokoli, co uzná panovník za vhodné, s jejich souhlasem. (Dali tedy souhlas i k jednání, které se jeví jako nespravedlivé, a protože je konáno s jejich souhlasem, nespravedlivé vlastně není.)
3. Panovník má absolutní práva. Vládne nad životem a smrtí svých poddaných; může si zvolit jakékoli prostředky k vládě; plně ovládá soudnictví; sám vytváří pravidla vlastnictví, tj. může také komukoliv a kdykoliv jeho majetek odebrat; v jeho kompetenci je vést válku a uzavírat mír; v jeho kompetenci je výběr jeho pomocníků; může libovolně lidi trestat a odměňovat; může dokonce určovat, co si jeho poddaní smějí a nesmějí myslet a v co mají věřit. (Zde se ovšem Hobbes přimlouvá za alespoň omezenou náboženskou toleranci.)
4. Panovníkova moc je nedělitelná. Hobbes v tomto ohledu zdůrazňuje především dohled nad vojskem, soudy, vědou a ražbou peněz.
Hobbesovo zdůraznění absolutní moci panovníka do značné míry vyplývalo z historické situace jeho doby. Hobbes žil v době anglické revoluce, která nejenom - k hrůze většiny Evropy - nechala popravit krále, ale která se také vedla značně krutými prostředky. Anarchie přirozeného stavu, kterou Hobbes líčí na počátku svého díla, je zřejmě anarchií revoluční a pro její potlačení neváhal Hobbes použít jakýchkoli prostředků. Jeho absolutní stát byl zaměřen jak proti bouřícím se masám, tak proti feudální anarchii, což byly skutečnosti, se kterými se mohl setkat jak v samotné Anglii (radikální skupiny chudiny v revoluci), tak např. ve Francii, kde se periodicky objevovaly pokusy velké šlechty o získání převahy nad panovníkem. Hobbesův absolutní stát, jehož cílem bylo zajištění stability ve společnosti, měl tedy sloužit zejména zájmům měšťanstva, které potřebovalo klid ke své hospodářské činnosti. Radikálnost prostředků, které Hobbes navrhoval, však byla příliš velká i pro přívržence restaurované anglické monarchie. Svým důrazem na moc totiž Hobbes popíral myšlenku legitimity, o niž se tato monarchie opírala.
Nikoliv náhodou obhajuje Thomas Hobbes v podobenství o Leviathanovi význam státu v protikladu s Leviathanem, bájným netvorem chaosu, popisovaném v starozákonních proroctvích. Státní moc byla "přinesena na svět proto, aby si lidé mohli neškodit". Stát je čistě lidským vynálezem. Je obrovským tělesem a má proto děsivou sílu. (Hobbes zde vychází z Galileiho mechaniky.) Obavy ze zneužití moci oním Hobbesovým Leviathanem, se odráží v kritice státní moci a zdůrazňování požadavku svobod. Např. Baruch Spinoza (1632-1677) upozorňuje na nebezpečí tyranie a nutnost limitovat státní moc konstituční smlouvou rozhodujících politických sil. Zdůrazňuje, že nikdo nemůže odevzdat svrchované moci vše a není to ani nutné. Praxe ukázala, že nedostatek pravidel může brzdit stejně jako jejich přebytek. Spinoza sice souhlasí s Hobbesem, že v člověku zápasí pudy a vášně, rozum je však dokáže uspořádat. Stát má vést občany k rozumnému životu, aby své síly nemarnili ve zlobě a klamu. Základem sebezachování státu je poskytovat lidem svobodu myšlení a názorů. Je totiž proti lidské přirozenosti, kdyby samotný názor, který považuji za správný, měl platit za zločin. V závěru své knihy sám Hobbes doznal, že ji "vyprovokovaly nepořádky dnešní doby". Ve své další knize, vydané v Paříži, De cive (O občanu) odvolal svůj verdikt o nezbytnosti královského absolutismu. I když světská moc je nutná, může ji vykonávat i jiný způsob vlády. Tato změna v Hobbesově politickém nazírání na absolutistickou monarchii jako jedinou vhodnou vládní formu vyplynula nesporně z oportunistického přizpůsobování rychle se měnící politické situaci (uchopení moci Oliverem Cromwellem po královraždě). Nic to však nemění na jeho pojetí státní svrchovanosti. Jeho teorie absolutní nadřazenosti státní moci nad všemi společenskými hodnotami je od počátku až do konce života stejná a neměnná. Jednotlivá díla jsou jen obměnami této tak významné a kontroverzní teorie, která je nejživěji a nejjasněji vyložena právě v jeho vrcholném díle, Leviathanu.
Otázky k diskusi:
  1. Hobbes versus Machiavelli - srovnání dvou "totalitních" myslitelů.
  2. Možnosti zneužití moci v současné liberální demokracii.
  3. Otázka odcizení státu a člověka. Paralela s Kafkovým Zámkem?

Bibliografie

Hobbes, T., Leviathan. Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a
občanského, přel. J. Hrůša, Praha 1941.
Spinoza, B., Traktát theologicko-politický, přel. J. Hrůša, Praha 1922.
Miller, D. (vyd.), Blackwellova encyklopedie politického myšlení, přel. J.
Kuchtová, Brno 2000.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (147)
Zobrazit starší komentáře

101 addiezz2 addiezz2 | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 8:26 | Reagovat

Started new spider's web project
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?entry.jessica
city сайты ibrahimvoic masons art

102 Bradleyres Bradleyres | E-mail | Web | 10. listopadu 2018 v 9:35 | Reagovat

as surplus 18 culmination <a href=http://ii-casino.com>online casino</a> games

103 lennageope lennageope | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 16:18 | Reagovat

Вас интересуют советы по уходу за полостью рта и Вы не знаете где найти данную информацию? Предлагаем посетить информационный портал всё о зубах https://stomatologforall.ru , где Вы найдёте огромное количество статей как правильно ухаживать за ними, какие клиники выбирать, как происходит лечение и многое другое. Удобный поиск, разделение на категории рубрик: детская стоматология, хирургия, лечение, строение зуба и т.д. поможет Вам быстро сориентироваться и всегда быть в курсе всех полезных новостей в области стоматологии.

104 AllicebeHip AllicebeHip | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 8:58 | Reagovat

лучшие видео про собак http://youtu.be/YuMvJidDKzg
хаски Рокки , маламут Майк и щенок Лекси сые крутые блогеры на youtube

105 GabrielGon GabrielGon | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 9:17 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

106 Jasozlar Jasozlar | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 7:44 | Reagovat

cialis online cheap started by
http://pharmshop-online.org - buy generic cialis online
  causes of ed
<a href="http://pharmshop-online.org">generic cialis in usa
</a> - diabetes viagra
viagra 20mg side effects posts per day

107 tenicCic tenicCic | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 13:55 | Reagovat

Если у Вас стоят стандартные двери от застройщика, или Вы просто хотите сменить старую дверь на что-то прочнее — обращайтесь в салон «Белка» по ссылке http://dveribelka.ru! Здесь Вы найдете лучшие металлические двери, а также замки к ним. Вы также можете заказать уникальную дверь, которой не будет больше ни у кого, чтобы почувствовать свою исключительность. На сайте только крепкие и надежные двери — один из важных элементов защиты своего дома от взломщиков и других злоумышленников.

108 Albertadus Albertadus | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 1:41 | Reagovat

Mom and doctor threesome amateur blonde milf join forces against bang Milf Fucks The.
Cooking, licking and tasting food.busty desi indian in a genuine threesome. Straight zealous, gay porn counting cards galleries.
DEUTSCHER PHILANDER - german girlish tattoo whore alfresco tyro fuck threesome with big cocks teenager.
Two German Road Hooker Fuck Outdoor with Newcomer in 3some, Straight hot. http://cute-n-princess.blog.cz/1005/wanna-be-affs#komentar161717374
Hottest pornstars Sophie Evans and Claudia Jackson in best trifling tits, foot fetish porn clip, balloon fetish 2010 jelsoft enterprises ltd.
Amirah Adara - Gaping Amirahs DP Creampie Threesome.Spy videos from genuine nudist beaches. Straight hot.
Stunning slut Mey Nonsense and her inconsiderate sex participant fuck a given horny dude. http://flying-circus.blog.cz/1101/dadaisticka-basen#komentar161719696
Skirt heraldry sinister her gink at welcoming comfortable with with their maid.Horny Delightfully indian girlfriend with two men.
Wondrous threesome with bombshells Nessa Old nick, druuna ass vids.
Ryder Skye conscious how to share a fleshy dick. http://libysal.blog.cz/en/1607/okenko-do-kuchyne-67#comment161701476

109 omdosSkigh omdosSkigh | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 15:14 | Reagovat

Металлоконструкции используются во всех сферах жизни человека, но только на специализированном производстве знают, как создать гарантированно качественную продукцию. Если Вам нужна металлическая конструкция, будь то строительный каркас, перила или забор, то лучше всего обращаться на сайт http://vipzavod.ru/. Специалисты работают по индивидуальным эскизам и проектам, которые Вы можете предоставить сами. Для мастеров нет ограничений, и они могут реализовать проект любой сложности.

110 carloscr1 carloscr1 | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 12:15 | Reagovat

Check my recent engagement

http://makayla.netnet.xblognetwork.com/?post.violet

porn star search engine porn websites created now new raylene porn star free ones young porn no sign up enemas shit and piss porn

111 swisaTesty swisaTesty | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 14:59 | Reagovat

Если вы любознательны, стремитесь открывать для себя каждый день что-то новое, находитесь в курсе последних событий, то сайт http://info-4all.ru точно для вас. Именно здесь собрана самая интересная, актуальная информация, которая касается любой сферы жизни. Сайт пополняется качественным, интересным, а главное свежим контентом постоянно, поэтому вы точно не заскучаете. Новости и статьи можно перечитывать абсолютно бесплатно и без регистрации. Позвольте себе разнообразить досуг, наслаждаясь материалом на темы, которые у всех на устах.

112 Donaldnut Donaldnut | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 18:30 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> BantyKaway

113 KennethUteri KennethUteri | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 6:33 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> BantyKaway

114 JosephInhix JosephInhix | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 11:46 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> BantyKaway

115 Michaelmes Michaelmes | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 21:51 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/>http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/</a> BantyKaway

116 joange69 joange69 | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 22:07 | Reagovat

Hi fashionable website

http://felicity.goblog.allproblog.com/?post.jordan

free thumbnail porn preview youngest girls homemade porn best porn black booty evony porn free sister seduction porn

117 KevinFlued KevinFlued | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 23:05 | Reagovat

<a href=http://tsxk.info/can-dogs-safely-take-adderall/>Can Dogs Safely Take Adderall?</a> BantyKaway

118 Richarddab Richarddab | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 0:35 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> BantyKaway

119 AndrewScome AndrewScome | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 1:54 | Reagovat

<a href=http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/>http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/</a> BantyKaway

120 Justinwhilm Justinwhilm | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 4:10 | Reagovat

<a href=http://wnqqb.us/what-does-xanax-addiction-involve/>http://wnqqb.us/what-does-xanax-addiction-involve/</a> BantyKaway

121 AnthonyHen AnthonyHen | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 4:31 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/struggling-with-an-lunesta-addiction/>http://wfjga.us/struggling-with-an-lunesta-addiction/</a> BantyKaway

122 Jasonbig Jasonbig | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 5:38 | Reagovat

<a href=http://ujwwi.us/how-to-use-naprosyn-for-alcohol-withdrawal/>http://ujwwi.us/how-to-use-naprosyn-for-alcohol-withdrawal/</a> BantyKaway

123 Stanzeycah Stanzeycah | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 6:02 | Reagovat

buy discount viagra online
<a href=http://xlviagragtr.com>generic viagra usa
</a>  viagra new posts
<a href="http://xlviagragtr.com">generic viagra
</a> - viagra pharmacy
viagra 20 mg

124 KeithBag KeithBag | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 10:43 | Reagovat

<a href=http://xvxuu.us/when-can-i-take-my-adipex/>http://xvxuu.us/when-can-i-take-my-adipex/</a> BantyKaway

125 KennethUteri KennethUteri | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 11:15 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> BantyKaway

126 JosephInhix JosephInhix | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 12:37 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> BantyKaway

127 Michaelleaky Michaelleaky | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 14:24 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/>http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/</a> BantyKaway

128 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 15:24 | Reagovat

<a href=http://acdns.us/i-order-naproxen-online/>http://acdns.us/i-order-naproxen-online/</a> BantyKaway

129 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 4:39 | Reagovat

<a href=http://gufrz.us/can-you-become-addicted-to-xanax/>http://gufrz.us/can-you-become-addicted-to-xanax/</a> BantyKaway

130 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 6:13 | Reagovat

<a href=http://yljou.us/how-do-i-store-neurontin/>http://yljou.us/how-do-i-store-neurontin/</a> BantyKaway

131 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 6:17 | Reagovat

<a href=http://healthbbc.us/how-does-generic-adderall-work/>http://healthbbc.us/how-does-generic-adderall-work/</a> BantyKaway

132 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 10:04 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/is-adipex-very-expensive-to-buy/>http://ssaa.info/is-adipex-very-expensive-to-buy/</a> BantyKaway

133 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 12:32 | Reagovat

<a href=http://shjto.us/what-is-the-diazepam-withdrawal-timeline/>http://shjto.us/what-is-the-diazepam-withdrawal-timeline/</a> BantyKaway

134 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 17:54 | Reagovat

<a href=http://tmirb.us/when-does-soma-withdrawal-start/>http://tmirb.us/when-does-soma-withdrawal-start/</a> BantyKaway

135 milliezw16 milliezw16 | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 6:01 | Reagovat

Hot new pictures each day
http://lesbian.twins.bloglag.com/?ashlee

porn 90 pretean porn free porn movies tv porn star meeah web porn chat

136 terryzw2 terryzw2 | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 18:33 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://fat.lesbian.bestsexyblog.com/?janice

deaf girl porn kasey jordan porn star illegal russian porn illegal russian porn nurse lesbian porn video seduction xxx massive mexican tits porn

137 amparosx4 amparosx4 | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 4:54 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://pregnant.porn.instasexyblog.com/?katarina

dallas taylor porn actor hosts file block porn xxx free porn pic post dog porn with young girls free hot ebony porn video

138 detadovarl detadovarl | E-mail | Web | 29. listopadu 2018 v 5:03 | Reagovat

Компания Cargo Midas уже много лет осуществляет качественные оптовые перевозки товаров из Китая прямиком в Россию, в любой город страны. Для того, чтобы заказать что-то, нужно заключить договор с компанией, согласовать некоторые детали и просто подождать. После обсуждения специалисты Cargo Midas комплектуют заявку и отправляют ее к клиенту. Подробнее об условиях сотрудничества можно прочесть на официальном сайте http://cargo-midas.ru, где клиент может проверить еще и статус своего заказа, введя код товара.

139 humukPeeri humukPeeri | E-mail | Web | 29. listopadu 2018 v 22:22 | Reagovat

Компания Gosvus занимается решением одного из самых актуальных вопросов: где достать диплом, чтобы не потратить много денег и времени. Как известно, второе высшее образование никогда не бывает бесплатным, а если первое и так было получено на платной основе, то тратиться еще больше никто не хочет. Повышение квалификации или вторая специальность выгодно помогают в трудоустройстве, так что можно просто обратиться за услугами на сайте http://gosusluga.com и заказать оригинальный диплом интересующей специальности.

140 provipeX provipeX | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 1:29 | Reagovat

If you appreciate red caviar, shop here http://vipcaviar.com/i works for you. There you can buy a real natural product. Fish that gives caviar for this store is contained in natural conditions, so the product turns out to be as similar as possible to the «wild» caviar. Caviar is very much appreciated in the market of delicacies, so many people are engaged in poaching to get it. With the same store, you no longer need to encourage illegal fishing. The quality of the product will satisfy all customers.

141 rostislavrax rostislavrax | E-mail | Web | Sobota v 1:42 | Reagovat

<a href=http://duplos.eu/>http://duplos.eu/</a> BantyKaway

142 svyatoborrax svyatoborrax | E-mail | Web | Sobota v 11:23 | Reagovat

<a href=http://ebogdan.eu/>http://ebogdan.eu/</a> BantyKaway

143 abrahamrax abrahamrax | E-mail | Web | Sobota v 17:35 | Reagovat

<a href=http://enavody.eu/>http://enavody.eu/</a> BantyKaway

144 sudislavarax sudislavarax | E-mail | Web | Neděle v 4:23 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us>http://zrhew.us</a> BantyKaway

145 Cheszerhounc Cheszerhounc | E-mail | Neděle v 13:36 | Reagovat

cheap writing services
<a href=http://writemyessayassistant.com>write my essay for me</a>  mba essay writing service
<a href="http://writemyessayassistant.com">write my essay for me</a> - write essays for money
paraphrasing sources

146 mladrax mladrax | E-mail | Web | Pondělí v 6:03 | Reagovat

<a href=http://gufrz.us/>http://gufrz.us/</a> BantyKaway

147 Nicolesef Nicolesef | E-mail | Web | Včera v 5:06 | Reagovat

Уже знаком с китайскими марками часов?
В Китае делают отличные недорогие аналоги
Известные бренды https://partnerkalab.ru/chasy/ - смотрите тут...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama