Hobbes: Leviathan

25. května 2006 v 15:28 | Diana Mašková
1. ročník, IPS FSV UK, LS 2005/2006, 10. 5. 2006
Referát ke kursu PB214 - Seminář k politologii II (Mgr. Jan Jüptner/PhDr. Tomáš Lebeda)
Thomas Hobbes: Leviathan
Th. Hobbes (1588-1679), bezesporu jeden z nejoriginálnějších anglických filosofů, syn vesnického faráře, zažil brutalitu občanské války. Jakožto stoupenec monarchismu a odpůrce revoluce žije od roku 1640 jedenáct let v exilu v Paříži a netají se obdivem k energické politice kardinála Richelieu. Byl učitelem krále Karla I., popraveného v roce 1649. Jeho nejznámější kniha Leviathan.

Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského vyšla v roce 1651. V ní dovozuje, že lidi nevede rozum nebo mravnost, nýbrž vášně. Vychází z učení Démokrita a Platóna, z jejich pojetí existence přirozeného stavu, před kterým varuje a hodnotí ho jako velmi nešťastný a negativní, neboť hlavní přirozeností člověka je egoismus. Pokouší se popsat zákony společnosti, společnost jako systém nezávislý na Bohu a přírodě. Jedním z nástrojů fungování společnosti je právo (dnes právo pozitivní).
Hobbesova teorie patří k těm, které za liberalistické při nejlepší vůli označit nelze. Jejím účelem bylo zdůvodnit panovnický absolutismus. Thomas Hobbes nebyl pouze filosofem společnosti. Do jeho díla patří i práce ontologické (v této oblasti je považován za materialistu) a noetické (zastánce senzualismu). Zájem o nové cesty moderní přírodovědy, postupující cestou nepředpojaté indukce, byl u Hobbese silně podnícen seznámením se slavným kancléřem Francisem Baconem, u něhož působil jako tajemník. Hobbes neochvějně tvrdil, že jeho vlastní filosofické objevy předběhly Descartovy, jehož myšlenková soustava se stejně v posledku spoléhá na důkaz Boží existence, ale vědecká diskuse musí být vedena na materialistickém základě. Avšak největší význam měla jeho společenská teorie, která se objevuje především v díle Leviathan. "Na prachu země mu není podobného, kdo by byl prost všeho děsu." (Jb 41,24) Už jen to, že si pro název svého díla vybral Hobbes jméno biblické starozákonní obludy a že tato obluda mu symbolizuje stát, ukazuje, že jeho pojetí s liberalismem ztotožnit nelze. Hobbes vychází z představy, že na počátku lidského společenského vývoje existoval stav, který označuje jako "stav přírodní". V tomto stavu vládne právo silnějšího, "bellum omnium contra omnes" (válka všech proti všem) a situace, v níž je "homo homini lupus" (člověk člověku vlkem). Jinými slovy, vládne v něm absolutní svoboda a egoismus, lidé mohou jednat podle svého přání a zmocňovat se - mají-li k tomu sílu - všeho, čeho se jim zachce. Tento stav však není uspokojivý ani pro nejsilnější jedince, protože i ti jsou ohrožováni perspektivou stáří a nemoci nebo nebezpečím, že se proti nim spojí jejich slabší protivníci. Navíc se v přirozeném stavu uplatňují přirozené zákony, a to jsou zákony rozumu. Z nich vyplývá už zde 1. touha po míru, bezpečnosti a spravedlnosti (hédonismus - bezpečný a pohodlný život) a 2. právo na obranu, je-li člověk napaden (pud sebezáchovy). Tyto zákony už zde také lidem umožňují, aby se v zájmu míru dohodli s ostatními na režimu, který je nebude příliš ohrožovat. Už zde tedy může vzniknout společenská smlouva, v níž se každý vzdá části svých přirozených práv a ponechává si jen tolik svobody, kolik jí je ochoten poskytnout druhým ve vztahu k sobě. V rámci této společenské smlouvy platí příkaz evangelia: "Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ani ty jim." V rámci přirozeného stavu lze však takovou smlouvu udržet jen s obtížemi. Protože neexistují žádné záruky ani sankce, může být smlouva porušena pro sebemenší podezření a lidé pak opět začnou jednat podle pravidla, že nejlepší obranou je útok. Aby tomu bylo zabráněno, je nutné vybudovat veřejnou moc, které jsou poskytnuta dostatečná práva a dostatečná moc a síla k tomu, aby mohla plnění společenské smlouvy vynutit a aby dokázala lidi chránit před vnitřním i vnějším nepřítelem. Takovou mocí je stát - Hobbesův Leviathan. U Hobbese jde zcela jednoznačně o absolutní stát řízený absolutním panovníkem. Tomuto státu lidé předávají všechna svá práva a kompetence. Je třeba obětovat svobodu a společně se podrobit svrchované moci státu, ten se pak postará o život v míru a bezpečí. Absolutnost Hobbesova státu se projevuje:
1. Nezvratností smlouvy. Poddaní nemohou ani změnit zřízení, ani svrhnout panovníka, pokud k tomu panovník sám nesvolí. Panovník může být odstraněn jen mocí, tj. je-li stát dobyt. Ale i v tomto případě je pouze jeden panovník nahrazen jiným a sám absolutní stát a režim v něm zůstávají nezměněny.
2. Poddaní nemohou dokonce mluvit ani o nespravedlnosti panovníka vůči sobě. Protože mu dobrovolně předali moc, koná se cokoli, co uzná panovník za vhodné, s jejich souhlasem. (Dali tedy souhlas i k jednání, které se jeví jako nespravedlivé, a protože je konáno s jejich souhlasem, nespravedlivé vlastně není.)
3. Panovník má absolutní práva. Vládne nad životem a smrtí svých poddaných; může si zvolit jakékoli prostředky k vládě; plně ovládá soudnictví; sám vytváří pravidla vlastnictví, tj. může také komukoliv a kdykoliv jeho majetek odebrat; v jeho kompetenci je vést válku a uzavírat mír; v jeho kompetenci je výběr jeho pomocníků; může libovolně lidi trestat a odměňovat; může dokonce určovat, co si jeho poddaní smějí a nesmějí myslet a v co mají věřit. (Zde se ovšem Hobbes přimlouvá za alespoň omezenou náboženskou toleranci.)
4. Panovníkova moc je nedělitelná. Hobbes v tomto ohledu zdůrazňuje především dohled nad vojskem, soudy, vědou a ražbou peněz.
Hobbesovo zdůraznění absolutní moci panovníka do značné míry vyplývalo z historické situace jeho doby. Hobbes žil v době anglické revoluce, která nejenom - k hrůze většiny Evropy - nechala popravit krále, ale která se také vedla značně krutými prostředky. Anarchie přirozeného stavu, kterou Hobbes líčí na počátku svého díla, je zřejmě anarchií revoluční a pro její potlačení neváhal Hobbes použít jakýchkoli prostředků. Jeho absolutní stát byl zaměřen jak proti bouřícím se masám, tak proti feudální anarchii, což byly skutečnosti, se kterými se mohl setkat jak v samotné Anglii (radikální skupiny chudiny v revoluci), tak např. ve Francii, kde se periodicky objevovaly pokusy velké šlechty o získání převahy nad panovníkem. Hobbesův absolutní stát, jehož cílem bylo zajištění stability ve společnosti, měl tedy sloužit zejména zájmům měšťanstva, které potřebovalo klid ke své hospodářské činnosti. Radikálnost prostředků, které Hobbes navrhoval, však byla příliš velká i pro přívržence restaurované anglické monarchie. Svým důrazem na moc totiž Hobbes popíral myšlenku legitimity, o niž se tato monarchie opírala.
Nikoliv náhodou obhajuje Thomas Hobbes v podobenství o Leviathanovi význam státu v protikladu s Leviathanem, bájným netvorem chaosu, popisovaném v starozákonních proroctvích. Státní moc byla "přinesena na svět proto, aby si lidé mohli neškodit". Stát je čistě lidským vynálezem. Je obrovským tělesem a má proto děsivou sílu. (Hobbes zde vychází z Galileiho mechaniky.) Obavy ze zneužití moci oním Hobbesovým Leviathanem, se odráží v kritice státní moci a zdůrazňování požadavku svobod. Např. Baruch Spinoza (1632-1677) upozorňuje na nebezpečí tyranie a nutnost limitovat státní moc konstituční smlouvou rozhodujících politických sil. Zdůrazňuje, že nikdo nemůže odevzdat svrchované moci vše a není to ani nutné. Praxe ukázala, že nedostatek pravidel může brzdit stejně jako jejich přebytek. Spinoza sice souhlasí s Hobbesem, že v člověku zápasí pudy a vášně, rozum je však dokáže uspořádat. Stát má vést občany k rozumnému životu, aby své síly nemarnili ve zlobě a klamu. Základem sebezachování státu je poskytovat lidem svobodu myšlení a názorů. Je totiž proti lidské přirozenosti, kdyby samotný názor, který považuji za správný, měl platit za zločin. V závěru své knihy sám Hobbes doznal, že ji "vyprovokovaly nepořádky dnešní doby". Ve své další knize, vydané v Paříži, De cive (O občanu) odvolal svůj verdikt o nezbytnosti královského absolutismu. I když světská moc je nutná, může ji vykonávat i jiný způsob vlády. Tato změna v Hobbesově politickém nazírání na absolutistickou monarchii jako jedinou vhodnou vládní formu vyplynula nesporně z oportunistického přizpůsobování rychle se měnící politické situaci (uchopení moci Oliverem Cromwellem po královraždě). Nic to však nemění na jeho pojetí státní svrchovanosti. Jeho teorie absolutní nadřazenosti státní moci nad všemi společenskými hodnotami je od počátku až do konce života stejná a neměnná. Jednotlivá díla jsou jen obměnami této tak významné a kontroverzní teorie, která je nejživěji a nejjasněji vyložena právě v jeho vrcholném díle, Leviathanu.
Otázky k diskusi:
  1. Hobbes versus Machiavelli - srovnání dvou "totalitních" myslitelů.
  2. Možnosti zneužití moci v současné liberální demokracii.
  3. Otázka odcizení státu a člověka. Paralela s Kafkovým Zámkem?

Bibliografie

Hobbes, T., Leviathan. Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a
občanského, přel. J. Hrůša, Praha 1941.
Spinoza, B., Traktát theologicko-politický, přel. J. Hrůša, Praha 1922.
Miller, D. (vyd.), Blackwellova encyklopedie politického myšlení, přel. J.
Kuchtová, Brno 2000.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jan Jan | 25. května 2006 v 15:58 | Reagovat

-co rozumíte pod pojmem ,totalitní myslitel´. Je totalitarismus univerzální možností nebo je možností jen moderní doby? (ad diskuse kolem H.Arendt)

-Pojem odcizení se v sociálních vědách používá pouze jako politické odcizení (sr. politické odcizení jako sociologický pojem a podobné pojmy: např. anomie, sr. také teorie extrémismu - např. extremismus.com). V jakém kontextu jste toto slovo použila prosím Vy?

Můžete se prosím pokusit vysvětlit blíže onu Vámi předpokládanou paralelu?

2 Diana Diana | 26. června 2006 v 20:53 | Reagovat

Pochopitelně jsem použila terminologii jednoho velkého proudu politické filosofie 20. stol., jenž vidí v koncepcích vlády Hobbese a Machiavelliho předobraz moderních totalitních společností. Já osobně bych si ani jednoho z nich nedovolila osočit za "totalitního myslitele". Obzvláště ne Machiavelliho, jehož konsensuální koncept považuji za jeden z nejliberálnějších v dějinách politického myšlení vůbec. Ano, někdo možná vidí bezohlednou politickou metodu boje o moc, já však vidím ucelenou koncepci postavenou na principech antické demokracie a cílech, jež si klade každé moderní liberální společenství (spořádaná svobodná společnost, autonomie národa, názorová svoboda a pluralita). Otázkou je, zda-li se k těmto cílům hodlá Machiavelli dostat adekvátními prostředky. Musíme si ovšem uvědomit, v jaké časové konstelaci žije a jaké prostředky má vlastně k disposici. Tady opravdu nelze historicizovat. Jsem přesvědčená o tom, že kdyby se Machiavelli narodil o nějaké to století později, vznikla by koncepce naší představě mnohem přijatelnější a termín machiavellismus by pak  v dnešní době neměl tak pejorativní nádech. Takhle florentskému diplomatovi zbyla pouze nevděčná úloha nadějného vizionáře, jenž předběhl vlastní dobu, čímž se však stal věčným odpadlíkem všech dob příštích. A co víc, pokud jsou něčí myšlenky zneužity, nelze klást vinu  a odpovědnost právě na něj. Vždyť Hitler byl schopen propagandou využít ve svůj prospěch i pasáže Janova evangelia týkající se Kristova "vyčištění" jeruzalémského chrámu od směnečníků a obchodníků s dobytkem. A nevím, kdo by si troufl označit Ježíše Krista jako "totalitního myslitele". Tak jsem se pokusila vysvětlit, proč jsem použila termín "totalitní myslitel", kterým jsem Vás zřejmě zvedla ze židle, a doufám, že jsem Vás z té židle nezvedla podruhé:)

3 Diana Diana | 26. června 2006 v 21:01 | Reagovat

Co se týče třetího diskusního podnětu, měla jsem na mysli otázku lidské dimense, otázku demokratického Leviathana, který je většinou sice vlídný a slušný, ale rozlehlý, vzdálený a nepřístupný jako Kafkův Zámek. Lze moderní stát chápat jako odličtěnou instituci, jež podobně jako Kafkův Zámek rozhoduje téměř o všem, avšak člověk-občan do ní nemůže proniknout? H. Arendtová, když už jste ji tady zmínil, ve své kontroverzní knize Eichmann v Jeruzalémě hovoří o Eichmannovi, který podle ní není zločincem, nýbrž průměrným úředníkem, jenž se jako mnoho jiných zřekl odpovědnosti myšlení a dal přednost poslušnému fungování v nestvůrném byrokratickém mechanismu moderního státu, čímž se stal loutkou jakýchsi objektivních sil. Eichmann tedy není zločincem, protože jeho činy nemají oporu v osobních rozhodnutích. Tímto jsem chtěla zdůraznit důležitost zachování si vlastní vnitřní identity v globalizované společnosti, což znamená nepodat se pasivitě zdánlivého odcizení, neboť "přízrak" Leviathana stále žije.

4 Jan Jan | 28. června 2006 v 12:23 | Reagovat

Jistě, Kafka nám chtěl asi vykreslit pocit (v Zámku a Procesu), který zakoušel, když spatřil v novinách karikaturu Hilsnera, jak ho v lese podřezávají (tato inspirace je u Procesu doložená). Pocit, že nejsem pánem svého života (de-subjektivizace) ani jeho konce (viz ,podřezali ho jako psa´ na konci Procesu).

V Zámku je tato pocitová mapa vykreslena sofistikovaněji, Kafka rozvádí tento pocit - už zde jsou analogie na moderní společnost a moderní stát. Je jedním z jeho prvních a současně nejpronikavějších kritiků.

Zkráceně: Hledáme takové ,zámky´a ,demokratické Leviathany´, které by nejenže předpokládaly, že je člověk subjekt (politicky neodcizen, pánem svého života), ale vytvářely takové prostředí, ve kterém člověk může být člověkem (subjektem) nejvíce a nejlépe a nejsnáze (nejvíce svobodným, nejvíce schopným rozvinout všechny své potencionality).

V taktice vytváření takového prostředí nepanuje shoda.  Když mám hlad, svobodný nejsem (levice).

Poznámky: Eichmann sám sebe de-subjektivizoval. Byl celý svůj život subjektem, jakorát si to stále méně uvědomoval. Prostě zapomněl na možnost, že by mohl jednat a myslet jako subjekt (,člověk´v evropské tradici myšlení´). V tomto smyslu je jeho případ zvláště odstrašující a Arendtová to dobře popsala.

Přízrak Zámku tu bude s námi tak dlouho, dokuď budeme podléhat pokušení začít myslet a chovat se nesvobodně (např. i konformně).

Obraz Levithianu má -myslím- poněkud jiné myšlenkové  pozadí. Vzniká tehdy, když se dobijeme do Zámku a zjistíme, že tam lidi běhají po chodbách skrze pokoje a házejí po sobě nože.

Zámek a Leviathan je třeba rozlišovat. Zámek je spíše v nás (existencionální téma) a Leviathan téma politické. Anebo když si myslíte, že Leviathan je vzdálený, budeme učit děti ve školách mít ho rády???

Děkuji za odpovědi

5 Diana Diana | 3. července 2006 v 20:58 | Reagovat

Se vším souhlasím. Ale jen malá poznámka: Leviathan není téma politické. Leviathan je především symbol a záleží pouze na nás, co si k němu přiřadíme. Hobbes na jeho základě vytvořil svou představu moderního státu, avšak posunul biblickou definici hrozby k uvědomělé nutnosti. Leviathan v širších souvislostech je cokoliv, co nám nahání hrůzu, ale z čeho máme zároveň respekt, něco tak strašlivého, až to probouzí náš úžas, údiv. Leviathan je DEINON. Za určitých okolností může být Zámkem na kopci, k němuž vzhlížíme, za jiných zase Šalamounovým domem na Nové Atlatidě. A lze jej ostatně nalézt i v člověku samotném, když se táže po své vlastní existenci. Toť vše.

6 Jan Jan | 4. července 2006 v 19:33 | Reagovat

Ano, to je skutečně vše. Rád jsem si popovídal s tak inteligentní  a sečtělou dívkou jako jste Vy. :-)

7 wunderlich wunderlich | 29. ledna 2007 v 9:22 | Reagovat

Jsem lama

8 b-lage 1992 b-lage 1992 | 29. ledna 2007 v 9:24 | Reagovat

maminka mi dala elektrický šok ps2

9 b-lage 1992 b-lage 1992 | 29. ledna 2007 v 9:25 | Reagovat

Jistě, Kafka nám chtěl asi vykreslit pocit (v Zámku a Procesu), který zakoušel, když spatřil v novinách karikaturu Hilsnera, jak ho v lese podřezávají (tato inspirace je u Procesu doložená). Pocit, že nejsem pánem svého života (de-subjektivizace) ani jeho konce (viz ,podřezali ho jako psa´ na konci Procesu).

V Zámku je tato pocitová mapa vykreslena sofistikovaněji, Kafka rozvádí tento pocit - už zde jsou analogie na moderní společnost a moderní stát. Je jedním z jeho prvních a současně nejpronikavějších kritiků.

Zkráceně: Hledáme takové ,zámky´a ,demokratické Leviathany´, které by nejenže předpokládaly, že je člověk subjekt (politicky neodcizen, pánem svého života), ale vytvářely takové prostředí, ve kterém člověk může být člověkem (subjektem) nejvíce a nejlépe a nejsnáze (nejvíce svobodným, nejvíce schopným rozvinout všechny své potencionality).

V taktice vytváření takového prostředí nepanuje shoda. Když mám hlad, svobodný nejsem (levice).

Poznámky: Eichmann sám sebe de-subjektivizoval. Byl celý svůj život subjektem, jakorát si to stále méně uvědomoval. Prostě zapomněl na možnost, že by mohl jednat a myslet jako subjekt (,člověk´v evropské tradici myšlení´). V tomto smyslu je jeho případ zvláště odstrašující a Arendtová to dobře popsala.

Přízrak Zámku tu bude s námi tak dlouho, dokuď budeme podléhat pokušení začít myslet a chovat se nesvobodně (např. i konformně).

Obraz Levithianu má -myslím- poněkud jiné myšlenkové pozadí. Vzniká tehdy, když se dobijeme do Zámku a zjistíme, že tam lidi běhají po chodbách skrze pokoje a házejí po sobě nože.

Zámek a Leviathan je třeba rozlišovat. Zámek je spíše v nás (existencionální téma) a Leviathan téma politické. Anebo když si myslíte, že Leviathan je vzdálený, budeme učit děti ve školách mít ho rády???

10 Alena Alena | E-mail | 29. dubna 2007 v 8:13 | Reagovat

Ve Vašem referátu jsem nenašla Váš vlastní postoj k Hobbesovu Leviathanu. Zajímalo by mě, zda z díla vypsané principy státu chcete demonstrovat na dnešní podobě státu, nebo spíš poukázat na rozporuplnost mezi nutnou funkcí státu a jeho možným zneužíváním ze strany autokratických, egoistických jedinců. Proč podle Vás nazval Hobbes stát Leviathanem?

11 Byers Byers | Web | 21. června 2015 v 22:30 | Reagovat

rychlá pujcka online moravský krumlov :-x

12 Arlenecen Arlenecen | E-mail | 22. července 2017 v 18:11 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

13 Arlenecen Arlenecen | E-mail | 22. července 2017 v 23:28 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

14 Flossiealiva Flossiealiva | E-mail | 26. července 2017 v 5:23 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170725

15 Flossiealiva Flossiealiva | E-mail | 26. července 2017 v 10:41 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170725

16 CarolynShisa CarolynShisa | E-mail | 5. srpna 2017 v 0:10 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

17 Leeannfexia Leeannfexia | E-mail | 10. srpna 2017 v 19:41 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708c

18 Dol33larKeby Dol33larKeby | E-mail | 13. srpna 2017 v 4:19 | Reagovat

<b>Добро пожаловать на наш сайт</b>
<b>V.I.P. Услуги
OpenVPN
DoubleVPN Service
Proxy/Socks Service</b>
<a href=http://0.00000007.ru/2#5S6325kXpb>
<img>http://0.00000007.ru/3#7MwK28Q9eS</img>
</a>
------------------------
Всегда огромное количество socks и proxy серверов online
на сегодняшний день: 33557 IP в 198 государствах
<b>Высочайшая анонимность - мы гарантируем, что наши эксклюзивные прокси сервера абсолютно анонимны</b>
(тоесть не ведут логов и не видоизменяют<b> http заголовки)</b>

Шифрация траффика до сокс сервера, собственные технологии туннелирования траффика!
Сверхнадёжная защита IP и всех без исключения соединений без применения VPN
Возможность защищённого соединения с сокс серверами включена на всех тарифах! Спрятать или изменить свой IP можно 2 кликами мыши.

<b>Совместимо с Windows 2k/2k3/XP/Vista/Seven/Win8
Совместимо с MacOS, Linux, BSD (100% работоспособность через WINE)
Совместимо с любыми виртуальными машинами</b>

Безусловно САМЫЕ низкие цены на безлимитный доступ при самом высоком качестве
Наше правило - больше приобретаешь - меньше платишь
Возможность выбора наиболее подходящего анонимного прокси сервера - фильтрация по маске
-IP Hostname Language Uptime Country City Region-
Неизрасходованные прокси не сгорают при завершении времени действия аккуанта.
ICQ бот на всех тарифных планах!
<b>Высококлассная техподдержка</b>
Автоматическая оплата средствами популярных платёжных систем WebMoney , PerfectMoney и BITCOIN
Полностью Анонимный VPN Сервис
Доступ по защищённому https протоколу
<b>Всё что нужно для получения доступа это зарегистрироваться и произвести оплату!</b>

<a href=http://0.00000007.ru/2#gXSen68UEy>Vip proxy</a>
__________
блокировка вк одноклассники
список анонимных прокси серверов рабочих
этажерка proxy 3 ярусная berossi купить рыбинск
приватный прокси бесплатно

19 DannyFeach DannyFeach | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 17:10 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

20 Avito321st Avito321st | E-mail | 29. září 2017 v 14:20 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам надо  конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

вернуть деньги за товар купленный на авито
авито дачи мошковский залив
удалить старый аккаунт из авито
avito пополнение
деньги в кредит на авито

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama