Komunitarismus II.

25. května 2006 v 15:34 | Iva Kudláčková
Kritika liberální představy spravedlnosti
Tato kritika se odvíjí od Rawlsovy teorie spravedlnosti vycházející z nešťastného (jak říká Sandel) předpokladu, že subjekty jsou nezávislé na svých morálních přesvědčeních a cílech - jsou dány jakoby před svými sociálními cíli a morální identitou, což je podle Sandela neudržitelná abstrakce odtržení od sociální povahy člověka. Bez zakotvení ve světě našeho života nemůže existovat vůbec žádné já, a tedy ani žádný racionální subjekt.

Subjekty jsou tak silně formované svými morálními přesvědčeními a životními cíli, že není možné, aby zaujaly distancující objektivní postoj vůči svým přesvědčením. Proto ani uznání obecných principů spravedlnosti nelze vyložit jako racionální volbu subjektů, ale spíše jako představu o morálním dobru, normách a hodnotách společně sdílených všemi subjekty partikulární pospolitosti.
Jak argumentuje Sandel již v řecké polis byly normy jednání a principy spravedlnosti uznány za legitimní, protože vyjadřovaly společné představy dobra. V moderních společnostech ale lidé v zásadě zastávají konfliktní představy o dobru, a proto musí být spravedlnost nebo idea rovných práv chápána jako ústřední ctnost, jelikož svoboda k uskutečnění vlastních životních cílů se stává nejvyšším dobrem.
Tímto tedy dochází k vzájemnému propojení komunitaristické teorie obecného blaha a liberální koncepce rovných práv a svobod.
MacIntyre naopak soudí, že ztráta všeobecně závazných představ o dobru nemusí nutně vést k hodnotové skepsi a morálnímu rozkladu. Člověk by se měl opřít o nezpochybnitelná pravidla jeho vlastního myšlení a jednání. S těmito představami o ctnostech "dobrého" člověka jsou pak úzce svázány všeobecné představy o spravedlnosti, která již není přímo prezentována jako neutrální hodnota, ale spíše jako subjektivní princip. (Záruka vztahu této subjektivní představy k právním předpisům závazným pro všechny občany, však neexistuje.)
MacIntyre také vychází z toho, že uvnitř pospolitostí existují odlišné a konfliktní představy o ctnostech a nectnostech. Takovéto konflikty však chápe jako předpoklad rozkvětu morální a politické pospolitosti, k níž náležíme. Argumentace o hodnotách a ctnostech se pak stává organizujícím prvkem pospolitého života občanů. (Může však říci, že tímto se opět blíží liberální koncepci)
Občanská společnost
Pojem OS vychází u Walzera z chyby, které se podle něj dopouští současní filozofové tj. jednodimenzionality. Na otázku "co je nejvhodnějším místem pro dobrý život?" se totiž pokouší dát pouze jedinou odpověď. Může jím být tedy : politická pospolitost, kde se člověk stává ctnostným občanem státu, kooperativní ekonomie - člověk jako producent, trh - člověk jako spotřebitel nebo podnikatel, nebo národ - člk definován jako loajální příslušník. Tyto jednostranné přístupy však většinou vedou k extrémním závěrům obracejícím se proti člku - komunismus, fašismus, kapitalismus.
Proto Walzer proti těmto jednodimenzionálním přístupům staví koncepci OS. Ta se v zájmu svobody svých občanů vyznačuje politickým hospodářským a kulturním pluralismem. Obhajuje pak stát a OS jako nezbytné a vzájemně se doplňující prvky každé demokratické společnosti. Rozhodně tak odsuzuje tendenci chápat předstátní OS jako autonomní sféru radikálního sebeurčení občanů nezávislou na státní moci - "Jen demokratický stát může vytvářet demokratickou OS a jen demokratická OS může zachovat demokratický stát."
Občanská společnost může být spíše chápána jako "společnost minus stát". Společností se tu nemyslí pouhý součet jednotlivců, či dokonce neorganizovaný, horizontálně působících společenských institucí (iniciativ, asociací /sdružení/ a ostatních společenských organizací, církví, odborů, spolků atd.) a vztahů. "Minus stát" tak znamená, že takováto struktura musí být nezávislá na státu. Občanská společnost proto dále předpokládá účinnou ochranu před vládou a jejímvlivem prostřednictvím principů vlády zákona ("rule of law", čili "právníhostátu"), právně a ústavně garantovaných individuálních práv a svobod (včetně práv majetkových a svobody smluvní), jakož i prostřednictvím samotnédemokratické kontroly vlády. Občanská společnost konečně předpokládá veřejnost dostatečně zralou na to, aby dokázala ochránit a plně využívat všech těchto práv.
Je-li občanská společnost vskutku hustou spletí takovýchto institucí, pak nejen vyvažuje vliv státu a funguje jako jeho jistý korigující prvek, ale často dokonce jako protiváha.
Jak komunitaristovi, tak liberálovi je společná nechuť, nedůvěra ke zbytečně silnému státu: aby se však společnost nerozpadla, bude komunitarista více pro silnou společnost, liberál zase více pro silného, svobodného, ale odpovědného jednotlivce a pro pevná pravidla, právní stát. Oba dva však shodně vidí bariéry proti rozpínavosti státu právě v občanské společnosti.
Limitovat a relativizovat stát není totéž jako usilovat o to, aby byl co nejslabší.
To rozhodně není rozumný požadavek, ani z toho nejkonzervativnějšího či nejliberálnějšího hlediska. V těch funkcích, v nichž je stát nezastupitelný, musí být po všech stránkách silný. Spor je nakonec ale vždycky o to, kde je a kde není zastupitelný. Mezi občanskou společností a státem tedy existuje přirozené a zdravé napětí.
(Walzerovi se nakonec daří úspěšně spojit komunitaristickou představu politiky s libarálními hodnotami, jelikož uvádí, že příslušnost k určité kulturní pospolitosti by byla v takové pluralitní společnosti koncipována podle liberálního modelu náboženské tolerance.)
Komunitarismus v německém prostředí
Rozdělení Německa po 2. sv.válce na východní a západní část přineslo také rozklad národní identity, přičemž obě sféry se začaly ubírat zcela odlišným směrem - zatímco západ vyjadřoval svou hrdost k příslušnosti k západ.světu a jeho politickým a kulturním tradicím život východních Němců se ubíral zcela odlišným směrem. Emocionální sounáležitost se vytratila, a proto když se po znovu sjednocení objevilo heslo "jsme jeden národ" ve většině západ.Němců toto vyvolávalo dosti smíšené pocity vycházející hlavně z obavy hospodářských dopadů.
Napětí mezi etnicky odůvodněnou "národní identitou" a normativně odůvodněným ústavním patriotismem vzrostlo po sjednocení v říjnu 1990 do té míry, že bylo nutné ospravedlnit dlouhodobé ekonomické oběti za strany Západu. Přestože zde měly pojmy jako "národní solidarita", "přednost pospolitosti" a "oběť" po zločinech Třetí říše dosti negativní konotace, sílil pocit, že úkoly znovu sjednocení by nemohly být vyřešeny na základě individualistického liberalismu, což připravilo půdu pro zájem o koncepci komunitarismu.
Navíc i přes všeobecně rozšířený odpor k existenci socialismu, mnoho levicových intelektuálů spatřovalo v komunitarismu pouze odchylku od původní zamýšlené cesty. Stát jako hlavní aktér sociálních reforem byl jistě přitažlivější než individuum vyvázané ze společnosti.
Komunitarismus v americkém prostředí
Klíčovým pojmem amerických komunitaristů je remoralizace politiky. Nejedná se však o volání po státní politice smýšlení, neomezené vládě většin či návrat k puritánství. Nechtějí ani moralizovat chování občanů a politiků ve smyslu sepisování etických kodexů pro utváření soukromého života, hovoříme zde spíše o orientaci na "veřejné blaho" či "public interest". Tzn.nechápat politiku jako hru podle vlastních pravidel vzdálených od obecných pravidel morálky.
Hlavní díl pozornosti pak směřuje na rodinnou politiku. Zdůrazňují úlohu rodiny jako nutný aspekt pro vývoj dětí. Nejde však o idealizaci rodiny či zavržení alternativních forem rodinného života, cíl je spíše v tom, vyvodit důsledky, jež mají na děti veřejná péče a bezohledný přístup k dětem při rozvodu rodičů.Požadují tedy revizi rozvodového práva, prosazování vyživovacích povinností a daňové zvýhodnění pro rodinu a nikoli pro manžele.
Dalším z témat je pak veřejná výchova ve školách. Škola je prezentována jako prostor zkušenosti, kde mohou mít výchovný vliv nejenom spolurozhodovací proces mezi spolužáky, ale také osobnost učitele jako autority. Škola by tedy měla sloužit jako prostředek pro výchovu k morálním hodnotám a společenským normám společnosti a ne pouze redukovat vzdělávání na výkon a kvalifikaci. V tomto smyslu lze také připomenout další z komunitaristy diskutovaných prvků - návrh na zřízení jakési národní povinné služby mládeže ve prospěch sociálních, humanitárních, ekologických či jiných organizací.
K dalším návrhům komunitaristů patří například nové formy pospolitosti, nebo lépe státní podpory spontánních a dobrovolných aktivit vedoucích k upevňování pospolitosti - např. telefonní linky, programy první pomoci atd.
Zabývají se také problémem, zvláště aktuálním v USA, tj. "public safety", přičemž kladou důraz na přísnější či pravidelnější kontroly problémových oblastí. Nejde jim ale o odnětí individuálních práv na svobodu, ale spíše o jinou rovnováhu mezi těmito právy a zájmem společenství na ochraně před zločinem. V rámci této koncepce se přiklání ke vzniku tzv.domobran atd. jako prostředek posílení odpovědnosti všech občanů za svou bezpečnost.
V oblasti politiky zvláště upozorňují na sílící lobby velkých podniků a nadnárodních firem, jež za cenu finanční podpory politických stran prosazují své partikulární zájmy a tím destruují ideu veřejného zájmu. Proto komunitaristé prosazují např.veřejné financování předvolebních kampaní a posílení politických stran, role referenda atd.
Meze komunitarismu
Komunitarismus vytváří iluzi, že jeho hlavním cílem je soudržnost národa.Ve skutečnosti je však osudem každého občana stát se členem jedné z mnoha komunit. Z toho vyplývá roztříštění společnosti vedoucí k roznícení rivality a konkurence mezi jejími členy, přičemž se zcela zapomíná na původní společný záměr. Hovoříme zde nejen o etnických či náboženských skupinách, ale také o sociálních, teritoriálních či založených na pohlaví.
Komunitarismu umocňuje sociální diskriminaci, která od problému s důchodci může vyústit až do nejzazší formy jako jsou ghetta anglo-saských metropolí. Sociální svazky a solidarita komunity, pro kterou se zdá být komunitarismus živnou půdou, se tak vynořují ve formě zcela kontraproduktivní. Útěk do komunity "stejných", kde zákon je často zaměňován za univerzální normy pak nemůže pak být záchranným kruhem. Tato džungle poskytuje úrodnou půdu pro kulturní vření a bujení nezákonných částí společnosti a tak výrazně zastiňuje boj proti zločinnosti.
V souvislosti s komunitarismem se také setkáváme s nejvýše vyostřeným etnickým nacionalismem. Neboť je stále třeba mít na paměti, že komunitarismus funguje na bázi výlučnosti - v tomto smyslu pak spíše vyloučení. Tzn. ti, kteří neodpovídají či nezapadají do kritérií přísně definovaných pro příslušnost k určité skupině jsou z ní systematicky vyloučeni. I když nejsou pro tuto omezující, proměnlivost je chápána jako překážka účasti. Obtížně překonavatelné bariéry jsou tedy stanoveny tak, že nadále vyhrocují fragmentaci společnosti, přičemž pochopení či spolupráce skupin není prioritou.
Otázky:
1. preferujete komunitarismus jako pokus nově formulovat ideál demokracie v dnešní moderní vysoce diferenciované společnosti, nebo se přikláníte spíše k neomezenému individualismu?
2. sdílíte obavu komunitaristů, že se v rámci globalizace, propojeného hospodářství a tím vytvoření skutečné světové veřejnosti ze státu v národním rámci stává spíše moderátor a na mezinárodní úrovni spíše "hříčka" než skutečný suverénní aktér?
3. v čem může být komunitarismus - jako hnutí navazující na demokratizační proud 60.let a současně poučený z jeho chyb - inspirativní pro současné spory o budoucnost evropského sociálního státu a pro spory o morální a politickou identitu sjednocující se Evropy?
Použitá literatura :
Josef Velek, ed.: Spor o liberalismus a komunitarismus, Filosofia Praha, 1997
Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu, CDK Brno, 1999
János Kis: Současná politická filosofie, Oikúmené Praha, 1997
Ing. Kunc, Jiří, Demokracie a ústavnost. Praha: Univerzita Karlova 1996, str. 200-207
Pavel Sirůček, Společnost minus stát?,Koncepce občanské společnosti a totalita globálních trhů
Pehe, Jiří, Občanská společnost v soudobé diskusi
Petr Očko, Morální zakotvení demokratické společnosti?, Otázka priority hodnot ve sporu o liberalismus a komunitarismus
http://francois.cocq.club.fr/textes/societe_culture/mefaits_communautarisme.htm
http://atheisme.free.fr/Religion/Communautarisme.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communautarisme

http://www.planetenonviolence.org/Communautarisme-danger-,2005-03-21_a109.html

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Národně bolševická strana Československa Národně bolševická strana Československa | Web | 21. dubna 2008 v 20:37 | Reagovat

Něco málo o komunitarismu naleznete na našich stránkách v kategorii "Ideologie" v brožuře "Alternativa národního bolševismu".

2 DorothyAbery DorothyAbery | E-mail | 17. července 2017 v 20:47 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170717

3 JosephCip JosephCip | E-mail | 1. srpna 2017 v 1:07 | Reagovat

<a href=https://goo.gl/qfzBMQ>BrainRush</a> – натуральное средство на основе мицелл, вытяжек и концентратов лекарственных растений с добавлением глицина, биотина и комплекса витаминов В.
Улучшает передачу нервных импульсов и работу всех отделов головного мозга, помогает при нарушениях функции памяти.
BrainRush легко усваивается организмом и начинает действовать максимально быстро, дополнительно воздействует на функции эндокринной, имунной и нервной систем.
Эффективен в любом возрасте.

<a href=https://goo.gl/qfzBMQ>BRAINRUSH</a> – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СРЕДСТВО

Не содержит ГМО Не содержит вредных для здоровья красителей.
Не содержит вредных для здоровья консервантов.
Не имеет противопоказаний.
Запатентованный синергический фитокомплекс.

<a href=https://goo.gl/qfzBMQ>BRAINRUSH</a> исключительно натуральные компоненты, не наносящие вреда организму.
Активные вещества корневища солодки, шалфея и пустырника пятилопастного повышают устойчивость нервных клеток к кислородному голоданию, активизируют
умственную деятельность, способствует улучшению памяти и сна.

4 DannyFeach DannyFeach | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 11:38 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

5 DorogiKRDs DorogiKRDs | E-mail | 24. srpna 2017 v 13:26 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в Краснодаре и г.Курганинск. Решение любого вопроса по Благоустройству Краснодара и края. Под ключ

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... 7(861)-241-23-45
___________________________
благоустройство небольших участков
благоустройство в социологии
московский район благоустройство
ооо благоустройство спб
заявления по благоустройство

6 JamesLog JamesLog | E-mail | Web | 15. října 2017 v 10:45 | Reagovat

เว็บเช็คเบี้ยประกันรถ ง่ายแค่ 3 คลิก เปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 30 กว่าบริษัท ด้วยเบี้ยแคมเปญที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย.
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ทันที - เช็คค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ออนไลน์หรือโทรหาเราได้โดยตรง เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ฟรี | เช็คเบี้ยประกันรถฟรี ราคาดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย เลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ ซื้อออนไลน์คุ้มครองทันที พร้อมผ่อน 0% 6 เดือน คลิกเลย.
<a href=https://share.724.co.th/insure/a/motor/AM00063001><u><b>เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์</b></u></a> ‎

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เช็คราคา ตอนนี้รู้ทันที ทุกบริษัท โดย อีซี! - ประกันภัยรถยนต์ เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 , 2+ , 3+ , ชั้น 3 ผ่านช่องทาง ประกันออนไลน์ เช็คเบี้ยประกันรถ ในวันนี้ รู้ทันทีทุกบริษัท มากกว่า 20 แห่ง ข้อมูลเพียบเปรียบเทียบราคาง่าย ... เช็คราคาประกันภัยรถยนต์ จาก 30 บริษัททั่วไทย ฟรี เราไม่ได้ เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันรถยนต์ เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถ้าหากเลือกซื้อผ่าน rabbit finance คุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย เช่น ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุดกว่า เช็คเบี้ยประกันรถยนต์กับพี่หมี Prakuntook ผ่าน Line ได้แล้ววันนี้ หนึ่งในช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดช่องทางหนึ่ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “Line” คือหนึ่งในนั้น ที่แทบทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟน เปรียบเทียบ “ประกันรถยนต์” อย่างโปร่งใสและเป็นกลาง พร้อมข้อเสนอผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เทสโก้ โลตัส | Tescolotus
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะ สินมั่นคง ไทยวิวัฒน์. โปรแกรมเช็คเบี้ย ประกันรถ ง่ายแค่ 3 คลิก - โปรแกรมเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 25 บริษัท ด้วยเบี้ยแคมเปญที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย.
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ คำนวณเบี้ย เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ฟรี! - เปรียบเทียบเบี้ยประกันจาก 20 บริษัทประกันภัยชั้นนำ โปรโมชั่นพิเศษและข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยชั้น1 ประกันภัยชั้น2+ ประกันภัยชั้น 3+ ...
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เช็คเบี้ย เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย เช็คประกันรถยนต์ วิริยะ เบี้ยประกันรถยนต์ 2+ เช็คประกันรถยนต์ ธนชาต เช็คเบี้ยประกันชีวิต เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คุ้มภัย
เช็คเบี้ยประกันสังคม เช็คเบี้ยประกัน ไทยประกันชีวิต

<a href=https://www.facebook.com/prakuntook><u><b>เบี้ยประกันรถยนต์ ภาษาอังกฤษ</b></u></a> ‎

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ เราประกัน..คุณมั่นใจ ประกันรถยนต์ชั้น 1 (ซ่อมศูนย์) เบี้ยเริ่มต้น 15,800 บาท สามารถนำรถประกันที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำเป็นพิเศษ ประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) คุ้มครองครอบคลุมในยามที่คุณต้องอยู่บนท้องถนน แผนประกันภัยรถยนต์ (Car insurance) บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน.
ประกันรถยนต์ - เช็คราคาจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ 20 บริษัท ฟรี!!! คุณจะมั่นใจได้เลยว่าคุณรับสิ่งที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด พร้อมส่วนลด และของแถมอีกมากมาย.
โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ เช็คราคาประกันรถ ประกันชั้น1 โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ กล้วยๆ เปรียบเทียบราคาประกันรถประเภท ประกันชั้น1, ประกันชั้น2+, ประกันชั้น 3+ จากแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ของบริษัทชั้นนำในเมืองไทย.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 > เช็คเบี้ยประกันรถชั้น 1 ตามยี่ห้อรถ ประกันชั้น 1 สำหรับรถ ฮอนด้า, โตโยต้า,เชฟโรเล็ต,ฟอร์ด,นิสสัน,มิตซูบิชิ.
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | คอนโดบทความ รวบรวม บทความดีๆมากมายauntysafe.com/tag/เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์เป็นสัญญาระหว่างคุณและผู้ให้บริการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดรถยนต์เฉพาะสำหรับคุณ นี้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินปกติของพรีเมี่ยมในส่วนของคุณ ...
ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ - SILKSPAN เปรียบเทียบได้ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ - SILKSPAN เปรียบเทียบได้ด้วยตนเองแล้ววันนี้
ประกันภัยรถยนต์. เพียงเช็คเบี้ยประกันรถยนต์; กว่า 20 บริษัทชั้นนำ บริการประกันภัยรถยนต์ด้วยข้อเสนอพิเศษจากบริษัทประกันภัยชั้นนำหลายแห่ง ... อัตราเบี้ยประกันภัยชั้น 1 ราคาพิเศ
ษ พร้อมโปรแกรมชำระเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณ การประกันภัยรถยนต์ ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ความคุ้มครอง. วงเงินคุ้มครอง. 1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด. 1.1 ค่ารักษาพยาบาล ...
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 2+ 3+ เช็คเบี้ยออนไลน์ ได้ราคาถูก ประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท ราคาถูก ทำง่าย จ่ายน้อย คุ้มครองก่อน ผ่อนได้ จ่ายเงินเมื่อตรวจสอบกรมธรรม์แล้ว.
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เช็คประกันรถยนต์ วิริยะ เบี้ยประกันรถยนต์ 2+ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย ราคา ประกัน ชั้น 1 ธน ชาติ ประกันรถยนต์ โลตัส
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่ไหนดี pantip เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คุ้มภัย เช็คประกันรถยนต์ จากทะเบียน

<a href=https://share.724.co.th/insure/a/motor/AM00063001><u><b>เบี้ย ประกัน รถยนต์ ชั้น 1 วิริยะ</b></u></a> ‎

7 Charlesspugh Charlesspugh | E-mail | Web | 23. října 2017 v 16:13 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

8 JamesIndeF JamesIndeF | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 23:54 | Reagovat

Аренда квартиры для час в Балашихе ради романтических встреч доступна для всех жителей и гостей города.
В вашем распоряжении комфортабельные однокомнатные квартиры со всеми удобствами, бытовой техникой, посудой и свежим бельем.
<a href=https://balashiha-na-sutki.blogspot.ru/>Балашиха на сутки квартира</a>

9 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 4. dubna 2018 v 11:53 | Reagovat

Hello. And Bye.

10 RachelRice RachelRice | E-mail | 19. srpna 2018 v 4:54 | Reagovat

ส่วนประกอบที่มุ่งแก้ปัญหาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ. Titan Gel ได้ถูกนำมาทดลองใช้ร่วมกันกับ Hammer of Thor แนวความคิดดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จอย่างเหลือเชื่อ การทาเจลและยาหยอดร่วมกันนั้นให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง การใช้สูตรการรักษาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันสร้างการฟื้นฟูของกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้นเป็นสองเท่า การประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดของผู้ผลิตครั้งนี้นำความสนใจจากแพทย์ทั่วโลกมากมายมาสู่. <a href=http://titangel-in-thailand.com/>ซื้อ titan gel</a>  สัปดาห์ที่ 2 – 3. อวัยวะเพศของคุณจะยาวขึ้นอีก 2-3 เซนติเมตร รวมไปถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย รูปร่างของอวัยวะเพศจะไม่ผิดปกติอีกต่อไป สามารถมีเพศสัมพันธ์ติดต่อกันได้นานขึ้นและหลายครั้ง! สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป: อวัยวะเพศชายมีขนาดใหญ่ถึงขีดสุด.

11 ShaylaFnzpw ShaylaFnzpw | E-mail | 11. října 2018 v 15:45 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

12 Donaldnut Donaldnut | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 18:30 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> BantyKaway

13 KennethUteri KennethUteri | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 5:25 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> BantyKaway

14 JosephInhix JosephInhix | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 10:53 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> BantyKaway

15 Michaelmes Michaelmes | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 21:02 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/>http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/</a> BantyKaway

16 Richarddab Richarddab | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 0:21 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> BantyKaway

17 PeterTut PeterTut | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 5:54 | Reagovat

<a href=http://tlydp.us/anyone-taking-zolpidem-for-insomnia/>http://tlydp.us/anyone-taking-zolpidem-for-insomnia/</a> BantyKaway

18 Michaelleaky Michaelleaky | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 13:39 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/>http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/</a> BantyKaway

19 KevinFlued KevinFlued | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 13:50 | Reagovat

<a href=http://tsxk.info/can-dogs-safely-take-adderall/>Can Dogs Safely Take Adderall?</a> BantyKaway

20 AndrewScome AndrewScome | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 17:06 | Reagovat

<a href=http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/>http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/</a> BantyKaway

21 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 14:27 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/can-you-overdose-on-phentermine/>http://yiglt.us/can-you-overdose-on-phentermine/</a> BantyKaway

22 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 6:07 | Reagovat

<a href=http://xx17.info/order-cheap-klonopin-online/>http://xx17.info/order-cheap-klonopin-online/</a> BantyKaway

23 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 9:53 | Reagovat

<a href=http://medicix.us/anxiety-treatment-and-clonazepam/>http://medicix.us/anxiety-treatment-and-clonazepam/</a> BantyKaway

24 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 12:24 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/daily-dosage-of-lorazepam/>http://svobn.us/daily-dosage-of-lorazepam/</a> BantyKaway

25 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 14:32 | Reagovat

<a href=http://medicxx.us/is-diazepam-addictive/>http://medicxx.us/is-diazepam-addictive/</a> BantyKaway

26 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 17:40 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/and-how-much-adipex-to-od/>http://trcwl.us/and-how-much-adipex-to-od/</a> BantyKaway

27 Ronaldrax Ronaldrax | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 21:11 | Reagovat

<a href=http://xx17.info/does-klonopin-have-withdrawal-effects/>http://xx17.info/does-klonopin-have-withdrawal-effects/</a> BantyKaway

28 carterrax carterrax | E-mail | Web | Pátek v 2:38 | Reagovat

<a href=http://medicalcases.eu/>http://medicalcases.eu/</a> BantyKaway

29 zoerax zoerax | E-mail | Web | Sobota v 5:52 | Reagovat

<a href=http://ocalic.eu/>http://ocalic.eu/</a> BantyKaway

30 miguelrax miguelrax | E-mail | Web | Neděle v 5:29 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us>http://zrhew.us</a> BantyKaway

31 shirleyrax shirleyrax | E-mail | Web | Pondělí v 13:26 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/>http://trcwl.us/</a> BantyKaway

32 lyutoborrax lyutoborrax | E-mail | Web | Pondělí v 19:49 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/>http://svobn.us/</a> BantyKaway

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama